Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Aukce na podporu obnovitelných zdrojů - jak fungují jinde v Evropě?

Aktuálně

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) chystá novou energetickou legislativu, ve které se poprvé objeví aukční mechanismus pro další podporu obnovitelných zdrojů v České republice. Aukce se pravděpodobně objeví v tzv. malé novele Energetického zákona (EZ) a Zákona o podporovaných zdrojích (POZE), o nichž již brzy začne jednat Parlament.

Výzva  vs. šance pro Českou republiku

Stávající vedení MPO již provádí analýzy aukčních mechanismů ve Francii a v Německu. Pokud bude v prvním pololetí 2018 schválena malá novela EZ a POZE, pak se v Česku dočkáme zavedení aukcí pro „zelené elektrárny“, které se v jiných evropských zemích již úspěšně prosazují a podporuje je i Evropská komise. 

Pokud mají být aukce podpory pro OZE zavedeny v České republice, bude třeba rozhodnout o jejich konkrétní podobě. MPO, které předpisy upravující aukce bude připravovat, má na výběr z mnoha modelů a jejich kombinací. V některých zemích zejména na počátku svého zavedení aukce pro OZE bylo neúspěšné (Polsko nebo Velká Británie), zatímco v jiných zemích přinesly prakticky okamžitý boom OZE.

Výhodou České republiky je skutečnost, že zahraniční zkušenosti s aukcemi jsou již početné a bude tak možné poučit se z cizích chyb. Prakticky všechny země začínaly s aukcemi pro OZE formou pilotních projektů, kde se testovaly konkrétní nástroje a jejich fungování v konkrétním prostředí.

Typy a cíle aukcí

Podstatný je především cíl, kterého mají aukce dosáhnout – jakou kapacitu obnovitelných zdrojů energie mají ve výsledku podpořit? Jaký má být podíl jednotlivých zdrojů v energetickém mixu? Má se podpora soustředit spíše na malé projekty, nebo je cílem dotovat elektrárny s co největším instalovaným výkonem? Odpověď na tyto otázky může nasměrovat budoucí české aukce různými směry. 

Stát se musí také rozhodnout, jakým způsobem upraví kvalifikační podmínky nebo sankce za nedodržení termínu realizace. Důležitý je také výběr mezi systémem „pay as bid“ a „uniform price“, a to nejlépe na základě analýzy ekonomického chování účastníků aukcí.

Velmi vhodné by bylo také zamyšlení nad hodnotícími kritérii – např. hodnocení na základě uhlíkové stopy po vzoru Francie. Zároveň se jako podstatná jeví úprava (ne)převoditelnosti práva na podporu získanou v aukci, a to v souvislosti s možnými spekulacemi. Celý proces zavádění aukcí potom souvisí i s technickými požadavky na online aukční systém. V úvahu dnes (a tím spíše v roce 2020) připadají i mezinárodní aukce a zapojení v přeshraničních projektech na podporu obnovitelných zdrojů energie. 

Mezi lety 2005 a 2016 byly aukce na podporu obnovitelných zdrojů energie v různých podobách, samostatně nebo s jinými způsoby příspěvků, zavedeny v 67 zemích světa.  Jako příklad lze uvést energetické magnáty jako je Čína, Rusko a Indie.

V Evropské unii lze čerpat inspiraci zejména z Francie a Německa, kam svou pozornost obrací také české Ministerstvo průmyslu a obchodu. Aukce se však pořádají i v Dánsku, Nizozemsku, Portugalsku, Velké Británii, Polsku a dalších zemích. Počet států, které draží podporu pro obnovitelné zdroje, roste. V České republice se plánuje zavedení aukcí od roku 2020.

Zkušenosti z Německa

Prostřednictvím aukcí a dalších státních podpor chce Německo dosáhnout podílu obnovitelných zdrojů 40-45 % z celkové spotřeby energie do roku 2025. Aukce se v současnosti konají jen pro pozemní fotovoltaické elektrárny. Na základě takto získaných zkušeností mají být během roku 2017 aukce zavedeny i pro další technologie (střešní solární elektrárny a mořské „offshore“ i suchozemské „onshore“ větrné parky).

Aukce na podporu pozemních solárních elektráren se konají pravidelně třikrát za rok. Draží se vždy určitá kapacita (MW), pro kterou je k dispozici podpora. Výkon přihlášených projektů se může pohybovat od 100 kW do 10 MW. Účastníci nabízejí, za jakou podporu (v eurech / kWh) jsou ochotni po 20 let vyrábět energii. Nabídky jsou hodnoceny pouze na základě ceny, tedy systémem „price only“.

Informace o nadcházející aukci jsou zveřejněny zpravidla osm týdnů předem. Pro každou aukci je stanoven strop podpory, o kterou je možné soutěžit. Jedná se o statickou aukci, takže nabídky jsou vyhodnoceny najednou. Aukce jsou založeny na principu „pay as bid“, kromě dvou aukcí v roce 2015, které byly vedeny systémem „uniform price“ a všichni úspěšní účastníci zde obdrželi stejnou výši podpory.  

Cílem tohoto experimentu bylo získat zkušenosti s oběma variantami. Podporovaný projekt musí být realizován do dvou let po skončení aukce, jinak hrozí provozovateli pokuta ve výši určené dle výkonu, který měl být instalován.

Právo na podporu lze za nízký poplatek převést na jiné zařízení v rámci portfolia jednoho provozovatele. Lze rovněž prodat celý projekt včetně práva na podporu jinému subjektu. Nelze však převádět právo na podporu samostatně.

Kritiku v Německu sklízí návrh zavést aukce pro všechny technologie výroby energie z obnovitelných zdrojů najednou. Toto schéma může podle některých znevýhodňovat menší provozovatele, kteří nebudou v tak velké skupině účastníků konkurenceschopní. Obavy jsou pochopitelné zejména proto, že současná německá úprava aukcí neobsahuje žádný mechanismus nebo výjimky pro menší zdroje, např. do 1 MW výkonu.

Zkušenosti z Francie

Aukce jsou ve Francii pořádány už od roku 2011. Jsou založeny na systému „pay as bid“, takže účastníci aukce získají takovou podporu, jakou skutečně v aukci nabídnou. Jedná se o statickou aukci, takže jsou všechny nabídky vyhodnoceny najednou až po uplynutí lhůty pro jejich podávání.

Podpory jsou ve Francii zaměřené jen na solární elektrárny o velikosti min. 100 kW a max. 250 kW instalovaného výkonu. V aukci se draží podpora do naplnění určeného objemu výkonu, který má být dotován. Aukce probíhají nepravidelně podle rozhodnutí příslušného ministerstva. 
Zahájení aukce je oznámeno šest měsíců předem. Účastníci tak mají dostatek času připravit svou nabídku a potom se mohou během tříměsíčního období do aukce přihlásit. Obsahem jejich nabídky je příplatek za kWh elektřiny, za který jsou ochotni elektřinu vyrábět.

Po výběru úspěšných projektů je lhůta rok a půl pro realizaci podpořeného projektu. Lhůtu lze prodloužit o dva měsíce, poté přichází krácení podpory v časovém rozsahu dvojnásobku doby, o kterou projekt překročil lhůtu pro realizaci. Tento sankční mechanismus však nebyl nikdy využit.

Pro hodnocení přihlášených účastníků bylo kromě ceny (systém „price only“) v roce 2013 zavedeno ještě druhé kritérium – uhlíková stopa technologie. Nabídka se posuzuje tak, že kritérium ceny má váhu dvou třetin hodnocení a posuzování uhlíkové stopy potom tvoří zbylou jednu třetinu hodnocení. Jeden účastník může do aukce přihlásit i více různých nabídek. Převod práva na podporu získanou v aukci není dovolen. 

Ve Francii, kde jsou aukce zaměřeny na malé solární zdroje, je o tuto formu podpory  velký zájem. Kapacita dražené podpory je menší než nabízená kapacita, což znamená, že aukční systém má potenciál být efektivní co do tlaku na snižování výsledné podpory. Pokud by se do aukce přihlásili účastníci s nabízenou menší kapacitou, než jaká má být v aukci vydražena, docházelo by k neefektivnímu přidělení příliš vysoké podpory.

Předmětem kritiky jsou ve Francii poměrně náročná kvalifikační kritéria. V důsledku je pouze 60 % podaných přihlášek po formální stránce v pořádku a může být přijato do aukce. Vzhledem k tomu, že nabízená podpora cílí na malé zdroje, bylo by vhodnější kvalifikační požadavky co možná nejvíce zjednodušit, aby se aukce otevřela skutečně všem provozovatelům. 

V současnosti je pro účast v aukci nutné doložit mimo jiné detailní projekt, stavební povolení, doklad o vlastnictví budovy, na které bude solární elektrárna připevněna, a hodnocení uhlíkové stopy, jehož náročnost je obzvláště předmětem kritiky.

Aukce ve Španělsku

Aukce jsou ve Španělsku poměrně úspěšné. První proběhly v roce 2016, v roce 2017 byla dokonce vydražena kapacita 4 GW solární energie a 1 GW větrné. Aukce byla přitom původně pořádána pro 3 GW celkem, její kapacita byla až v průběhu navýšena kvůli velkému zájmu a vysoké kvalitě nabídek.  Díky aukcím dosáhlo Španělsko rekordně nízkých cen energie z obnovitelných zdrojů a tím i snížení cen pro koncového zákazníka.

Španělské aukce neomezují maximální velikost projektu, pouze stanoví, že instalovaný výkon musí být alespoň 1 kW. Aukce probíhají jako statické, metodou „uzavřených obálek“. Oproti Německu a Francii je podpora rozdělována systémem „uniform price“, tedy ve výši, kterou nabídne poslední z úspěšných účastníků.

Nabídky jsou posuzovány jen na základě ceny, tedy „price only“. V aukci se nedraží podpora instalovaného výkonu, ale náhrada investice do výstavby zdroje. Po realizaci projektů je dána lhůta čtyř let, pro případ jejího překročení skládají provozovatelé zálohu v bance. 

Předmětem kritiky je ve Španělsku možnost neomezeně převést právo na podporu získanou v aukci na jakýkoli jiný subjekt. Tento způsob úpravy podněcuje obavy z možného spekulativního chování účastníků.

Mezinárodní aukce v Dánsku a Německu

Jako pilotní projekt zahájilo Německo ve spolupráci s Dánskem aukce, kterých se mohou účastnit provozovatelé z obou států. Ve výsledku tak mohou být v Dánsku obnovitelné zdroje energie, které jsou dotované Německem, resp. jeho spotřebiteli elektřiny.

Základem této spolupráce je smlouva mezi oběma zeměmi, která stanoví podmínky aukcí a vyplácení podpor. Dánsko a Německo se dohodly nejprve na dvou oddělených a vzájemně otevřených aukcích pro solární elektrárny. Spolupráce funguje na bázi vzájemnosti a díky možnosti přeshraničního přenosu elektrické energie.

První mezinárodní aukce pořádaná Německem se konala v červnu 2016. Přihlásilo se do ní více německých projektů, dánské projekty ale měly větší celkovou přihlášenou kapacitu. Vítězem aukce se stala dánská společnost European Energy. V obou mezinárodních aukcích byla patrná vysoká míra kompetitivnosti a tím i pozitivní výsledek z hlediska dosažení nízké ceny energie. 

Aukce se nyní uskutečňují na základě německé právní úpravy. Užívají tzv. „uniform price“ systém, který je zatím u vnitrostátních aukcí méně častý. Do mezinárodních aukcí se mohou zapojit i další státy, a to na základě vzájemné dohody. O zapojení do německých aukcí uvažuje rovněž Lucembursko. Vzhledem k tomu, že jsou aukce v Evropské unii čím dál rozšířenější, je zde velký potenciál pro integraci a propojování na mezinárodní úrovni.

Článek jsme publikovali na serveru Solární novinky.