Pomáháme obcím vzkvétat

Pomáháme úředníkům postupovat v souladu se zákonem a zastupitelům dostát jejich závazkům vůči občanům.

Zastupitelé a úředníci mají povinnost spravovat obec v souladu s principy péče řádného hospodáře a jsou pod narůstajícím tlakem na transparentnost a efektivitu vynakládaných prostředků. Spolu s obcemi hledáme cesty, jak nejlépe vyvážit různorodé potřeby a zájmy s požadavky neustále se vyvíjející legislativy.

Pomáháme budovat obce, jejichž představitelé se mohou opřít o důvěru a pomoc občanů při naplňování vize prosperující a otevřené obce.

Ozvěte se nám

Rádi s vámi probereme ceny našich služeb a možnosti spolupráce. Napište nebo zavolejte: info@fbadvokati.cz, + 420 545 213 975

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Asistujeme obcím při zavádění principů dobré správy do všech aspektů jejich řízení. 

Registr smluv

Pomáháme nastavit proces zveřejňování smluv na internetu - minimální administrativní zátěž, předcházení riziku neplatnosti.

Smlouvy obcí

V souladu s požadavkem péče řádného hospodáře pomáháme obcím docílit dostatečné kvality, pružnosti a vyváženosti uzavíraných smluv s externími dodavateli.

Veřejné zakázky

Pomáháme obcím pohlídat si u veřejných zakázek kvalitu a zohledňovat vedle ceny také například environmentální a sociální dopady dodávané služby či produktu.

Územní plány

Pomáháme obcím připravovat územní plány tak, aby vedly ke kvalitnímu řešení pro obec a její občany bez rizika soudní napadnutelnosti. 

Regulace hazardu

Pomáháme připravovat protihazardní vyhlášky, které budou v souladu se zákonem a zároveň obci pomůžou účinně regulovat hazard. 

Přístup k informacím

Pomáháme obcím nastavit systém poskytování informací, který šetří náklady na administrativu, zvyšuje důvěryhodnost vedení radnice a pomáhá odhalit nevýhodné nebo zmanipulované nakládání s majetkem. 

Městské firmy

Asistujeme při nastavování procesů transparentního a efektivního řízení městských firem, které svým postavením na hranici mezi veřejným a obchodním právem vyžadují specifické modely řízení. 

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Pište nám.


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Přinejmenším stejně užitečné jako Rekonstruovat stát shora – prostřednictvím protikorupčních zákonů, je zavádět principy dobré státní správy zdola – na úrovni obcí.

Prosperující, otevřené obce, kterým neunikají peníze skrze smlouvy, veřejné zakázky nebo obecní firmy, jsou ty, které mohou inspirovat.

Právní služby obcím zajišťuje v rámci konsorcia Frank Bold kancelář Frank Bold Advokáti.