Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Otevřeli jsme občanům nové možnosti zapojení

Povedlo se

Využili jsme příležitosti podat podnět k Výboru pro dodržování Aarhurské úmluvy a otevřeli tak nové možnosti zapojení veřejnosti do věcí, které se jich týkají.

Výbor pro dodržování Aarhurské úmluvy (Aarhus Convention Compliance Committee, dále „Výbor“) dal našemu podnětu za pravdu a potvrdil, že Česká republika porušila své závazky. Česká republika nyní bude muset nedostatky napravit a občané mohou ve svých podáních argumentovat závěry Výboru.

3 nové cesty, jak se účinněji zapojit

Žaloby na územní plány mají mít možnost podávat i spolky

Doteď mohli žalobu na zrušení územního plánu (návrh na zrušení opatření obecné povahy) podat podle výkladu soudů pouze tzv. dotčení vlastníci, nikoli však spolky. Výbor v tomto bodě shledal porušení článku 9 odstavce 3 Úmluvy. Argument pro žaloby spolků na zrušení územního plánu poskytl také Ústavní soud, který vydal přelomové rozhodnutí v případu Sdružení pro ochranu krajiny.

Připravili jsme agrumenty, kterými se můžete pokusit prolomit stávající výklad soudů a pokusit se žalovat problematické územní plány.

Spolky mají mít možnost napadat faktické skutečnosti

Dříve v rozhodnutích českých soudů převládal právní názor, že spolky mají v případném soudním procesu jen procesní práva a mohou tak například namítat, že nemohly nahlédnout do spisu nebo že jejich námitky nebyly řádně vypořádány, paradoxně už ale ne, že dojde k faktickému zásahu do životního prostředí. Výbor takový výklad označil za výklad v rozporu s článkem 9 bodem 2 Úmluvy a konstatoval, že Úmluva zajišťuje spolkům možnost hájit v soudním procesu hmotná práva.

Připravili jsme zdůvodnění, se kterým můžete použít silnější argumenty ve správních žalobách.

Veřejnost a dotčení lidé by měli mít možnost domáhat se ochrany proti hlukovým výjimkám

V případě, že při používání, popřípadě provozu zdroje hluku nebo vibrací, s výjimkou letišť, není možné z vážných důvodů dodržet limity hluku, může provozovatel zdroj hluku nebo vibrací provozovat, pokud mu Krajská hygienická stanice udělí tzv. hlukovou výjimku (povolení). Podle stávající praxe je účastníkem tohoto řízení pouze žadatel. Přitom řízení o udělení hlukové výjimky se nemůže účastnit veřejnost, ani dotčení lidé. Současně se pak nemůže veřejnost a dotčení lidé domáhat ochrany u soudu – ať již se domáhat zrušení hlukové výjimky (povolení), nebo se domáhat ochrany před nečinností Krajských hygienických stanic, které by měly na dodržování limitů dohlížet.

V tomto případě Výbor řekl, že je v rozporu, když dotčení lidé nemohou napadnout hlukovou výjimku a současně i nečinnost úřadů při řešení nezákonného stavu překročení hlukových limitů. Závěr Výboru k nečinnosti Krajských hygienických stanic lze navíc zobecnit a pokusit se jej využít i v žalobách proti nečinnosti obecně.

Připravili jsme argumenty pro napadení hlukových výjimek a nečinnosti úřadů.

Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí (č. 124/2004 Sb. m. s., dále jen „Úmluva“) je mezinárodní smlouva platná pro ČR od 4. října 2004. Jedná se o úmluvu, která garantuje veřejnosti velmi důležitá práva sloužící k ochraně životního prostředí – právo na informace, účast na rozhodování a soudní ochranu. Úmluva je pro ČR závazná a má přednost před vnitrostátními předpisy. To znamená, že všechny orgány veřejné moci, ať již například správní orgány nebo soudy, jsou povinny vykládat české právo tak, aby bylo s touto Úmluvou v souladu.

Na dodržování Úmluvy dohlíží Výbor pro plnění Aarhuské úmluvy. Jeho závěry mají formu doporučení. Doporučení nejsou přímo vymahatelná jako například pravomocná soudní rozhodnutí. Nicméně vzhledem k tomu, že je pro stát a jeho orgány Úmluva závazná, měla by být respektována i doporučení Výboru. Nejlépe pak lze prosadit respektování Úmluvy a doporučení Výboru v praxi – v konkrétních správních a soudních řízeních.