Připravujeme firmy na budoucnost

Za běžnou korporátní agendou, smluvními vztahy i velkými transakcemi a mezinárodními obchody, při nichž firmám asistujeme, stojí pokaždé unikátní podnikatelská vize. Pomáháme firmám jejich vize naplňovat a rozvíjet.

Integrujeme misi, hodnoty a odpovědnost vůči svému okolí do rozhodování, strategického plánování i do každodenního života firmy. 

Na celosvětové úrovni prosazujeme změnu praxe a právního rámce, který determinuje to, jak se firmy chovají ke svému okolí. Éra honu za krátkodobým ziskem za jakoukoliv cenu končí. Podnikání se mění. Jeho součástí se musí stát odpovědný přístup vůči zaměstnancům, dodavatelům, místním komunitám, životnímu prostředí i celé společnosti.   

Podnikat fér v prostředí, kde vám úřady hází klacky pod nohy, nekalé obchodní praktiky zůstávají nepotrestané a konkurence snižuje svoje náklady na úkor dodržování lidských práv a ochrany životního prostředí, není jednoduché. Podívejte se jak vám můžeme pomoci.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Pomáháme firmám podnikat fér

Zakládáme obchodní společnosti, pomáháme se smluvní agendou včetně řešení sporů, zpracováváme právní due diligence společností a projektů, asistujeme u fúzí, akvizic i přeměn obchodních společností, pomáháme s mezinárodními obchody, vyřizováním podnikatelských oprávnění, licencí a povolení. Čtěte více >> 

Nad to také pomáháme firmám identifikovat rizika a příležitosti v jejich dopadech na společnost, zaměstnanecké otázky, lidská práva a životní prostředí a chránit se proti korupci. Nastavujeme systémy řízení, které do strategického i kažodenního rozhodování integrují misi, filozofii a hodnoty firmy

Chcete vědět víc? Napište nám nebo zavolejte.

Vedeme mezinárodní debatu

Iniciovali jsme mezinárodní projekt the Purpose of the Corporation. Společně s našimi partnery ve Spojených státech a evropských zemích organizujeme debatu, jejímž cílem je identifikovat, jak by měl vypadat nový systém řízení korporací, který bere v úvahu potřeby společnosti, a mobilizovat podporu pro tyto změny v praxi i regulaci.

Nově koordinujeme projekt Alliance for Corporate Transparency. Jedná se o tříletý výzkumný projekt, který sdružuje přední organizace z oblasti občanské společnosti a experty s cílem analyzovat zveřejňování informací o otázkách udržitelnosti u 1000 největších společností působících v EU. Cílem této iniciativy je posloužit jako návod pro korporace a regulační orgány a poskytnout podklady pro zdůvodnění diskuse o standardizaci zveřejňování informací o udržitelnosti. Za tímto účelem projekt vyhodnocuje, jak evropské společnosti zveřejňují informace nezbytné pro pochopení jejich dopadu na společnost a životní prostředí, jak požaduje směrnice EU o nefinančním reportingu (NFR).

Měníme pravidla hry

Vytváříme a společně s předními mezinárodními nevládními organizacemi prosazujeme rámec pro mezinárodní odpovědnost korporací za respektování lidských práv, založený na principech odpovědnosti mateřských společností, povinnosti znát dopady svého podnikání v rámci dodavatelských řetězců a schopnosti poškozených lidí domoci se spravedlnosti před nestrannými soudy.

Posunujeme dál certifikaci B corporation

Certifikace B Corporation je standardem pro odpovědné řízení korporací, které integruje veřejnou prospěšnost s úspěšným podnikáním. Od dubna 2016 jsme jejími držiteli, navíc máme v týmu člena poradního sboru B Lab Europe, organizace, která certifikaci vyvíjí. 

Frank Bold B Coropration


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu

Souvislosti

Korporace – tedy právnické osoby s omezenou odpovědností – jsou složitým organismem, jehož existence je umožněna právem. Od 70. let se v západním světě začala prosazovat myšlenka, že jejich jediným účelem je maximalizace zisku akcionářů. Toto chápání, byť nemá oporu v právu ani v historii, vedlo k vytvoření složitého systému pobídek a regulací pro řízení korporací.

Globální finanční krize ukázala, že takto konstruovaný systém je pro 21. století nevhodný. Potřebujeme nový model, který umožní korporacím uvažovat v delším časovém horizontu a vzít v potaz systémová rizika. 

Problematice odpovědnosti korporací se věnujeme od roku 2005, kdy jsme chránili biozemědělce a zažalovali společnost Danone za klamavé používání značky Bio na svých výrobcích. Právně jsme řešili negativní dopady největších zahraničních investic v České republice – Toyota, Peugeot, Citroen a Hyundai. V roce 2007 jsme se zaměřili na evropskou úroveň – uvědomili jsme si, že problém je potřeba řešit na úrovni právního rámce, který upravuje pravidla hry.

Podíleli jsme se na vytvoření návrhu Směrnice EU pro nefinanční reporting jako členové expertního výboru ustanoveného Evropskou komisí. Náš právník Filip Gregor je členem “Eminent Persons Group” projektu Reporting and Assurance Framework Initiative, který pro standard OSN pro odpovědnost korporací vytváří rámec reportingu a nezávislého ověření informací o dopadech na lidská práva. 

Od roku 2013 rozvíjíme pod značkou Frank Bold inovativní model podnikání, který si bere to nejlepší z byznysu a neziskového sektoru, aby na mnoha úrovních prosazoval vizi svobodné a odpovědné společnosti.

Právní služby firmám zajišťuje v rámci konsorcia Frank Bold kancelář Frank Bold Advokáti, jejíž hodnoty a zavedený interní proces zaručují, že nikdy nebude hájit korupci, krýt trestné činy, legalizovat praní špinavých peněz, podílet se na poškozování životního prostředí nebo porušování lidských práv.

Ozvěte se nám

Do druhého pracovního dne vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.