Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Jak se zapojit do změn územního plánu?

Zastupitelstvo naší obce schválilo na svém zasedání žádost o pořízení změny územního plánu obce, byl také schválen zpracovatel územního plánu. O vypracování změny územního plánu požádal obec soukromý investor. Později se ukázalo, že se v naší obci chystá výstavba asi 70 domů, a to na území kde jsou dnes sady, louky a orná půda. I když je území hospodářsky využíváno, uchovalo si částečně svůj původní ráz. Je možné se nějakým způsobem bránit? Kde můžu získat podrobnější informace o rozsahu změn? Můžu nějakým jiným způsobem upozornit na nevhodnost změny nebo oslovit jiné státní orgány v této věci?

Tento dotaz byl vyřešen dne 29. 7. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Právní úprava pořizování územního plánu je obsažena v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v §§ 43 a násl. Podle Vaší informace, že již byl vybrán zpracovatel návrhu předpokládám, že už proběhlo připomínkové řízení k zadání územního plánu, který byl schválen zastupitelstvem.

Možnost obrany proti návrhu změny územního plánu

Regulace územního plánování je postavena na zásadě veřejnosti, a proto má veřejnost právo podávat připomínky již k zadání územního plánu. Tato možnost se Vás však již vzhledem k výše uvedenému netýká.

Další fází, kdy můžete své připomínky uplatnit je projednání návrhu územního plánu. Pořizovatel musí oznámit společné jednání o návrhu nejméně 15 dnů předem. Veřejnost má potom právo uplatnit své připomínky v návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne jednání.

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se pak koná veřejné projednání. Zde mohou podávat odůvodněné námitky vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch. Nejpozději při veřejném projednání pak může každý uplatnit své připomínky.

Pokud dojde při vypořádaní námitek a připomínek k podstatné změně návrhu, přistoupí se znovu k posouzení přepracovaného návrhu a k veřejnému projednání návrhu, kde je opět možnost uplatnit připomínky, případně námitky.

Přístup k navrhovaným změnám v územním plánu

Vzhledem k tomu, že územní plánování počítá s účastí veřejnosti, byl v této oblasti zvolen způsob doručování veřejnou vyhláškou. Vzhledem k tomu, že rozsah doručovaných písemností bude často velký, má pořizovatel povinnost zveřejnit, kdy a kde je možnost do písemností nahlédnout. Možnost nahlédnutí musí být zajištěna po celou dobu vyvěšení písemnosti a v průběhu lhůt stanovených pro podání připomínek.

Pořizovateli je výslovně stanovena povinnost zajistit po dobu 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky doručující oznámení o konání veřejného projednání návrhu územního plánu, aby byl tento návrh vystaven k veřejnému nahlédnutí.

Podání podnětu zpracovateli návrhu územního plánu

Vzhledem k tomu, že zpracovatel obdrží veškeré pokyny ke zpravování návrhu územního plánu od pořizovatele, je Vaše případná aktivita v této oblasti zbytečná, protože na ni nemůže být ze strany zpracovatele reagováno. Veškeré svoje připomínky musíte uplatnit v rámci projednávání návrhu územního plánu.

Upozornění na nevhodnost změny a upozornit na jiné státní orgány

Máte samozřejmě možnost podat podnět dotčeným orgánům (např. orgán ochrany přírody a krajiny, orgán ochrany zemědělského půdního fondu atd.), dále na krajský úřad, jejichž připomínky mají v územním plánování svoji váhu.

Další informace ohledně územního plánování můžete nalézt v tomto manuálu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty