Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Úložiště toxického odpadu v bývalém dole

V naší obci byl lignitový důl, jehož majitel zkrachoval. Správce konkursní podstaty ho prodal firmě P., která se zabývá zpracováním toxického odpadu. Samozřejmě to vyvolalo dohady, zda do šachet neodvezou právě takovýto odpad. Šachty jsou těsně pod povrchem, všude jsou pole, sady a vinohrady, kromě toho je tu zdroj pitné vody, jódu do lázní a dvě řeky, které tečou až kdoví kam. Chtěl jsem se zeptat, co můžeme dělat.

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 12. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Existuje několik variant, jak by mohla firma postupovat:

  • varianta – rozhodne se založit oficiální skládku nebezpečného odpadu
  • varianta – firma prohlásí daný odpad za „výrobek“ a jako takový ho bude ukládat
  • varianta – firma založí „černou“ skládku

Oficiální skládka nebezpečného odpadu

V případě varianty I. bude muset proběhnout tzv. EIA, tedy posouzení vlivu příslušného zařízení na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb, o posuzování vlivů na životní prostředí. Zařízení k odstraňování nebezpečných odpadů je uvedeno v příloze č.1 tohoto zákona a vždy tedy podléhá posouzení. Posuzování vlivů má na starosti krajský úřad, proto doporučujeme sledovat jeho úřední desku. Vývoj můžete také sledovat prostřednictví internetového informačního systému.

Pokud by zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu, tedy skládka nebezpečného odpadu, splňovalo podmínku uvedenou v příloze č.1 bod 5.1. zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, tedy že by se jednalo o zařízení o kapacitě větší než 10 tun denně, musel by zřizovatel skládky žádat o integrované povolení podle tohoto zákona, ve kterém se stanoví závazné podmínky k provozu takového zařízení a povolení nahrazuje vícero jednotlivých povolení, souhlasů a stanovisek dotčených orgánů (v oblasti ochrany vod, ovzduší, přírody a krajiny apod.). O vydání integrovaného povolení rozhoduje krajský úřad.

Pokud má kapacitu nižší, je nutné aby si investor obstaral minimálně povolení podle zákona č. 185/2001 Sb, o odpadech, podle kterého je nutné rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování skládky (§ 14). Zřizovatel skládky samozřejmě musí splnit další podmínky stanovené zákonem a vyhláškou č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky a č. 294/2005 o podmínkách ukládání odpadů na skládky.

Dále se dá předpokládat, že investoru bude potřebovat také územní rozhodnutí (a stavební povolení) podle zákona č. 183/2006 Sb, stavební zákon, dle charakteru a rozsahu změny dolu. Příslušným stavebním úřadem je městský úřad.

Doporučujeme založit občanské sdružení, protože jako takové se například můžete stát účastníkem územního řízení a to na základě zákona  č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a také na základě zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, protože posuzování vlivů může probíhat paralelně s územním řízením, a stejně jako jiní účastníci může občanské sdružení podat odvolání proti rozhodnutí stavebního úřadu.

V případě integrovaného povolování se můžete jako občanské sdružení přímo účastnit řízení o vydání povolení.

V případě posuzování vlivů na životní prostředí pak má každý právo podávat písemné vyjádření k oznámení záměru, k dokumentaci a k posudku, a to vždy do stanovené lhůty od zveřejnění informace o nich.

Doporučujeme také alespoň jednou týdně sledovat úřední desku krajského úřadu a systém EIA.

Prohlášení odpadu za výrobek

Může se ovšem stát, že firma, která má v úmyslu se vyhnout složitému získání povolení ke zřízení skládky, prohlásí odpad za výrobek.
Jako se stalo např. zde.

Setkali jsme se s případy, kdy šlo o to, že ukládání odpadu bylo nazýváno likvidací dobývacího prostoru nebo rekultivací skládky a odpad byl považován za stavební výrobek (např. již zmiňovaný otosan byl stavební výrobek, vyrobený z popílku). „Právně“ se v dolu prováděla stavba za pomoci využití stavebního výrobku.

Problém tkví v tom, že hodnoty nebezpečnosti jednotlivých látek jsou jiné pro odpad a jiné pro stavební výrobek. Hodnoty pro stavební výrobek totiž stanovuje certifikát vydaný ústavem, pro odpad jsou stanoveny zákonem.

Vzhledem k tomu, že se v důlních prostorách se těží lignit – výhradní ložisko dle horního zákona, které požívá zvláštní ochrany, musí investor provést následující kroky:

Pokud jde o umístění skládky:

§ 19 Umisťování staveb ( sem by se dala zařadit i skládka) a zařízení v chráněném ložiskovém území

(1) Rozhodnutí o umístění staveb a zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, může vydat příslušný orgán podle zvláštních právních předpisů 10) jen na základě závazného stanoviska 8) orgánu kraje v přenesené působnosti, vydaného po projednání s obvodním báňským úřadem, který navrhne podmínky pro umístění, popřípadě provedení stavby nebo zařízení.

(2) Žadatel o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení v chráněném ložiskovém území, které nesouvisí s dobýváním, doloží žádost závazným stanoviskem podle odstavce 1.

Nehledě na to, že by měl jistě potencionální provozovatel skládky potíže získat povolení orgánu ochrany přírody (viz. předchozí odpověď od EPS).
Nový majitel dolu má pravděpodobně v plánu důl zrušit (pokud už tak nebylo učiněno). Pokud má dojít ke zrušení dolu, musí se provést řízení dle horního zákona:

§ 28 Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru

(1) Řízení o stanovení, změnách a zrušení dobývacího prostoru (dále jen "řízení o stanovení dobývacího prostoru") se zahajuje na návrh organizace nebo z podnětu obvodního báňského úřadu. Návrh se doloží:

a) rozhodnutím o stanovení chráněného ložiskového území,
b) předchozím souhlasem Ministerstva životního prostředí vydaným podle § 24 odst. 2,
c) dokladem, že organizace může provádět hornickou činnost,
d) doklady a dokumentací stanovenou prováděcími předpisy k tomuto zákonu, popřípadě zvláštními předpisy.5) Obvodní báňský úřad může stanovit, že se k návrhu přiloží další nezbytné doklady pro spolehlivé posouzení návrhu, především z hlediska ochrany a hospodárného využití výhradního ložiska, důsledků jeho dobývání, jakož i z hlediska dopadu na právem chráněné obecné zájmy,
e) seznamem fyzických a právnických osob, které přicházejí v úvahu jako účastníci řízení a jsou navrhovateli známy,
f) u výhradních ložisek též žádostí o povolení otvírky, přípravy a dobývání, pokud organizace žádá současně o stanovení dobývacího prostoru a o povolení hornické činnosti.

(2) Účastníky řízení o stanovení dobývacího prostoru jsou navrhovatel, fyzické a právnické osoby, jejichž vlastnická práva a jiná práva k pozemkům nebo stavbám mohou být rozhodnutím o stanovení dobývacího prostoru přímo dotčena, obec, v jejímž územním obvodu se dobývací prostor nachází, a obce, jejichž územní obvody mohou být stanovením dobývacího prostoru dotčeny.

Stavbu by povoloval stavební úřad.

Pokud by tedy předchozí, či současný majitel chtěl důl zrušit, muselo by proběhnout výše uvedené řízení za účasti báňského úřadu, stavebního úřadu, obce, popř. vlastníka pozemku.(Důl není nutně součástí pozemku.)

Doporučujeme tedy za občanské sdružení  podat žádost o informování o zahajovaných řízeních dle § 70 z.č. 114/1992 Sb.  na báňský úřad a na stavební úřad. Zeptejte se také na báňském úřadě, zda je stále důl evidován jako těžební místo. Od tohoto se bude odvíjet další postup.

Bylo vhodné zjistit, kdo je majitelem pozemku, na němž se důl nachází a případně se pokusit o spolupráci s ním. Vlastník pozemku má poměrně široká oprávnění v řízeních týkajících se dolu.

Dále sledujte úřední desky báňského úřadu a stavebního úřadu. Je potřeba hlídat, zda nebude probíhat jakékoli řízení (např. řízení o umísťování staveb v chráněném ložiskovém území, řízení o změnách nebo zrušení dobývacího prostoru) související s předmětným dolem. V případě, že bude ohlášeno řízení, doporučujeme se do řízení zapojit a vystupovat v něm jako účastníci. Můžete napadat následující:

  • v případě, že provozovatel bude zamýšlet zřídit v areálu dolu technologický park, napadat skutečný záměr provozovatele a upozornit na riziko, že v místě fakticky vytvoří skládku.
  • provozovatel může v rámci likvidace dolu svážet do důlních prostor odpad a tvrdit, že jde o certifikovaný stavební výrobek, který využije při likvidaci (tím obejde limity stanovené pro nebezpečný odpad – jelikož u stavebních výrobků jsou paradoxně mírnější). Můžete zpochybnit certifikaci tohoto stavebního výrobku.

Platí, co jsme uvedli v předchozí odpovědi – v řízeních před báňským úřadem můžete vystupovat pouze jako občanské sdružení. Starší právní předpisy ještě nepočítají s účastenstvím občanských sdružení v předmětných řízeních. Doporučujeme však trvat na tom, že jako občanské sdružení máte právo být účastníky, neboť v opačném případě by došlo k porušení ústavně zaručených práv a k rovněž k porušení Aarhuské úmluvy.

Černá skládka

V případě, že byste zjistili, že firma ukládá odpad bez jakýchkoliv povolení, tedy „na černo“, můžete se opět na nás obrátit a věc budeme dále řešit – možností je spousta a není efektivní je zde bez znalosti přesných událostí vypisovat.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty