Poradna

Může mi být nařízeno zalesnění pozemku?

V případě, že pozemek je veden jako "les", ale od třicátých let 20. století je ze čtvrtiny parcely vytvořen sad, může lesní správa nařídit pokácení sadu a jeho zalesnění?

Tento dotaz byl vyřešen dne 28. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Lesem rozumí zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve smyslu § 2 lesní porosty, tj. stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa, s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa. Pojem prostředí zákon o lesích nijak nedefinuje, lze jej však vyložit jako celý lesní ekosystém se všemi jeho složkami. Pozemky určené k plnění funkcí lesa lesní zákon v § 3 rozlišuje na pozemky lesní a pozemky jiné.

Lesními pozemky rozumí pozemky s lesními porosty a plochy, na nichž byly lesní porosty odstraněny za účelem obnovy, lesní průseky a nezpevněné lesní cesty, nejsou-li širší než 4 m, a pozemky, na nichž byly lesní porosty dočasně odstraněny na základě rozhodnutí orgánu státní správy lesů podle § 13 odst. 1 lesního zákona, jinými pozemky pak zpevněné lesní cesty, drobné vodní plochy, ostatní plochy, pozemky nad horní hranicí dřevinné vegetace (hole), s výjimkou pozemků zastavěných a jejich příjezdních komunikací, a lesní pastviny a políčka pro zvěř, pokud nejsou součástí zemědělského půdního fondu a jestliže s lesem souvisejí nebo slouží lesnímu hospodářství.

Pokud by vznikly pochybnosti o tom, zda se jedná o pozemky určené k plnění funkcí lesa, je povinen rozhodnout orgán státní správy lesů, kterým je místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností. Ten také může na návrh vlastníka pozemku nebo s jeho souhlasem rozhodnutím konkrétní pozemky za pozemky určené k plnění funkcí lesa prohlásit.

Podle § 51 lesního zákona ukládají orgány státní správy lesů opatření k odstranění zjištěných nedostatků, popřípadě i opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí. Tato opatření mohou spočívat také v povinnosti pozemek zalesnit. Orgán státní správy lesa je tak v zásadě oprávněn nařídit Vám zalesnění pozemku.

Pokud jsou dané pozemky, na kterých se již dlouho nachází ovocný sad, určeny k plnění funkcí lesa a nebyly rozhodnutím orgánu státní správy lesů odňaty plnění funkcí lesa, je potřeba uvést skutečný stav do souladu se stavem právním.

To spočívá v podání žádosti o odnětí pozemků plnění funkcí lesa podle § 16 lesního zákona. Za odnětí je zpravidla předepsán poplatek.

Následně je nutné požádat stavební úřad o vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) v souvislosti se změnou využití území. V případě změny druhu pozemku přesahující výměru 300 m2 je nezbytné územní rozhodnutí. Pro změnu druhu pozemku o výměře nepřesahující 300 m2 postačí získat územní souhlas[1]. Podmínkou zde bude, že orgán státní správy lesů povolí v rozhodnutí odnětí pozemků plnění funkcí lesa.

Následně je potřeba uvést do souladu stav skutečný se stavem v katastru nemovitostí, tj. doložit územní rozhodnutí (souhlas) a rozhodnutí o odnětí pozemků příslušnému katastrálnímu úřadu.

[1] § 80 a § 96 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty