Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Frank Bold Advokáti prosazují do nového stavebního zákona pozitivní změny

Aktuálně

Proč jsme se rozhodli zapojit se do tvorby nového stavebního zákona.

Od nového stavebního zákona si mnozí slibují řadu pozitivních změn, které by měly pomoci k řešení současného neudržitelného stavu stavebního práva. Zároveň zákon vyvolává řadu otázek, kontroverzí a sporů - od nestandardního procesu pořizování zákona po všechny limity a rizika, které jeho rekodifikovaná verze má a bude mít. 

Frank Bold vstoupil do procesu tvorby zákona s cílem přispět k této zásadní právní normě v bodech, jež jsou v souladu s hodnotami a principy organizace.

Kritiku pořizování zákona vnímáme jako oprávněnou, protože stát přenechal přípravu návrhu významné legislativy soukromému sektoru. Stejně tak ovšem vnímáme fakt, že se jedná o natolik zásadní právní normu, kdy považujeme za naši odpovědnost se na tvorbě zákona aktivně podílet a prosazovat do jeho znění důležité body, které mají a budou mít zásadní vliv na životní prostředí a další veřejné zájmy:

  1. Férový přístup ke spravedlnosti - efektivní soudní přezkum - vláda schválila změnu územních plánů na formu právních předpisů, čímž je jejich efektivní soudní přezkum ohrožen; prosazujeme, prozatím úspěšně, nejsilnější možnou formu soudní ochrany pro tuto právní formu - přezkum podzákonného předpisu Nejvyšším správním soudem, což je dosud nevyužité ustanovení Ústavy; tím by bylo zajištěno trvání možnosti napadení územích plánů dotčenými vlastníky a spolky.
  2. Férové náhrady za omezení vlastnických práv územně plánovací dokumentací - rozšíření povinnosti obce uhradit vlastníkům náhradu za omezení způsobená schválením územních plánů, a to včetně dočasných omezení.
  3. Ochrana životního prostředí a dalších veřejných zájmů - jedním ze základních cílů zákona je přechod řady kompetencí, které zatím vykonávají specializované úřady, na nově koncipované "velké" stavební úřady a integrace různých dílčích povolení, stanovisek atd. do jediného povolení stavby; snažíme se o to, aby tyto změny pokud možno nevedly ke snížení úrovně ochrany životního prostředí a dalších veřejných zájmů, ale aby naopak byl integrovaný proces i pro veřejnost jednodušší a méně zatěžující a aby vedl ke komplexnímu posouzení záměru a jeho přípustnosti; mj. nová úprava integrace procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA) do povolování staveb.
  4. Férová účast veřejnosti v povolovacích řízeních - v souladu s věcným záměrem se snažíme, aby stavební zákon v co nejširším rozsahu a jednotně upravoval možnost účasti spolků v řízeních týkajících se ochrany životního prostředí; nejpodstatnější je návrat možnosti spolků účastnit se všech řízení, v nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody, nejen větších záměrů zahrnujících posouzení EIA, jak je tomu dnes.
  5. Podrobnější a jednoznačnější úprava plánovacích smluv mezi investory a obcemi, případně vlastníky veřejné infrastruktury - tak aby bylo jednoznačné, jaké dohody týkající se investiční činnosti na území obce je možné legálně uzavírat. Snahou je, aby investoři více obcím kompenzovali negativní vlivy spojené s novou výstavbou vytvářející tlak na veřejnou infrastrukturu a občanskou vybavenost. Současně, aby se zvýšila jejich právní jistota, že při splnění dohodnutých podmínek budou moci v rozumném čase stavět.