Hájíme právo dýchat čistý vzduch a žít ve zdravém životním prostředí

foto: Günther Bartoš

Vlivem znečištění ovzduší má na Ostravsku a Karvinsku dvakrát více dětí astma a alergickou rýmu než ve zbytku republiky. Problém znečištění ovzduší se týká nejen Ostravy, ale i severních Čech, Prahy a Brna. Špatná kvalita ovzduší, vysoké koncentrace benzo(a)pyrenu a arsenu, smog a prach způsobují při dlouhodobém vystavení dýchací a kardiovaskulární potíže, rakovinu plic, nádory jater a ledvin, alergie a ekzémy. Řešení tohoto stavu je v zájmu nás všech. Podle výzkumu Evropské agentury životního prostředí (EEA)  mohl čistší vzduch v Evropské unii v roce 2019 zachránit přinejmenším 178 000 životů. Nejde však však “pouze” o ochranu našeho zdraví a snižování účtů za zdravotní péčí. Péče o kvalitu ovzduší je zároveň příznivá pro ochranu klimatu a působí jako motor inovací v energetice. Právě vlivem spalování uhlí v elektrárnách, teplárnách a domácích topeništích, totiž dochází k nejvýznamnějšímu poškozování ovzduší a klimatu v České republice.

Podpořte naši práci svým darem

Definice problému

  • Česká republika dosud nedokázala předložit uspokojivá řešení a neplní imisní limity uložené evropským právem.
    Evropská komise již od roku 2010 vede s Českou republikou řízení o porušování Smlouvy o fungování EU kvůli překračování imisních limitů prachu (PM10). Od roku 2016 se zároveň přidává obdobné řízení kvůli překračování imisních limitů oxidů dusíku (NOx). Pokud Česká republika nepředloží jasný plán pro splnění požadavků směrnice, může jí hrozit od Evropské komise žaloba u Evropského soudu a následně vysoké pokuty.

  • Chybí jasná strategie, dokumenty, které Ministerstvo životního prostředí přijalo, jsou nedostatečné. Podle nedávné zprávy Evropské komise je především nutné, aby Česká republika zvýšila podíl obnovitelných zdrojů energie (s výjimkou biomasy), zlepšila energetickou náročnost budov a podporovala udržitelnějších řešení vytápění. 

  • České úřady udělují provozovatelům uhelných elektráren štědré výjimky z emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami (BAT). Žádná jiná země EU nepřistupuje k provozovatelům uhelných elektráren tak shovívavě, přestože rtuť z uhelných elektráren tvoří zhruba 70 % rtuti vypouštěné na českém území. Ta se následně ukládá v naší vodě, půdě a potravě. Není tedy překvapivé, že Česká republika patří v rámci EU mezi země s nejvyšším spadem rtuti na km2 a její obyvatelé jsou proto nejvíce ohroženi negativními dopady této toxické látky. 

Řešení problému   Další souvislosti

Řešení problému

Ve spolupráci s místními iniciativami a obcemi se soustředíme na tyto stěžejní oblasti:

  • Zastupujeme veřejný zájem na ochranu životního prostředí a lidského zdraví v řízeních o výjimkách z emisních limitů dle BAT. V nejzávažnějších případech usilujeme o zrušení nezákonných výjimek z emisních limitů dle BAT soudní cestou. To se týká největších znečišťovatelů rtutí, Elektrárny Počerady a Elektrárny Chvaletice, které mohou vlivem udělených výjimek znečistit životní prostředí každá zhruba 1 200 kg toxické rtuti. 

  • Ve veřejném zájmu zastupujeme občanky a občany žijící v nadlimitně znečištěných lokalitách (zejména Ostrava-Radvanice a Bartovice) v soudních sporech ohledně odpovědnosti za újmu na zdraví v důsledku dlouhodobého znečištění ovzduší, způsobeného nečinností státu.

  • Věnujeme se klíčovým kauzám, které hýbou ochranou životního prostředí. Dosáhli jsme velkých právních úspěchů v případu nelegální těžby v dole Turów nebo v řízeních o emisních limitech pro elektrárnu Chvaletice.

  • Patříme mezi zakladatele Unie komunitní energetiky, která pracuje na proměně české energetiky směrem k čistším, decentralizovaným zdrojům energie

 

Současný stav

V letech 2018 - 2022 jsme se zúčastnili celkem 17 (z celkem 19) řízení o výjimkách z emisních limitů dle BAT, která jsme vyhodnotili jako potenciálně nejškodlivější pro lidské zdraví a  životní prostředí. Díky naší aktivní účasti české úřady ve většině případů přistoupily ke zpřísnění požadovaných výjimek oproti variantám, které požadovali provozovatelé. Životní prostředí bylo ušetřeno celkem 1 671 kg rtuti. O zahájených řízeních jsme aktivně komunikovali s obcemi, které se nacházejí v blízkosti konkrétních uhelných elektráren a v případě zájmu jsme jim poskytli právní podporu. Zároveň jsme aktivně spolupracovali s environmentálními organizacemi, jako je Hnutí Duha, Greenpeace Česká republika, Zelená pro Pardubicko nebo ostravské Čisté nebe.

V roce 2021 jsme podali žalobu proti dvěma nejrozsáhlejším výjimkám, uděleným elektrárnám Chvaletice a Počerady.  Vlivem těchto výjimek by bylo životní prostředí znečištěno celkem 2 400 kg nadbytečné rtuti. Na jaře roku 2022 přiznal krajský soud žalobě proti výjimce pro elektrárnu Chvaletice odkladný účinek. To znamená, že dokud nebude ve věci vynesen rozsudek, výjimka pro Chvaletice nemá žádné právní účinky.   

Zároveň od prosince 2018 u soudu zastupujeme obyvatelku Ostravy-Radvanic, která žaluje stát (respektive Ministerstvo životního prostředí) za újmu na zdraví a úmrtí v důsledku dlouhodobého znečištění ovzduší, proti kterému MŽP nepodniká dostatečná opatření. Případ se momentálně nachází před Ústavním soudem. 

Ve spolupráci s několika dalšími organizacemi jsme nechali zpracovat 2 studie zabývající se možností odstavení uhelných elektráren z české přenosové soustavy v horizontu 10 let. Prognóza je dle odborníků pozitivní - do roku 2030 je možné zajistit v ČR stabilitu dodávek, s pomocí OZE a řady opatření, která vyváží výkyvy v jejich výrobě, a bude tak následovat evropský trend. Podle druhé nedávné studie by celkem 79 % spotřeby domácností mohla pokrýt komunitní energetika. 


Ze zpravodaje

Zobrazit všechny aktuality k tématu