Vzor

Námitka podjatosti úřední osoby

Pro jakou situaci je vzor vhodný

Vzor využijí fyzické osoby i spolky, pokud se dozví o podjatosti úřední osoby ve správním řízení. Podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je úřední osobou každý, kdo se bezprostředně podílí na výkonu pravomoci správního orgánu. Taková osoba bude podjatá, pokud má s ohledem na svůj vztah k předmětu správního řízení, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům zájem na tom, jak řízení dopadne (podrobněji k důvodům podjatosti níže). Důvodem podjatosti nemůže být samotná skutečnost, že úředník je ve služebním nebo zaměstnaneckém poměru k územně samosprávnému celku. O podjatosti rozhoduje představený – tj. služebně nadřízený příslušné úřední osobě. Námitku podjatosti je potřeba podat bezodkladně, jakmile se o podjatosti účastník řízení dozví. K později podané námitce podjatosti se nepřihlíží.

Jak vzory používat

  • Ka každému vzoru je vypracován též manuál s doprovodnými informacemi k vyplnění vzoru.
  • Samotná šablona vzoru obsahuje pole, které je třeba vyplnit. Zároveň obsahuje různé varianty obsahu, tam, kde je to třeba.
    • Varianty obsahu - pokud jsou přítomny - jsou vložitelné pomocí rychlých částí. Či dohledatelné v manuálu.
  • Formáty .doc a .odt neobsahují formulářové prvky k jejich použití tedy obzvláště doporučujeme využít manuál.

Kde nalézt další informace

Podrobnější informace k podjatosti úředních osob ve správním řízení najdete v našem manuálu:

Ke stažení

Komentář Vzor

Další formáty

.doc  .odt

Frank Bold dělá
dobré věci

Chci podpořit Franka