Tisková zpráva

Směřuje česká politika k větší otevřenosti? Vláda zatím splnila třetinu svých závazků

Brno, 23. 2. 2016. Frank Bold Advokáti zhodnotili dosavadní plnění závazků, ke kterým se Česká republika přihlásila v rámci programu Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP - Open Government Partnership). Česká vláda se zavázala k depolitizaci státní správy, zefektivnění přístupu k informacím a k podpoře  otevřených dat. Veřejnost výsledky Zprávy o plnění těchto závazků může do konce února připomínkovat a ovlivnit tak finální podobu Zprávy, která bude následně předložena vládě k projednání.

“České republice se podařilo kompletně splnit cca třetinu závazků, které si stanovila ve svém druhém Akčním plánu. Stále však zůstává mnoho prostoru k zlepšení. Ostatní závazky byly totiž splněny jenom z části.” uvedl jeden z hodnotitelů, advokát Pavel Černý. Konkrétně se podařilo kompletně dokončit závazek týkající se přijetí služebního zákona a jeho institucionálního zajištění. Byl také vytvořen  katalog otevřených dat.

Přijetím í služebního zákona a jeho uvedení do praxe má vést  k depolitizaci státní správy. Zákon je účinný  od 1. 1. 2015. Pavel Černý však poukazuje na několik problematických míst v zákoně. “Sporné je především postavení Sekce pro státní službu, která má dohlížet nad řádnou implementací zákona. Sekce je totiž součástí Ministerstva vnitra, což narušuje představu o důsledné depolitizaci státní správy. Orgán, dohlížející nad prováděním služebního zákona, by měl být nezávislý.” upozornil Černý.

V rámci  dalšího závazku byla přijata  novela zákona o svobodném přístupu k informacím. Novela by měla přispět k častějšímu poskytování informací v tzv. otevřených datových formátech, umožňujících opakované využití dat.  Jen z části se však zabývá otázkami aplikace zákona, na které dlouhodobě upozorňovaly nevládní organizace. “V novele informačního zákona by bylo vhodné explicitně vymezit definici tzv. testu veřejného zájmu, který je úřady využíván při odmítání žádostí o informace a zavést specifické sankce pro úředníky, kteří odmítnou zveřejnit informace i poté, co jim to nařídí soud.” navrhuje Černý.

V oblasti otevřených dat si Česká republika ve svém druhém Akčním plánu vytyčila tři konkrétní závazky: podpora zveřejňování otevřených dat, vytvoření katalogu a právního rámce otevřených dat. Otevřená data jsou v České republice poměrně novou záležitostí a komplexní právní rámec pro zveřejňování dat v otevřeném formátu stále nebyl vytvořen. “Dokud požadavek otevřenosti dat nebude právně vynutitelný, nedojde k podstatné změně přístupu úřadů v práci s otevřenými daty.” konstatoval Černý.

Kompletní hodnotící zprávu v češtině naleznete na webu Partnerství pro otevřené vládnutí. Na stejném místě je možné podávat k dokumentu připomínky.

Vláda rovněž vyzvala českou veřejnost k zapojení do konzultací týkajících se  následujícího - třetího - Akčního plánu OGP na léta 2016 až 2018. Konzultační proces začal již 10. února 2016. Osobní veřejná konzultace proběhne ve Strakově akademii 29. února 2016. Zúčastnit se mohou všichni zástupci občanské společnosti i jiní zájemci.

O Partnerství pro otevřené vládnutí

Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Government Partnership, OGP) je dobrovolná mezinárodní iniciativa, která usiluje o zajištění konkrétních závazků vlád ve vztahu k občanům. Zejména usiluje o podporu transparentnosti, posílení práv občanů, protikorupční opatření a využití nových technologií k rozvoji veřejné správy. Česká republika se k programu OGP oficiálně připojila v září 2011.
www.opengovpartnership.org

O Frank Bold Advokáti

Jsme advokátní kancelář, která je členem mezinárodního konsorcia Frank Bold. V našich šesti pobočkách ve třech státech EU pracuje tým více než padesáti lidí. V České republice využívá dvě stě stálých klientů naše právní služby ve většině oblastí práva. Vedle běžných advokátních služeb se specializujeme na podporu podnikání v inovacích, vědě a výzkumu. Máme mnohaletou znalost sektoru obnovitelných zdrojů. Poskytujeme právní ochranu firmám i občanům před neoprávněnými zásahy státu.

Kontaktní osoba
Mgr. Pavel Černý
pavel.cerny@fbadvokati.cz
tel. +420 776 119 903

Autor

Pavel Černý

Partner a advokát ve Frank Bold Advokáti