Poradna

Jak se vyhlašují zvláště chráněná území?

V jedné lokalitě v naší obci se vyskytují chráněné rostliny a je tam moc pěkná příroda. Jakým způsobem probíhá prohlášení lokality za některou z forem zvláště chráněných území? Kdo může podat návrh? Na základě jakých podkladů se o tom rozhoduje?

Tento dotaz byl vyřešen dne 1. 10. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Existuje několik kategorií chráněných území, které se liší velikostí a účelem, přičemž pro každou kategorii platí jiná pravidla.

  1. národní park vyhlašuje Parlament ČR zákonem (§ 15 odst. 3 ZOPK),
  2. chráněné krajinné oblasti vyhlašuje vláda nařízením (§ 25 odst. 3 ZOPK),
  3. národní přírodní rezervaci a národní přírodní památky vyhlašuje Ministerstvo životního prostředí vyhláškou (§ 28 odst. 1 a § 35 odst. 1 ve spojení s § 79 odst. 3 písm. c) ZOPK),
  4. přírodní rezervaci a přírodní památku vyhlašuje (mimo území NP, CHKO a jejich ochranných pásem a mimo vojenské újezdy) nařízením rada kraje (§ 33 odst. 1 a § 36 odst. 1 ve spojení s § 77a odst. 2 ZOPK)

V tomto případě jde nejspíš o menší lokalitu, lze tedy uvažovat o formě přírodní rezervace nebo přírodní památky. Tyto jsou vyhlašovány nařízením rady kraje.

Proces vyhlašování zvláště chráněného území zahájí kraj jako orgán ochrany přírody buď z vlastního podnětu nebo na základě podnětu, který nemá zvláštní předepsané náležitosti (mělo by z něj však být patrno, kdo jej podává a co je jeho obsahem, co požaduje) a může jej podat kdokoli. Tento podnět není pro kraj závazný ve smyslu zahájení procesu vyhlašování. 

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území vytváří až orgán ochrany přírody (kraj). Uvede v něm náležitosti uvedené v § 4 vyhlášky č. 60/2008 Sb., zejména uvede popis významných přírodních prvků, způsob jejich ochrany a cíle, kterých se má vyhlášením zvláště chráněného území dosáhnout. Dále postupuje podle § 40 zákona č. 114/1992 Sb., tzn. oznámí tento návrh dotčeným obcím, krajům a vlastníkům nemovitostí, kteří mohou ve lhůtě 60 dnů podat proti návrhu námitky, se kterými se kraj musí vypořádat. V případě, že žádné námitky podány nebudou nebo se kraj se všemi úspěšně vypořádá, vyhlásí zvláště chráněné území nařízením rady kraje.

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta