Tisková zpráva

Vlastnická nepolitika a nominace v resortu dopravy: nevládní organizace navrhují změny

Společná tisková zpráva Dopravní federace NNO, Frank Bold a Naši politici

Praha, 25. 2. 2016. Nevládní organizace spojené v iniciativě „Průhledná doprava“ (1) navrhují zavést vlastnickou politiku státu pro jednotlivé podniky a organizace, transparentní systém nominací a kontrolní orgán pro ŘSD. Jsou přesvědčeny, že tato opatření napomohou řešení některých systémových problémů, se kterými se potýkají státem vlastněné podniky a podřízené organizace v resortu dopravy. Svá doporučení opírají o zjištění dvou aktuálně zveřejněných analýz: Vlastnická nepolitika ČR v resortu dopravy aneb Kdo řídí České dráhy a další podniky v dopravě? (2) a Jak zlepšit nominace v dopravě? Vybraná rizika řízení organizací podřízených Ministerstvu dopravy: SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC (3).

Do resortu dopravy míří nejvyšší podíl na dotacích z evropských fondů (4). V naprosté většině jde o investice do dopravní infrastruktury, která je považována za základ fungování ekonomiky státu. Navzdory negativním zkušenostem z nedávné minulosti chybí v řízení těchto masivních investic řada principů „dobrého vládnutí“ osvědčených i v zahraničí.

Vlastnická politika státu má zprostředkovat zadání konkrétních úkolů plynoucích z veřejných politik (především Dopravní politiky) do podoby konkrétních cílů pro jednotlivé státem vlastněné podniky i podřízené organizace. Statutárním orgánům těchto podniků má pak uložit povinnost tyto cíle naplňovat a promítat do obchodního vedení a souvisejících strategických dokumentů. Výsledkem by mělo být kvalitní a transparentní řízení a kontrola státem vlastněných podniků a podřízených státních organizací. V resortu dopravy však tento základní koncepční dokument chybí. Jedním ze základních doporučení pro Ministerstvo dopravy proto je co nejdříve jej vytvořit. Východiskem by mělo být doporučení OECD (5). Konkrétní příklady dobré praxe lze najít ve Velké Británii a v Norsku.

Základem efektivní kontroly státu v jím vlastněných podnicích a podřízených organizacích je existence nezávislého a odborného kontrolního orgánu a personální stabilita ve vedoucích funkcích. Podmínkou pro to je zatím neexistující transparentní a předem stanovený proces nominací. Společným jmenovatelem stávajících problematických nominací je netransparentnost a neexistence kritérií Ministerstva dopravy pro výběr kandidátů do jednotlivých funkcí. Výrazné jsou také politické vlivy, poplatnost stávající vládní koalici a chybějící otevřená výběrová řízení na jednotlivé pozice. Systémové chyby přitom zůstávají nenapraveny a nebezpečí opakování zůstává. „Průhledná doprava“ proto navrhuje ministrovi dopravy změny v procesu nominací: především upravit či spíše nově vytvořit kritéria pro kandidáty na jednotlivé pozice. Ministerstvo by dále mělo stanovit jasná pravidla pro nominační procesy – kdo nominuje a jakým procesem je kandidát zvolen.

Určité pozitivní změny přineslo zřízení Vládního výboru pro personální nominace (VVPN) v roce 2014. (6) Právě v resortu dopravy však význam výboru poněkud pokulhává, neboť na řadu orgánů a organizací se jeho působnost nevztahuje. Ministrovi dopravy tedy „Průhledná doprava“ především navrhuje co nejdříve zřídit na Ministerstvu dopravy nominační komisi, která bude posuzovat všechny kandidáty, kteří nepředstupují před VVPN. Na příkladu koncernu ČD, a.s. pak ukazuje, že je potřeba a lze také rozšířit působnost VVPN.

Martin Fadrný z organizace Frank Bold doplňuje: „Precedent, že působnost VVPN může být širší, existuje na 2 případech z prosince 2015, kdy byly posouzeny nominace 2 kandidátů do Dozorčí rady ČD. Komplexním řešením bude nový zákon o nominacích, který vzniká na Ministerstvu financí a který by měl ministr dopravy podpořit.“

Příkladem, kde VVPN nemá působnost žádnou a je potřeba ji rozšířit, jsou podřízené organizace v resortu dopravy – velcí státní investoři SŽDC a ŘSD, ŘVC a Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI). V případě ŘSD, které patří mezi největší hospodáře s veřejnými prostředky (7), pak přímo chybí jakýkoli kontrolní případně správní orgán, který by dohlížel na jeho činnost.

Michal Voda z organizace Naši politici k tomu uvádí: „V rámci iniciativy „Průhledná doprava“ doporučujeme v případě ŘSD zřídit nový kontrolní či správní orgán, podobně jako je tomu u SŽDC či dalších státních organizací. S jeho neexistencí korespondují i změny na pozici jediného orgánu ŘSD – generálního ředitele, který je zároveň statutárním zástupcem ŘSD. Od roku 2007, tedy za posledních 9 let, se na této pozici vystřídalo celkem 11 osob. Pozoruhodná je série personálních zásahů v letech 2010 – 2014, kdy se na této pozici vystřídalo 9 osob. Tyto časté změny v ŘSD odpovídají častým změnám na pozici ministra dopravy.“

Kontakty

Michal Voda, Naši politici, o.s., voda@nasipolitici.cz, tel: 777 022 577
Eliška Bartošová, Frank Bold, eliska.bartosova@frankbold.org, tel: 734 440 603
Alena Vondroušová, Dopravní federace NNO, alena.vondrousova@dopravnifederace.cz, tel: 605 859 515
www.pruhlednadoprava.cz

Poznámky

(1) V rámci iniciativy „Průhledná doprava“ (www.pruhlednadoprava.cz) se Dopravní federace NNO v partnerství s organizací Naši politici a ve spolupráci s organizacemi Oživení a Frank Bold zaměřuje na sledování kvality a efektivity projektového řízení v oblasti přípravy a realizace investic do dopravní infrastruktury. Druhou sledovanou oblastí je vlastnická politika Ministerstva dopravy ve státem vlastněných podnicích v resortu dopravy a proces nominací do kontrolních orgánů těchto podniků a podřízených organizací. Iniciativa je podpořena grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

(2) V analýze Vlastnická nepolitika ČR v resortu dopravy aneb Kdo řídí České dráhy a další podniky v dopravě? podrobila organizace Frank Bold bližšímu zkoumání dvě oblasti správy a řízení státem vlastněných podniků v resortu dopravy – výkon vlastnických práv vůči svým podnikům a tomu, jak byli nominováni a kdo jsou lidé, kteří zasedají v jejich kontrolních orgánech. Základní nedostatky ukazují na konkrétních příkladech velkých státních firem České dráhy, a.s., ČD Cargo, a.s. a ŘLP, s.p.

(3) Analýza Jak zlepšit nominace v dopravě? Vybraná rizika řízení organizací podřízených Ministerstvu dopravy: SFDI, SŽDC, ŘSD, ŘVC zpracovaná organizací Naši politici, analyzuje problémy a obsahuje doporučení pro řízení a nominační procesy státu pro podřízené organizace v dopravě, jakými jsou velcí státní investoři ŘSD, SŽDC, ŘVC a státní fond SFDI.

(4) Pro OPD 2 (2014 - 2020) je alokována celková částka 4,7 mld. EUR (cca 125 mld. Kč). Z této částky je určeno 51% na železnice a další udržitelnou dopravu, 28% pro silnice v páteřní síti TEN-T a 19% na silniční infrastrukturu mimo TEN-T. OPD 2 je tak největším operačním programem v ČR s podílem 20 % na celkové alokaci prostředků pro ČR.

(5) Doporučení OECD - OECD Guidelines lze najít zde: http://www.oecd.org/daf/corporateaffairs/soe/guidelines, připravovaná nová verze pak zde: http://www.oecd.org/daf/ca/SOE-guidelines-update-draft-text-May-2014.pdf. Doporučení pro nominační procesy pak obsahuje Guideline VI. C a OECD Boards of Directors of State-Owned Enterprises: http://www.oecd-ilibrary.org/governance/board-of-directors-of-state-owned-enterprises_9789264200425-en

(6) Vládní výbor pro personální nominace (VVPN) je tříčlenný orgán jmenovaný vládou (na základě Usnesení vlády č. 177 ze 17.3. 2014), který měl být původně provizorním řešením do doby, než nový zákon upraví složení a fungování tohoto nominačního orgánu. VVPN tak má ve své kompetenci zatím pouze posuzování nominací do dozorčích rad státem vlastněných podniků. Nový zákon má však velké zpoždění a VVPN tak stále ve svém úzkém kruhu posuzuje nominace jako jediný orgán tohoto typu.

(7) ŘSD mělo v roce 2013 k dispozici rozpočet ve výši 34 mld. Kč (vyčerpalo 84%), v roce 2014: 38 mld. Kč (vyčerpalo 63 %), v roce 2015: 41 mld. Kč, pro rok 2016 je plánováno 57 mld. Zdrojem příjmů ŘSD je SFDI včetně příjmů z EU, státní rozpočet, státní rozpočet krytý příjmem z EU a další zdroje vytvořené v rámci hlavní a ekonomické činnosti ŘSD.
(Pro srovnání - Rozpočet SŽDC pro rok 2014 činil 28 mld., pro rok 2015: 43 mld. a pro 2016: 25 mld.)

Autor

Martin Fadrný

Konzultant, právník ve Frank Bold Advokáti

Ke stažení

PDF analyza-vlastnicka_nepolitika.pdf (1.47 MB)