Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Černé skládky - jak je odstranit?

Máme problém s černými skládkami z doby minulé. V naší obci a asi nejen u nás před rokem 1989 nebyl organizován svoz komunálního odpadu. Tak vznikaly skládky v blízkém okolí vsi zavážením lomu, jam a remízků a přímo ve vsi navážkou u kravína. Chtěli bychom tyto skládky odstranit, ale některé leží na našich pozemcích. Je možné najít cestu jak donutit stát aby se o ně postaral?

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 4. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Pokud Vám jde o odstranění černé skládky, potom se nabízí tyto možné postupy.

1) V případě, že by šlo o nepovolenou skládku odpadu, tj. černou skládku, potom by se jednalo o rozpor se stavebním zákonem.

Tímto by se její provozovatel, vlastník, nebo i vlastník pozemku, na kterém dotčená skládka odpadů stojí dopouští přestupku podle ustanovení § 178 nebo § 180 stavebního zákona, zákon č. 183/2006 Sb. ve znění novel (záleží, kdo je v tomto případě majitelem skládky). Za tento správní delikt je možné uložit pokutu, dle ustanovení § 179 nebo § 181 stavebního zákona.

Stavební úřad je oprávněn kromě uložení pokuty i odstranění této nepovolené skládky odpadu, stavební úřad může nařídit odstranění staveb i terénních úprav, dle ustanovení § 129 stavebního zákona.

Takovéto odstranění stavby nebo terénních úprav se nařizuje vždy vlastníku.

Při tomto postupu bude důležité, zda tuto skládku stavební úřad shledá terénní úpravou, potom její odstranění bylo nesporně na náklady vlastníka pozemku, pokud by se jednalo o stavbu, potom by náklady nesl její vlastník, kterým by v mnoha případech byl vlastník pozemku.

Každopádně v tomto případě doporučujeme podat podnět na stavební úřad, aby zahájil správní řízení.

2) Pokud se nalézá tato skládka na sousedním pozemku, potom je možné uplatnit postup dle   § 127 občanského zákoníku, zákona č. 40/1964 Sb. ve znění novel (tzv. sousedské žaloby), kdy vlastník dotčené nemovitosti, v tomto případě Vy, může u soudu namítat, že je nad míru přiměřenou  poměrům obtěžován nebo dokonce ohrožován ve výkonu svých práv, například zápachem ze skládky, poletujícím odpadem apod. Pasivně legitimován, žalován, je vždy takto „obtěžující“ soused, v tomto případě by touto osobou byl vlastník pozemku, na kterém se skládka nalézá.

Úskalím takového postupu je to, že musí se jednat o sousední pozemek, a v neposlední řadě se  jedná o soudní řízení, které může býti zdlouhavé, a celá tíže řízení by spočívala pouze na Vás.

V postupu podle občanského zákoníku nese náklady na odstranění skládky vlastník pozemku, neboť žádáte svého souseda zdržení se  obtěžování nad míru přiměřenou poměrům. Je jen na jeho vůli, jaký postup zvolí, tj. nemusí se tím přímo dosáhnout odstranění skládky odpadu.

Nepovolenou skládku odpadu je možné postihovat pokutami ve správním řízení.

3) Zákon o odpadech ( zákon číslo185/2001 Sb., ve znění novel) nabízí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností v situacích, kdy hrozí poškození lidského zdraví nebo životního prostředí nebo k němu již došlo, možnost zajištění ochrany lidského zdraví a životního prostředí na náklady odpovědné osoby ( § 79 odst. 1 písm. f ZoO).

Odpovědná osoba v tomto zákoně vymezená není, avšak je možné předpokládat, že se bude jednat o původce odpadu.

Za původce odpadu se v tomto případě podle § 4 písm. p ZoO považuje obec. Obec je však původcem jen takového odpadu, který vyprodukovaly fyzické osoby na jejím území a nevztahují se na ně povinnosti původce. Obec se stane původce odpadu v okamžiku, kdy fyzická osoba uloží odpad na místě k tomu určeném.

Proto si Vám dovolujeme doporučit podat podnět na obec s rozšířenou působností (tzv. trojková obec) do jejíž působnosti Vaše obec spadá, aby zahájila postup dle § 79 odst. 1 písm.  f ZoO.

4) Zákon o obcích (zákon číslo 128/2000 Sb., ve znění novel) nabízí možnost sankcionovat vlastníka pozemku, na kterém se černá skládka nachází . Problémem toho ustanovení je, že umožňuje takto postihovat pouze právnické osoby a fyzické osoby podnikatele, a to ještě ve velice krátké lhůtě – maximálně dvou let od okamžiku provinění. 

Uplynutí této lhůty však nikterak nebrání obci v trvání na odstranění závadného stavu a ani povinnému tento závadný stav odstranit (§59 odst.3).
Opět následující postup by měl spočívat v podání podnětu na obecní úřad s tím, že se již nejspíše nedomůžete pokuty z důvodu krátké lhůty, avšak lze se tímto domoci odstranění skládky.

Každopádně černá skládka je v rozporu hned s několika právními předpisy.

1. Zákon o odpadech ( zákon číslo185/2001 Sb., ve znění novel)

Na skládky odpadu klade zákon velice přísné podmínky. Černé skládky tyto podmínky nesplňují. Provozovateli těchto skládek je možné udělit pokutu a to až do výše padesáti miliónů korun (§ 66 – 70 ZoO).

Výše této pokuty je závislá na tom, zda se jedná o právnickou osobu, fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, nebo osobu fyzickou, a rozsah jejího provinění proti tomuto zákonu.

Nutné je zdůraznit, že k uložení sankce právnické osobě nebo fyzické osobě s oprávněním k podnikání za porušení tohoto zákona může dojít ve lhůtě tří let od okamžiku, kdy se o porušení povinnosti příslušný správní úřad dozvěděl. Zároveň řízení musí být započato do jednoho roku od takového okamžiku. Opětovně je nutné podat podnět obecnímu úřadu.

2. Zákon o ochraně přírody a krajiny (zákon číslo 114/1992 Sb., ve  znění novel)

Zákon směřuje k obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás, k šetrnému hospodaření s přírodními zdroji aj. (§ 1 ZOPK).

Tento zákon ve svém ustanovení § 86 ukládá povinnost navrátit situaci do původního stavu, tj. odstranit černou skládku. Jelikož se jedná o zákonnou povinnost, potom je možné se jejího vymožení domoci prostřednictvím orgánů ochrany přírody – Česká inspekce životního prostředí, obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa.

Za porušení tohoto zákona ukládá Česká inspekce životního prostředí pokuty (§ 80 odst. 3 ZOPK). Nad dodržováním tohoto zákona dále bdí     obecní úřad obce s rozšířenou působností, krajský úřad nebo správa. Tyto orgány mohou taky zahájit správní řízení s osobou porušující   tento zákon. Řízení se zahajuje na podnět osoby.

3. Zákon o přestupcích (zákon číslo 200/1990 Sb., ve znění novel)

Tento zákon sankcionuje založení tzv. černé skládky pokutou do výše padesáti tisíc korun (§ 47 odst. 1 písm. h a odst.2).
O přestupku se obec musí dozvědět a toto se uskutečňuje formou podnětu.

4. Trestní zákon ( zákon číslo 140/1961 Sb., ve znění novel)

Založení černé skládky je postihovatelné i podle trestního zákona. Na toto jednání je možné nazírat pohledem ustanovení  181a tohoto zákona, za jehož porušení hrozí až tři roky odnětí svobody, zákaz činnosti nebo peněžitá pokuta.

Na zahájení trestního řízení je  nutné podat podnět k zahájení trestního stíhání.

Ze shora uvedeného vyplývá, že se nabízí mnoho možností na základě nichž je možné nařídit odstranění černé skládky. Náklady na toto odstranění nese v mnoha případech původce odpadu nebo vlastník nemovitosti, na níž se odpad nachází.

Je nutné zdůraznit, že za černou skládku odpovídá její původce, v některých případech vlastník pozemku. Stát tudíž za porušení svých povinností nese odpovědnost jako kterákoliv jiná fyzická či právnická osoba.

Pokud je černá skládka na Vašem pozemku a Vy nejste původcem tohoto odpadu, potom je možné podat žalobu (lze uvažovat například o žalobě na náhradu škody) na osobu, která tento odpad na toto území složila. Zároveň je možné využít postupy popsané výše.

Bohužel v tomto případě není příliš pravděpodobné, že stát převezme náklady za likvidaci skládky odpadu na soukromém pozemku.

Jedinou možností je tedy využít jednoho z nabízených dotačních programů. Na přiznání dotace však není právní nárok – probíhá soutěž a výběr mezi projekty.

Pokud usilujete o odstranění černé skládky, potom si Vám dovolujeme doporučit jeden ze shora uvedených postupů.

V případě, že  se tato černá skládka nachází na Vašem pozemku, existuje také možnost ji odstranit na vlastní náklady, a ty vymáhat po původci odpadu, kterým by měla býti obec (§ 4 písm. p ZoO).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty