Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Ochranná pásma podle energetického zákona

Chtěl jsem vysadit na obecním pozemku před mým domem strom. Ptal jsem se na obecním úřadě a bylo mi řečeno, že strom můžu vysadit ale mám se domluvit se společností EON. Proč?

Tento dotaz byl vyřešen dne 20. 4. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Bez bližších podrobností se domnívám, že by se obecní pozemek mohl nacházet v ochranném pásmu kolem elektrizační soustavy (zejména nadzemní a podzemní vedení, elektrické stanice, výrobny elektřiny).

Ochranná pásma upravuje zákon č. 458/2000 Sb. , energetický zákon, v ustanovení § 46.

Podle odst. 8 až 10 tohoto ustanovení není možné v ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
V ochranném pásmu nadzemního vedení je pak zakázáno vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 m. A v ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

Z těchto zákazů může podle odst. 11 udělit písemnou výjimku (souhlas) provozovatel příslušné části elektrizační soustavy nebo provozovatel přímého vedení (např. právě EON), pokud to umožňují technické a bezpečnostní podmínky a nedojde k ohrožení života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Musí v ní stanovit podmínky provedení dané činnosti (např. vysazení stromu).

Velikost ochranných pásem je stanovena v odstavci třetím ustanovení § 46:

Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 7 m,
2. pro vodiče s izolací základní 2 m,
3. pro závěsná kabelová vedení 1 m,

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně
1. pro vodiče bez izolace 12 m,
2. pro vodiče s izolací základní 5 m,
c) u napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m,
d) u napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m,
e) u napětí nad 400 kV 30 m,
f) u závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m,
g) u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty