Právní vzory

PDF Přihlášení spolku do řízení dle zákona o ochraně přírody a krajiny (41.5 KB)

PDF Odvolání proti usnesení o odepření účasti v řízení (29.79 KB)

PDF Přihlášení spolku do řízení, o němž nebyl informován, spojené s odvoláním (47 KB)

PDF Zápis s potvrzením členství ve spolku (38 KB)

PDF Zápis z ustavující schůze spolku (120.5 KB)

PDF Žádost o informování o zahajovaných řízeních (50.5 KB)

PDF Žádost spolku o informování o zahajovaných vodoprávních řízeních (43.5 KB)

PDF Vyjádření EIA (51 KB)

PDF Kontrolní dotazník EIA (94 KB)

PDF Námitky k územnímu plánu (39.5 KB)

PDF Námitky k územnímu řízení (49.5 KB)

PDF Podnět ke krajské veterinární správě (43 KB)

PDF Žádost o informace (39 KB)

PDF Petice (47 KB)

PDF Podnět k Úřadu pro ochranu osobních údajů (44.5 KB)

PDF Žádost o zahájení řízení podle § 8 zákona o předcházení ekologické újmě (45 KB)

PDF Trestní oznámení (41 KB)

PDF Podnět k vymáhání škody po úřednících (50 KB)

PDF Stížnost na chování úředníka (41 KB)

PDF Uplatnění náhrady škody u příslušného úřadu (41.5 KB)

PDF Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (41 KB)

PDF Oznámení o konání shromáždění (40 KB)

PDF Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti (44.5 KB)

PDF Odvolání proti rozhodnutí ve správním řízení (43.5 KB)

PDF Žádost o provedení měření hluku (39 KB)

PDF Návrh na konání místního referenda (44.5 KB)

PDF Čestné prohlášení a souhlas osoby zapisované do spolkového rejstříku (38 KB)

PDF Žádost o informace o životním prostředí (41.5 KB)

PDF Komentář k formuláři pro registraci u o UOOU (141.18 KB)

PDF Stanovy spolku (51.5 KB)

PDF Komentář ke vzorovým stanovám spolku (328.94 KB)

PDF Souhlas majitele nemovitosti s umístěním sídla spolku (34.5 KB)

PDF Podnět k zahájení řízení o odstranění stavby (40.5 KB)

PDF Podnět dle § 42 (34 KB)

PDF Námitka podjatosti úřední osoby (41 KB)

PDF Podnět k provedení přezkumného řízení (43 KB)

PDF Vyjádření k žádosti o vydání integrovaného povolení (47.5 KB)

PDF Podnět k provedení kontroly a výkonu dozoru nad obcí (44 KB)

PDF Žádost o nahlédnutí do registru oznámení (45 KB)

PDF Přihlášení spolku do řízení dle zákona o EIA (41 KB)

PDF Připomínky k návrhu opatření obecné povahy, kterým se vydává Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04 (43.68 KB)

PDF Vzor podnětu k přezkumu územního souhlasu (50.5 KB)

PDF Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad (166.5 KB)

PDF Vyjádření k návrhu koncepce a vyhodnocení vlivu na životní prostředí Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod (140.5 KB)

PDF Námitka systémové podjatosti úředních osob (40.5 KB)

PDF Podpisová listina pro navazující řízení EIA (378 KB)

PDF Podnět k prošetření překročení emisních limitů (36.5 KB)

PDF Podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti dle § 80 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. (45 KB)

PDF Žádost o vydání závazného stanoviska k záměru stavby (40 KB)

PDF Vzor - odpor proti příkazu (33 KB)

PDF Vzor - trestní oznámení (42.5 KB)

PDF Žádost o uveřejnění odpovědi podle tiskového zákona (21.93 KB)

PDF Podnět k ÚOHS k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele (47 KB)

PDF Oznámení o spáchání přestupku (40.5 KB)

Frank Bold dělá dobré věci

Chci podpořit Franka