Zásady ochrany osobních údajů Frank Bold Society

Správce osobních údajů:

Frank Bold Society, z.s., IČ 65341490, se sídlem Údolní 33, Brno, 602 00

telefon: +420 545 213 975, e-mail: info@frankbold.org   

(dále také jen „my“)

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) informujeme jako správce a zpracovatel osobních údajů subjekty údajů, tedy fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme (dále také „Vy“), o veškerých činnostech zpracování a o zásadách ochrany jejich osobních údajů a soukromí.

 

1.  Zpracovávané osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje u následujících kategorií osob:

a) Uchazeči o zaměstnání nebo o stáž
b) Stážisté a absolventi stáže
c) Potenciální donoři
d) Donoři
e) Naši dodavatelé zboží a služeb
f) Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí
g) Osoby odebírající novinky a jiné aktuality
h) Signatáři výzev
i) Kontaktní osoby partnerských organizací
j) Novináři
k) Klienti poradny (příjemci bezplatného poradenství)

Osobní údaje těchto osob zpracováváme v rozsahu, pro účely a na právním základě uvedeném níže.

Kategorie subjektů údajů

Účel zpracování osobních údajů

Právní základ a zpracovávané osobní údaje

Doba zpracování

Uchazeči o zaměstnání nebo o stáž

Posouzení vhodnosti uchazeče o zaměstnání při výběrovém řízení a opětovné oslovení s nabídkou práce v případě zrušení pracovního poměru s jiným vybraným uchazečem ve zkušební době

 • Právním základem je plnění smlouvy, respektive provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.
 • Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci a další informace obsažené ve Vašem životopise.

Osobní údaje zpracováváme po dobu 6 měsíců od zrušení výběrového řízení nebo od nástupu jiného vybraného uchazeče na inzerovanou pozici jako zaměstnanec.

Případné prokázání dodržení zákazu diskriminace a povinnosti rovného zacházení dle zákona o zaměstnanosti při výběrovém řízení

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje, údaje o vzdělání, pracovních zkušenostech a kvalifikaci uchazečů.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 kalendářních let od roku, ve kterém bylo výběrového řízení ukončeno, v případě probíhajícího správního, soudního nebo jiného řízení i po celou dobu řízení.

Vedení evidence výsledků výběrových řízení

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme pouze základní identifikační a kontaktní údaje spolu s informací o výsledku výběrového řízení, abychom s touto informací mohli pracovat v případě, že se budete opětovně ucházet o zaměstnání

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let.

Zařazení do databáze potenciálních uchazečů o zaměstnání nebo stáž

 • Právním základem je souhlas uchazeče o zaměstnání nebo stáž, který lze kdykoliv odvolat.
 • Zpracováváme zejména Vaše identifikační a kontaktní  údaje, Vámi poskytnutý životopis a informace týkající se vašeho hodnocení v průběhu výběrového řízení.

 

Osobní údaje zpracováváme po dobu 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém byl udělen souhlas nebo do odvolání souhlasu.

Stážisté a absolventi stáže

Plnění a realizace smluv uzavřených se stážisty

 • Právním základem je plnění smlouvy, zejména dohody o výkonu odborné stáže.
 • Zpracováváme zejména identifikační, kontaktní osobní údaje a údaje o vzdělání a pracovních zkušenostech stážistů za účelem realizace smluvního vztahu.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Udržování komunity absolventů naší stáže a vzájemné propojování absolventů včetně zasílání informačních e-mailů o našich činnostech

 • Právním základem je náš oprávněný zájem
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje a údaje o vzdělání.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Propagace a marketing

 • Právním základem je souhlas.
 • Zpracováváme fotografie společně s identifikačními údaji, údaje o vzdělání nebo citace.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do okamžiku odvolání souhlasu).

Potenciální donoři

 

Komunikace s potenciálními donory telefonicky a dalšími vhodnými prostředky, a evidence výsledku jednání

 

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

 

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

 

Komunikace s potenciálními donory e-mailem

 • Právním základem je souhlas.
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do okamžiku odvolání souhlasu).

Donoři

Realizace daru

 • Právním základem je plnění smlouvy, konkrétně darovací smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje a účetní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Komunikace s donory telefonicky a dalšími vhodnými prostředky, a evidence výsledku jednání

 

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje a informace o výsledku jednání s těmito osobami.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a účetní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány nejdéle po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu.

 

 

Naši dodavatelé zboží a služeb

 

Plnění smlouvy

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

 

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

 

Vedení databáze spolupracovníků a potenciálních spolupracovníků v oblastech souvisejících s naší činností

 • Právním základem je náš oprávněný zájem
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Účastníci námi pořádaných seminářů, konferencí a podobných akcí

Zajištění průběhu semináře, konference nebo jiné akce

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu (zejména do skončení akce).

 

Plnění našich povinností v oblasti vedení účetnictví a v oblasti daní

 • Právním základem je plnění právních povinností, které nám ukládají právní předpisy jako zákon o účetnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Zpracováváme zejména identifikační údaje, kontaktní údaje a další informace uvedené na daňových dokladech.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány až po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se uskutečnila transakce.

 

Šíření informací a aktualit prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Osoby odebírající novinky a jiné aktuality

Šíření informací, aktualit a dalších sdělení týkajících se činnosti Frank Bold Society prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je souhlas nebo náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.
 • Ke zpracování dochází za účelem šíření aktualit o naší činnosti.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou až do okamžiku, kdy se příjemce odhlásí z odběru.

Signatáři výzev a naši podporovatelé včetně Občanů 2.0

Evidence signatářů

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Ke zpracování dochází za účelem vedení evidence signatářů výzvy.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit týkajících se výzev prostřednictvím e-mailových zpráv

 • Právním základem je souhlas.
 • Ke zpracování dochází za účelem potvrzení podpory výzev a šíření informací a aktualit, které se jich týkají.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní osobní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

 

Zveřejnění identifikačních údajů signatářů (jméno a příjmení) na webu jako podporovatelů výzev

 • Právním základem je souhlas.
 • Zpracováváme zejména identifikačních údajů.
 • Ke zpracování dochází za účelem veřejného potvrzení podpory výzev.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány na dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Kontaktní osoby v partnerských organizacích (zejména neziskových organizacích)

Realizace a koordinace spolupráce

 • Právním základem je plnění smluv, případně náš oprávněný zájem na udržení kontaktu s těmito osobami a na společném naplňování veřejně prospěšných cílů.
 • Za tímto účelem zpracováváme jméno a příjmení, pracovní pozici a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 10 let od poslední spolupráce.

Novináři

Udržování platformy novinářů k medializaci našich podkladů

 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme zejména identifikační a kontaktní údaje.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu neurčitou (do uplatnění práva na výmaz).

Klienti poradny (příjemci bezplatného poradenství)

Komunikace s klienty telefonicky, e-mailem a dalšími vhodnými prostředky, poskytování poradenství a evidence poskytnutého poradenství (např. pro účely přehledu pro donory).

 • Právním základem je plnění smlouvy.
 • Zpracováváme pouze základní identifikační údaje, pokud vůbec byly poskytnuty ze strany klienta (toto není podmínkou poradenství) a kontaktní údaje spolu s textem dotazu a námi poskytnutou odpovědí, abychom mohli klientům zodpovídat jejich dotazy a případně reagovat na jejich doplnění v budoucnu.
 • Právním základem je náš oprávněný zájem.
 • Zpracováváme pouze základní identifikační údaje, pokud vůbec byly poskytnuty ze strany klienta (toto není podmínkou poradenství) a kontaktní údaje spolu s textem dotazu a námi poskytnutou odpovědí, abychom mohli donorům finančně podporujícím bezplatné poradenství prokázat využití finančních prostředků.

Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 3 let

 

2. Příjemci osobních údajů a předání osobních údajů mimo Evropskou unii

V odůvodněných případech můžeme předat Vaše osobní údaje i jiným subjektům (dále jen „příjemci“).

Může dojít k předání osobních údajů těmto příjemcům:

 • zpracovatelům, kteří zpracovávají osobní údaje dle našich pokynů  (poskytovatelé cloudových nebo hostingových služeb, další provozovatelé námi využívaných programů nebo poskytovatelé námi využívaných služeb, jakými jsou nástroj pro rozesílání newsletteru, aplikace, která umožňuje rozesílat registrovaným zájemcům hromadné zprávy pomocí Facebook Messengeru,  portál pro prezentaci firem, účetní společnost nebo program pro správu HR;
 • ostatním členům konsorcia Frank Bold při výkonu společné administrativy;
 • orgánům veřejné moci a jiným subjektům, jestliže to vyžaduje platný právní předpis, (zejména Policie ČR, soudy, exekutoři, insolvenční správci, finanční správa, správa sociálního zabezpečení);
 • jiným subjektům v případě neočekávané události, ve které je poskytnutí údajů nezbytné za účelem ochrany života, zdraví, majetku nebo jiného veřejného zájmu nebo je-li to nezbytné k ochraně našich práv, majetku či bezpečnosti. 

3. Cookies

Naše internetové stránky ( https://frankbold.org/) mohou obsahovat cookies třetích stran, které slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování na jednotlivých stránkách. Tyto třetí strany zpravidla neukládají v souvislosti s používáním cookies žádné osobní údaje, neboť jim identita návštěvníka stránky není známa. Jedná se o následující cookies:

4. Automatizované individuální rozhodování a profilování

Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, a to ani na základě profilování.

Automatizovaným individuálním rozhodováním vč. profilování se obecně rozumí jakákoli forma rozhodnutí založená na automatizovaném zpracování osobních údajů, tj. bez lidského zásahu, spočívajícím mimo jiné na hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k subjektu údajů, zejména za účelem rozboru nebo odhadu resp. analýzy či předvídání aspektů týkajících se jeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

5. Vaše práva jako subjektu údajů

Máte právo požadovat od nás přístup k osobním údajům týkajícím se Vaší osoby za podmínek stanovených článkem 15 GDPR.

Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě souhlasu zpracovávány za podmínek stanovených článkem 7 GDPR.

Máte právo požadovat opravu osobních údajů za podmínek stanovených článkem 16 GDPR, omezení zpracování osobních údajů za podmínek stanovených článkem 18 GDPR nebo výmaz údajů za podmínek stanovených článkem 17 GDPR.

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě článku 21 GDPR.

Máte právo na přenositelnost údajů jinému správci za podmínek stanovených článkem 20 GDPR.

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na  automatizovaném zpracování, včetně profilování za podmínek stanovených článkem 22 GDPR.

Máte právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: 234 665 111
E-mail: posta@uoou.cz
Datová schránka: qkbaa2n
www.uoou.cz 

Bližší informace o Vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.