Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

12 000 předčasných úmrtí kvůli prachu v ovzduší

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) tento týden vydala zprávu o kvalitě ovzduší, z níž vyplývá, že znečištění ovzduší prachovými částicemi je v Evropě navzdory všem učiněným zlepšením stále příčinou přibližně 467 000 předčasných úmrtí, z toho přibližně 12 000 v České republice.

Snižování emisí sice vedlo ke zlepšením kvality ovzduší, ale ne dost na to, aby se podařilo zamezit nepřijatelným škodám na lidském zdraví a na životním prostředí. Je potřeba se zaměřit na hlubší příčiny znečištění ovzduší a to nepůjde bez zásadní změny v dopravě, energetice a stravování,” sdělil ředitel EEA prof. Hans Bruyninckx.

Zpráva nazvaná Kvalita ovzduší v Evropě 2016 je odborná publikace založená na dlouhodobém sběru a vyhodnocování dat z oficiálních měřících stanic. Mezi jejími autory jsou i odborníci z Českého hydrometeorologického ústavu.  

Podle zprávy bylo je 16 % obyvatel evropských měst vystavováno nadlimitním koncentracím jemných prachových částic PM10. Uvažujeme-li ne evropské limity, ale přísnější limity stanovené WHO, jde až o 50 % obyvatel měst. V případě ještě jemnějších prachových částic (PM2,5) jde až o 85 % obyvatel měst (podle měřítek WHO). Česká republika je jednou z nejvíce postižených zemí co se týče koncentrace jemných prachových částic, je za Bulharskem a Polskem na třetím místě ze sledovaných zemí. Jemné prachové částice samy o sobě ročně způsobí v Evropě 467 000 předčasných úmrtí, z toho 12 000 v ČR.

„Z České republiky je tradičně nejvíc postižen region Ostravska. Počet dnů v roce, kdy je 24hodinový imisní limit prachových částic PM10 překročen, by podle zákona neměl přesahovat 35. Nicméně  řada míst na Ostravsku již tento počet dnů překročila v listopadu,” komentuje závěry zprávy právnička Kristína Šabová, vedoucí sekce Odpovědná energie Frank Bold.

 

Data z ČHMÚ z 23. listopadu 2016: řada míst na Ostravsku již v listopadu „vyčerpala” limit znečištění drobnými prachovými částicemi PM10. Převzato od: Čisté nebe, z.s.

 

Doplňující informace

Zpráva EEA ke stažení: http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

O Frank Bold: Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zapojuje do řešení aktuálních společenských problémů v oblastech jako odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Kontakt: Mgr. Kristína Šabová, vedoucí programu Odpovědná energie Frank Bold, kristina.sabova@frankbold.org, tel. +420 720 565 672

Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Autor

Kristýna Špačková

Vedoucí PR, aktuálně na rodičovské dovolené