Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Základní spolkový checklist

Využijte on-line Zakladač spolků 2.0, který vám dokumenty potřebné k založení spolku vygeneruje na míru! — zdarma

Otevřít průvodce

Založili jste si spolek? Připravili jsme pro vás přehled základních věcí, se kterými se na nás často obracíte. Ať už jste spolek právě založili, či již nějaký čas funguje, doporučujeme si níže uvedené ověřit. Tento přehled neposkytuje odpověď na vše, ale je stručným přehledem toho, co je vhodné řešit a co mít na paměti.

Více informací naleznete v našich manuálech v sekci Spolky.

Ke stažení

Originální verze Verze upravená pro tisk

Základní spolkový checklist

Co mít na paměti při správě spolku

Infografika poskytuje pouze základní rozcestník nikoli komplexní návrh řešení

Podrobnější informace k jednotlivým tématům naleznete na našich stránkách www.frankbold.org

Povinnost

spolku

Jak na to?

Proč to řešit?

ZÁPIS
V REJSTŘÍKU

Odpovídají informace
zapsané v rejstříku
aktuálnímu stavu
spolku?
ověřit to můžete na
www.or.justice.cz

Ano

Ne

Podejte návrh na
změnu zapsa-
ných údajů.

Především hlídejte:

  • Sídlo spolku
  • Členy statutárního orgánu
  • Způsob jednání za spolek
  • Účel spolku

Předejdete celé
řadě možných
problémů, které
může chybný
zápis v rejstříku
zapříčinit.

VEDENÍ
ÚČETNICTVÍ

NEBO

NEBO

Je spolek plátce
DPH?

Má roční příjmy
nad 3 miliony Kč?

Má majetek nad 3
miliony Kč?

Ano

Ne

Vedete účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu
či standardní podobě


Vedete jednoduché
účetnictví.

Vedete povinně:

  • Účetní knihu
  • Přehled o příjmech a výdajích
  • Přehled o majetku a závazcích

Do rejstříku vkládáte:

  • Přehled o majetku a závazcích

Vyhnete se možným sankcím ze strany finanč-
ního úřadu. Zároveň je dobré mít o financích spolku přehled.

VEDENÍ
SEZNAMU
ČLENŮ

Vedete aktuální
seznam členů?

Ano

Ne

Při větším počtu
členů jej doporu-
čujeme vést.

Seznam členů vést nemu-
síte a pokud jej vedete,
nikam ho neposíláte ani jej
nevkládáte do rejstříku.
Členové jsou nicméně
základem spolku a je
dobré mít přehled.

Máte přehled o tom kolik hlasů je třeba pro větši-
nová rozhodnutí, neboť máte jistotu o tom, kdo vše je členem.

PERIODICITA
ČLENSKÉ
SCHŮZE

Máte ve stanovách
určeno, jak často
se musí scházet
členská schůze,
či jinak nazývaný
nejvyšši orgán?

Ano

Ne

Nezapomeňte
termín dodržo-
vat.

Musíte schůzi
svolávat jednou
za rok.

Ve stanovách můžete určit,
že členská schůze se schází
dle potřeby. Nemusí se pak
konat pravidelně.

Vzor zápisu ze schůze

Vyhnete se nepříjemnostem, které mohou v krajnímm případě vést až k návrhu soudu na zrušení spolku.

KOMUNIKACE
S ORGÁNY

Přebíráte pravid-
delně poštu na
adrese sídla
spolku?

Ano

Ne

Přebírejte, či
změňte sídlo
spolku, abyste
mohli.

I v případě, že máte zříze-
nou datovou schránku či
urenou adresu pro dor-
učování, přesto je vhodné
schránku v dísle spolku
sledovat.

Budete mít jistotu, že vám neunikne žádné důležité či jiné psaní

EVIDENCE
SKUTEČNÝCH
MAJITELŮ

Má spolek pouze
tři členy s hlaso-
vacím právem?

Člena či členy,
jejichž hlas má
váhu více jak
25%.

NEBO

Ano

Ne

Zapisujete
tohohto člena či
členy.

Zapisujete statu-
tární orgán, či
jeho členy.

Zápis do evidence pro-
vedete přes:
www.issm.justice.cz

Nyní za neza-
psání skutečného majitele neexis-
tuje pro spolky sankce. V budou-
cnu tomu tak být může, získáte tedy klid v duši v případě změny.

ČLENSKÉ
PŘÍSPĚVKY

Pakliže vybíráte
členské příspěv-
ky, máte je zmí-
něně ve stano-
vách spolku?

Ano

Ne

Zaneste informa-
ci o členských
příspěvcích do
stanov.

Pokud není povinnost platit
členské příspěvky zmíněna
ve stanovách, jsou předmě-
tem daně z příjmu právnic-
kých osob.

Ušetříte na daních a zjednodušíte si daňové přiznání.

DÉLKA
VOLEBNÍCH
OBDOBÍ

Upravují vaše
stanovy délku
funkčního
období struktuár-
ního či jiných
orgánů?

Ano

Ne

Nezapomeňte
uspořádat volby
včas.

Funkční období
je v tom případě
pětileté.

Funkční obodí je ve stano-
vách rovněž možné určit na
dobu neurčitou.

Máte jistotu, že máte vždy řádně obsazeý statutátní orgány, který za spolek skutečně může právně jednat.

DAŇOVÉ
POVINNOSTI

Má spolek pouze
příjmy, které
nejsou předmě-
tem daně,či jsou
od daně osvobo-
zeny?

např.:
Členské příspěvky
Dotace
Přijmy ze ztrátové
nepodnikatelské činnosti
Děditví či odkaz

Ano

Ne

Nemáte povin-
nost podávat
daňové přiznání
ani se registrovat
jako plátce daně.

Registrujete se
jako plátce daně
a podáváte
daňové přizání.

Registraci plátce daně pro-
vedete u příslušného
finančního úřadu.
Doporučujeme se registro-
vat, i když to není povinné

Daňové přiznání se pak
standardně podává každo-
ročně do konce března.
Doporučujeme alespoň
sdělení, že jste neměli zda-
nitelné příjmy.

Při neplnění daňových povinností může finanční úřad váš spolek pokutovat. Pokud se registrujete k dani rovnou, nemusíte již hlídat, zda jste nesplnili podmínky.

Podpořeno

z grantu:

Publikováno dne 30.12.2018

Více informací na www.frankbold.org