Právní vzory

PDF Přihlášení spolku do řízení (64 KB)

PDF Odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení (67.5 KB)

PDF Přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním (56.5 KB)

PDF Zápis s potvrzením členství ve spolku (63 KB)

PDF Zápis z ustavující schůze spolku (53 KB)

PDF Žádost o informování o zahajovaných řízeních (37 KB)

PDF Žádost spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních (47.5 KB)

PDF Vyjádření EIA (52 KB)

PDF Kontrolní dotazník EIA (122 KB)

PDF Námitky k územnímu plánu (45 KB)

PDF Námitky k územnímu řízení (65.5 KB)

PDF Podnět ke krajské veterinární správě (47 KB)

PDF Žádost o informace (44 KB)

PDF Petice (61 KB)

PDF Podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (50 KB)

PDF Žádost o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě (48.5 KB)

PDF Trestní oznámení (48 KB)

PDF Oznámení o přestupku podle § 67 odst. 2 zákona o přestupcích (45.5 KB)

PDF Podnět k vymáhání škody po úřednících (57 KB)

PDF Stížnost na chování úředníka (49 KB)

PDF Uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu (48 KB)

PDF Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (51 KB)

PDF Oznámení o konání shromáždění (55.5 KB)

PDF Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (56.5 KB)

PDF Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení (51.5 KB)

PDF Žádost o provedení měření hluku (46.5 KB)

PDF Návrh na konání místního referenda (51 KB)

PDF Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (59.5 KB)

PDF Žádost o informace o životním prostředí (42 KB)

PDF Komentář k formuláři pro registraci u o UOOU (141.18 KB)

PDF Stanovy spolku (63 KB)

PDF Komentář ke vzorovým stanovám spolku (65.53 KB)

PDF Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku (57 KB)

PDF Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby (40.5 KB)

PDF Podnět dle § 42 (47 KB)

PDF Námitka podjatosti úřední osoby (48 KB)

PDF Podnět k provedení přezkumného řízení (52 KB)