Poradna

Může být les oplocen?

Může být zabráněno veřejnosti v přístupu do lesa (například pro nebezpečí padajících větví apod.)? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 5. 2009

Odpověď poradny

Českou právní úpravou je tradičně deklarováno právo každého na volný přístup do lesů spojené s právem sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest, a to ať už jde o lesy ve vlastnictví veřejném nebo soukromém.

Právo na volné užívání lesa v současnosti vyplývá hlavně z § 19 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona. Jde v podstatě o omezení vlastnického práva povahy věcného břemene ze zákona, které musí vlastník lesa strpět, aniž by měl nárok na náhradu. Jeho účelem je umožnění plnění rekreačních a ozdravných funkcí lesa vůči obyvatelstvu.

K zabezpečení práva na volný vstup do lesů směřuje také povinnost vlastníků lesa zdržet se jeho oplocování. Podle § 32 odst. 7 lesního zákona je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 1). Zákaz se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.

Volný vstup do lesů může být naopak omezen nebo vyloučen z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnutím orgánu státní správy lesů (z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka lesa) nebo nařízením obce s rozšířenou působností. Toto omezení nebo vyloučení je však vždy dočasné a krátkodobé povahy, může k němu dojít nejvýše na dobu tří měsíců, kterou lze stejným postupem, znovu nejvýše o tři měsíce, prodloužit (§ 19 odst. 3 lesního zákona).

Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa mohou být stanoveny také dalšími právními předpisy. Vstup do lesa nebo jeho části může být omezen z důvodu ochrany přírody na základě § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z rozhodnutí orgánu ochrany přírody, pokud se les nachází na území národního parku, národní přírodní rezervace, národní  přírodní památky nebo v první zóně chráněné krajinné oblasti a hrozí jeho poškozování, zejména nadměrnou návštěvností.

Zákaz nebo omezení vstupu musí orgán ochrany přírody projednat s dotčenými obcemi a následně musí zabezpečit jejich řádné vyznačení na všech přístupových cestách a vhodným způsobem také na jiných místech v terénu.

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta