Poradna

Nadřazené kategorie: Životní prostředí,

Neinformování o zahájeném správním řízení podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny

Vytvořeno dne 17. 11. 2018.

Obsah

Má váš spolek u správního orgánu podanou žádost o informování o zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona o ochraně přírody a krajiny (dále také „ZOPK“), a správní orgán vás přesto o těchto řízeních neinformuje?

V tomto manuálu se dočtete, jak v takovém případě postupovat. Podrobné informace o tom, kterých řízení se může spolek zúčastnit, si můžete přečíst v našem manuálu Kterých řízení se může váš spolek účastnit.

Správní orgán má povinnost informovat – svým způsobem

Podle ZOPK[1] má spolek, který má právní subjektivitu a jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, právo požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby byl předem informován o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle ZOPK. Pozor, žádost o informování se nevztahuje na navazující řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.[2]

Řízením dle ZOPK je například řízení o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les[3] nebo řízení o výjimkách ze zákazů ve zvláště chráněných územích[4] nebo z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin či živočichů.[5]

Správní orgán, který obdrží žádost o informování, je povinen spolku tyto informace po dobu jednoho roku poskytovat. Zákon nicméně nepředepisuje způsob, jakým má být žadatel informován. Orgán, který je k poskytnutí informace povinen, může informaci poskytnout buď písemným vyhotovením, které žadateli zašle, ale také – a to je v praxi nejběžnější – zveřejněním seznamu zahajovaných řízení na své úřední desce ve fyzické i elektronické podobě. Dnem sdělení informace se přitom rozumí den doručení, případně den zveřejnění.

Je tedy klíčové, aby spolky sledovaly příslušné úřední desky nebo si z nich nechaly posílat notifikace. Více praktických informací o úředních deskách naleznete v našem manuálu Úřední deska – fakta a doporučení.

Co dělat, když úřad neinformuje?

V praxi se může stát, že i přes podanou žádost orgán spolek neinformuje. Proti takovému postupu může váš spolek podat stížnost.[6] Podává se písemně nebo ústně u orgánu, který vede řízení, resp. který byl povinný o zahájení řízení informovat. Tento správní orgán má sám povinnost prošetřit skutečnosti ve stížnosti uvedené.

Stížnost musí orgán vyřídit do 60 dnů ode dne jejího doručení. Pokud shledá stížnost důvodnou nebo částečně důvodnou, je správní orgán povinen bezodkladně učinit nezbytná opatření k nápravě. Pokud chcete být o výsledku šetření a přijatých opatřeních vyrozuměni, musí o to správní orgán požádat, jinak není správní orgán povinen o těchto skutečnostech informovat.

Pokud máte za to, že stížnost, kterou vás spolek podal u příslušného správního orgánu, nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

Co dělat, když úřad ve věci již vydal rozhodnutí?

Úřad vedl řízení, kterého se váš spolek neúčastnil, jelikož ho úřad o tomto řízení neinformoval, a to ani na úřední desce. I pokud úřad ve věci již vydal rozhodnutí, není ještě vše ztraceno.

Proti rozhodnutí můžete podat odvolání, které je zároveň přihlášením do řízení. K tomu můžete využít náš vzor přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním.

Jak se stát účastníkem řízení podle § 70 ZOPK

ZOPK v § 70 odst. 3[7] říká, že občanské sdružení (spolek) je oprávněno účastnit se řízení podle ZOPK, za podmínek § 70 odst. 2 ZOPK. Podmínky jsou následující:

  • Spolek má právní subjektivitu – je zapsaný do veřejného rejstříku.
  • Hlavním posláním spolku podle stanov je ochrana přírody a krajiny.
  • Spolek svou účast musí oznámit písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu správní orgán zahájení řízení oznámil.

Pokud váš spolek tyto podmínky splní, získává v daném řízení postavení účastníka řízení.

Co když se o řízení dozvím jinak, než od úřadu?

Pokud orgán o zahájeném řízení neinformuje, například pokud je řízení zahájeno na žádost účastníka, počítá se doba osmi dnů od okamžiku, kdy se spolek o zahájeném řízení dozví.[8]

Pokud se o zahájení řízení dozvíte, přestože váš spolek nebyl správním orgánem informován, můžete se do něj jako spolek stále přihlásit a vystupovat jako účastník řízení. Na základě § 28 zákona správního řádu,[9] je za účastníka řízení v pochybnostech považován i ten, kdo tvrdí, že je účastníkem, dokud se neprokáže opak. O tom, zda jste či nejste účastníkem, vydá správní orgán usnesení, jež se oznamuje pouze vám, a ostatní účastníci se o něm vyrozumí.

Proti tomuto usnesení se můžete do 15 dnů odvolat. Podle správního řádu nemá takto podané odvolání odkladný účinek. To znamená, že v mezidobí se pokračuje v dalším projednávání věci a může být vydáno rozhodnutí. Dokud odvolací orgán nerozhodne o vašem odvolání, postavení účastníka řízení nemáte.


 

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty