Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Je možné provozovat továrnu bez IPPC?

Je možné, aby vlastník provozoval továrnu (která musí mít integrované povolení) bez platného integrovaného povolení?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 11. 2008. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Podle § 16 zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci (dále jen IPPC) je základní povinností provozovatele takového zařízení provozovat jej v souladu s integrovaným povolením vydaným podle tohoto zákona.

Provozovatel zařízení nesmí bez platného integrovaného povolení toto zařízení provozovat.

Zákon o integrované prevenci upravil ve svých přechodných ustanoveních také případy, kdy zařízení již byla k účinnosti zákona provozována nebo sice nebyla uvedena do provozu, ale už pro ně bylo vydáno stavební povolení.

Podle § 42 IPPC „Provozovatel zařízení, pro které podal žádost o stavební povolení podle zvláštního právního předpisu do 30. října 1999 a které uvedl do provozu do 30. října 2000, pokud má v úmyslu provozovat toto zařízení po 30. říjnu 2007, je povinen mít integrované povolení k tomuto datu.“ 

Pokud by tedy šlo o zařízení uvedené do provozu v tomto ustanovení stanovené lhůtě, byl jeho provozovatel povinen k 30.10.2007 – neměl-li vydané platné integrované povolení – provoz zařízení zastavit.

Podle § 43 IPPC „Provozovatel zařízení, které

a) uvedl do provozu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona a jestliže se zároveň nejedná o zařízení uvedené v § 42,
b) neuvedl do provozu do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pro které však bylo vydáno stavební povolení podle zvláštního právního předpisu,

podá do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona úřadu žádost o vydání integrovaného povolení.“

Vzhledem ke lhůtám, které jsou stanoveny v zákoně IPPC pro vydání integrovaného povolení a lhůtám stanoveným ve starém správním řádu (pro případ, že by bylo dle něho podáváno odvolání) však není prakticky možné, aby k dnešnímu dni nebylo toto řízení skončeno. Naplňoval-li provozovatel zařízení podmínky stanovené tímto ustanovením a podal-li ve stanovené tří měsíční lhůtě žádost, muselo již být o této žádosti rozhodnuto. Nebylo-li integrované povolení vydáno, byl provozovatel povinen ke dni právní moci konečného rozhodnutí (zřejmě by šlo o rozhodnutí o odvolání) provoz zastavit.

Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do dne nabytí účinnosti zákona IPPC (do 1.3.2002), jestliže do tohoto data nebylo pro toto zařízení vydáno stavební povolení, byl povinen doložit integrované povolení současně s návrhem na zahájení kolaudačního řízení. Provozovatel zařízení, který podal žádost o stavební povolení do 31. 12. 2002 a do tohoto data nebylo pro zařízení stavební povolení vydáno, musel doložit pravomocné integrované povolení současně se žádostí o povolení k předčasnému užívání stavby, žádostí o souhlas se zkušebním provozem nebo návrhem na zahájení kolaudačního řízení.

V ostatních případech nelze pro zařízení, kterých se týká povinnost mít integrované povolení, vydat stavební povolení podle stavebního zákona bez tohoto pravomocného integrovaného povolení.

V každém případě tedy v současné době není možné provozovat dané zařízení bez platného integrovaného povolení a je nutné provoz takového zařízení zastavit. Podle § 37 IPPC se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako provozovatel zařízení dopustí tím, že provozuje zařízení bez platného integrovaného povolení,  správního deliktu, za který ji může být uložena pokuta až do výše 7 000 000 Kč.

Je proto možné podat podnět na Českou inspekci životního prostředí, která je podle § 34 IPPC oprávněna rozhodnout o uložení výše uvedené sankce a zastavit provoz zařízení (uložit pokutu může také krajský úřad).

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty