Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Možnost vyjádřit se na jednání zastupitelstva

Máme při veřejných schůzích zastupitelstva obce právo diskutovat k jednotlivým bodům programu nebo musíme čekat až na závěrečnou diskusi? Pokud nás zastupitelstvo nechce nechat diskutovat, je to protizákonné?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 2. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákonem, který upravuje problematiku územní samosprávy na úrovni obcí, včetně práva občanů vyjadřovat svá stanoviska na zasedání zastupitelstva obce je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. (Obdobná úprava je pro občany kraje a zasedání zastupitelstva kraje upravena v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích.)

V souladu s ustanovením § 93 odst. 2 zákona o obcích je zasedání zastupitelstva obce veřejné. Na základě ustanovení § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích pak mají občané obce[1] právo „vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce v souladu s jednacím řádem svá stanoviska k projednávaným věcem“ [2].

Podrobněji tuto otázku zákon o obcích neupravuje. Nechává tak na zastupitelstvu obce, aby pravidla tohoto vyjadřování stanovisek ze strany občanů stanovilo  v jednacím řádu[3]. Tato pravidla však nesmějí být v rozporu s právem garantovaným občanům ustanovením § 16 zákona o obcích, jehož realizace musí být vždy umožněna.

Výkladem tohoto ustanovení lze dojít k závěru, že občané smějí vyjadřovat svá stanoviska i v průběhu zasedání, ne až po jeho skončení. Zákon zde jasně mluví o vyjadřování stanovisek k „projednávaným věcem“, jde tedy o vyjádření v aktuálním čase, kdy se daný bod projednává.

Na druhou stranu se ale občané při projednávání určitého bodu mohou vyjadřovat v danou chvíli právě jen k tomuto bodu. To vyplývá i z rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č.j. 3 Aps 1/2008 – 151: „[...] Nejvyšší správní soud se ztotožnil se závěry krajského soudu, podle nichž má občan obce podle § 16 odst. 2 písm. c) zákona o obcích právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce svá stanoviska jedině tehdy, pokud tak činí k právě projednávané věci, tj. pokud má jeho stanovisko nějakou věcnou souvztažnost k aktuálně projednávanému bodu programu zasedání. Občané obce musí při realizaci tohoto práva respektovat program zasedání. Jedině tehdy totiž může zastupitelstvo v dané věci a k danému bodu následně zaujmout kvalifikovaný názor.“

Judikaturou je také potvrzeno, že občan obce má právo vyjadřovat na zasedání zastupitelstva svá stanoviska ke všem projednávaným věcem, tedy včetně programu zasedání zastupitelstva, který je projednáván jako jakákoliv jiná věc. Toto vyplývá z uvedeného rozhodnutí i z usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 5. 2006, č.j. 15 Ca 164/2005-41, publikovaném pod č. 965/2006 Sbírky rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího správního soudu.

Ze všeho výše uvedeného vyplývá, že občané jsou oprávněni vyjadřovat svá stanoviska k právě (aktuálně) projednávané věci, resp. bodu jednání zastupitelstva. Činit tak mohou v souladu s jednacím řádem zastupitelstva, ten jim však toto právo nesmí upřít, resp. jeho výkon znemožnit.

[1] občanem obce je státní občan České republiky, který je v obci hlášen k trvalému pobytu
[2] stejné právo mají dále podle § 16 a § 17 zákona o obcích fyzické osoby, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a občané jiného státu Evropské unie, kteří jsou v obci hlášeni k trvalému pobytu
[3] § 96 zákona o obcích: „Zastupitelstvo obce vydá jednací řád, v němž stanoví podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.“

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty