Poradna

Možnosti zpochybnění posudku

Chceme vznést námitku na nezávislost zpracování posudku, je možné požádat o další zpracování posudku jinou autorizovanou osobou? Jaké jsou opravné prostředky, máme možnost posudek zpochybnit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 14. 10. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 9 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), se může k posudku vyjádřit ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění informace o posudku každý, a to formou písemného vyjádření. Pokud se koná veřejné projednání dokumentace a posudku (přičemž příslušný úřad může od veřejného projednání upustit, jestliže neobdržel žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci) je také možné vyjádřit se k posudku na tomto veřejném projednání. Takto obdržená vyjádření je povinen zpracovatel posudku vypořádat a „na jejich základě popřípadě upravit návrh stanoviska“.

V této fázi jsou písemná vyjádření jedinou možností, jak se může veřejnost k posudku vyjádřit či se jej snažit zpochybnit. V nich je možné uvést důvody, pro které zpochybňujete nezávislost posudku, není ovšem možné domáhat se zpracování posudku jinou autorizovanou osobou (všechny tyto námitky je pak možné uplatnit v územním řízení (viz dále).

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání a k nim uplatněných vyjádření vydá pak příslušný úřad „stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí“ (stanovisko EIA) ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplynutí lhůty pro vyjádření k posudku.

Stanovisko EIA není podle cit. zákona samostatným správním rozhodnutím a na řízení o něm se nevztahuje správní řád (není proto možné uplatnit proti němu opravné prostředky podle správního řádu).

Za současného stavu právní úpravy řízení EIA a jejího výkladu českými soudy (přestože se domníváme, že jde o rozpor s mezinárodněprávními závazky, které České republice vyplývají z Aarhuské úmluvy), spočívá jediná možnost, jak stanovisko EIA napadnout v účasti na navazujícím územním řízení a v napadení stanoviska EIA prostřednictvím námitek podaných v tomto řízení, resp. odvolání se proti územnímu rozhodnutí.

 

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta