Tisková zpráva

Priority pro ministra vnitra v boji proti korupci

Dnes nově jmenovaný Jan Kubice přichází na post ministra vnitra v době, kdy již započalo plnění protikorupční strategie vlády. Byl připraven věcný záměr zákona o úřednících a zaměstnancích veřejné správy, novela zákonů o územních samosprávných celcích a také analýza, která by měla nastartoval legislativní změny směřující k odpovědnějšímu řízení a kontrole státních firem.

Ekologický právní servis věří, že nový ministr může posunout boj proti korupci správným směrem. EPS se na základě svých zkušeností a právní expertízy v níže uvedených oblastech domnívá, že by nový ministr měl zejména:

a) zajistit, aby úředníci, kteří rozhodují o miliardách ze státní pokladny, byli finančně odpovědní za svá rozhodnutí

Z analýzy odpovědnosti úředníků, kterou provedl EPS v roce 2010 (1) vyplývá, že v České republice z nezákonných rozhodnutí úředníků nejsou vyvozovány žádné finanční důsledky a že tak za protizákonná rozhodnutí není v důsledku nikdo skutečně odpovědný (2). To podle našich zkušeností vytváří prostředí pro korupci a pro vměšování politiků do úředních rozhodnutí.

b) prosazovat (jako spolugestor) větší kontrolu veřejnosti ve státem vlastněných firmách a přípravu konkrétních změn zákonů, tak aby mohly být přijaty v tomto vládním období (3)

Cílem by mělo být vytvoření takového právního a politického prostředí, které by zaručovalo průhlednost hospodaření státních a polostátních firem a jasnou odpovědnost managementu i členů dozorčích rad za dosažené hospodářské výsledky (4).

c) navrhnout vládě účinný způsob regulace lobbingu (5)

Ministr by neměl zůstat u pouhé analýzy. Situace si žádá urychlenou práci na kvalitním zákoně, který bude opřený o standardy OECD a o dobrou praxi ze zemí s nejúčinnější legislativou. Novela zákona by měla být připravovaná v dialogu s experty, občanskou společností a všemi stranami (včetně opozice). A to tak, aby se při hlasování nikdo z poslanců a lídrů stran nemohl vymlouvat, že má nějaký zásadní důvod proč zákon nepodpořit (a proč regulaci lobbingu opět odložit).

d) prosadit, aby  byl vládou předložen kvalitní zákon o úřednících (6)

Tento zákon by měl mimo jiné zajistit, aby si ministři nemohli obsazovat ministerstva náměstky ze svých firem a svými kamarády a poskytnout ochranu úředníkům před tím, aby byli nuceni plnit politické objednávky a postupovat při tom v rozporu se zákonem,

e) prosazovat "vládu na denním světle", tzn. zákony upravující efektivní přístup občanů k informacím, k rozhodovacím procesům a k soudní ochraně, jako plnohodnotný prostředek boje proti korupci

„Jsme přesvědčeni o tom, že uvedené soubory opatření mohou odstranit značnou část prostoru pro korupci a jsme připraveni poskytnout novému ministrovi naši expertízu a zkušenosti,“ říká právník EPS Martin Fadrný.

Poznámky

(1) P. Černý, K. Klanicová: Klientelistický nebo právní stát? (2010), zde.

(2) Tomu se věnuje bod 1.1. protikorupčního balíčku: Zavedení přísnějších pravidel pro nakládání s majetkem obcí a krajů a pro posílení odpovědnosti za způsobenou škodu (str. 2).

(3) Tomu se věnuje bod 1.3 protikorupčního balíčku: Úprava podmínek pro nakládání s majetkem právnických osob zřizovaných státem nebo územními samosprávnými celky a společností s majetkovou účastí státu (str. 17).

(4) Vláda by měla za vzor přijmout standardy OECD a „dobrou praxi“ ve vybraných zemích, které obsahují například tato opatření:

  • Členové dozorčích rad by měli být vybíráni jasně definovaným procesem a odměňováni za své výsledky.
  • Hospodářské výsledky by měly být vyhodnocovány mimo jiné „benchmarkingem“ se srovnatelnými subjekty v ČR nebo v zahraničí a poměřovány s podnikatelským plánem pro danou firmu.
  • Přehledné informace o tom, co stát vlastní, jaký má podnikatelský plán a kdo a za jakých podmínek stát zastupuje ve vlastněných firmách, by měly být veřejnosti dostupné na jednom místě.   

EPS v současné době analyzuje českou právní úpravu a srovnává ji se standardy OECD a „dobrou praxí“ ve vybraných zemích. Zanedlouho poslancům a senátorům formou seminářů představíme návrhy konkrétních legislativních změn.

(5) Tomu se věnuje bod 5.5. protikorupčního balíčku: Analýza komplexní právní úpravy v oblasti lobbingu (str. 52).

(6) Tomu se věnuje bod 1.7 protikorupčního balíčku: Zvýšení efektivity výkonu a stabilizace státní správy prostřednictvím nového zákona o úřednících (str. 19).

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti