Zásady ochrany osobních údajů Frank Bold

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Frank Bold, z.s.p.o., zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. L 19523, IČO: 02119901, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno (dále jen „Frank Bold“)

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu

Subjektem údajů se ve smyslu § 4 písm. d) ZOOÚ fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Tedy dárce, příznivce nebo osoba, která se jakýmkoliv způsobem podílí či přispívá k činnosti správce údajů.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ FRANK BOLD

Frank Bold zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:

  1. jméno a příjmení subjektu

  2. datum narození

  3. adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa

  4. email, telefon a/nebo mobilní telefon

  5. číslo účtu, kód banky

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Frank Bold jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje uvedené shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané správcem údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění a za účelem efektivnější komunikace se subjekty údajů.

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů tímto udělují společnosti Frank Bold dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při prvním kontaktu s Frank Bold např. vyplněním dotazníku, žádosti o zasílání aktualit či v případě zápisu do seznamu dárců. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou. Údaje související s poskytnutými dary v souladu s právními předpisy České republiky nebudou odstraněny.

VI. PŘÍSTUP SUBJEKTU ÚDAJŮ K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat písemným sdělením doručeným do sídla Frank Bold (Údolní 33, Brno 602 00) či na elektronickou adresu správce osobních údajů info@frankbold.org.

VII. ZVEŘEJNĚNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Subjekt údajů souhlasí s tím, že v případě, že poskytne společnosti Frank Bold dar, FB může zveřejnit jeho jméno a příjmení (čl. II, písm. a) zásad) ve výroční zprávě či na svých internetových stránkách (www.frankbold.org), nebo na jiných propagačních materiálech spolu s údajem, že se jedná o dárce.

VIII. SOUHLAS S UVÁDĚNÍM ÚDAJŮ O PRÁVNICKÉ OSOBĚ

Je-li dárcem právnická osoba (společnost s ručením omezením, spolek, akciová společnost, obec či jiné), uděluje tímto souhlas k uvádění jeho obchodní firmy či názvu a údaje o tom, že je dárcem na internetových stránkách Frank Bold (www.frankbold.org) nebo na jiných propagačních materiálech.

Dárce či podporovatel, který je právnickou osobou, dále souhlasí, že ho Frank Bold může kdykoliv kontaktovat za účelem šíření obchodních sdělení v podobě odborných právních informací a zpráv, marketingových materiálů, nabídek spolupráce, pozvánek na odborné semináře a konference, a na kulturní a sportovní akce pořádané Frank Bold z.s.p.o prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném a účinném znění.