Právní vzory

PDF Přihlášení spolku do řízení (40.5 KB)

PDF Odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení (45.92 KB)

PDF Přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním (46 KB)

PDF Zápis s potvrzením členství ve spolku (38 KB)

PDF Zápis z ustavující schůze spolku (126 KB)

PDF Žádost o informování o zahajovaných řízeních (37.5 KB)

PDF Žádost spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních (43 KB)

PDF Vyjádření EIA (43 KB)

PDF Kontrolní dotazník EIA (94 KB)

PDF Námitky k územnímu plánu (38.5 KB)

PDF Námitky k územnímu řízení (51.5 KB)

PDF Podnět ke krajské veterinární správě (40 KB)

PDF Žádost o informace (39.5 KB)

PDF Petice (47.5 KB)

PDF Podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (43 KB)

PDF Žádost o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě (43 KB)

PDF Trestní oznámení (40.5 KB)

PDF Oznámení o přestupku podle § 67 odst. 2 zákona o přestupcích (45.5 KB)

PDF Podnět k vymáhání škody po úřednících (48.5 KB)

PDF Stížnost na chování úředníka (39 KB)

PDF Uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu (39 KB)

PDF Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (41 KB)

PDF Oznámení o konání shromáždění (38.5 KB)

PDF Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (44.5 KB)

PDF Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení (41.5 KB)

PDF Žádost o provedení měření hluku (39.5 KB)

PDF Návrh na konání místního referenda (39 KB)

PDF Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (37.5 KB)

PDF Žádost o informace o životním prostředí (39 KB)

PDF Komentář k formuláři pro registraci u o UOOU (141.18 KB)

PDF Stanovy spolku (50 KB)

PDF Komentář ke vzorovým stanovám spolku (328.94 KB)

PDF Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku (34.5 KB)

PDF Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby (38 KB)

PDF Podnět dle § 42 (40.5 KB)

PDF Námitka podjatosti úřední osoby (41.5 KB)

PDF Podnět k provedení přezkumného řízení (43 KB)

PDF Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení (47.5 KB)

PDF Podnět k provedení kontroly a výkonu dozoru nad obcí (41.5 KB)

PDF Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (45.5 KB)

PDF vzor přihlášení spolku do řízení dle EIA (41.5 KB)

PDF Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04 (43.68 KB)

PDF Vzor podnětu k přezkumu uzemního souhlasu (50.5 KB)

PDF Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad (166.5 KB)

PDF Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod (140.5 KB)