Tisková zpráva

Zkvalitnění veřejné správy: Česká republika neplní své závazky

Česká republika zaostává v plnění svých dobrovolných závazků v oblasti zkvalitnění veřejné správy. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou pro mezinárodní iniciativu Partnerství pro otevřené vládnutí (Open Governance Partnership - OGP) zpracovala advokátní kancelář Šikola a partneři, člen mezinárodní organizace právníků Frank Bold.

Zpráva hodnotí plnění tří konkrétních závazků, ke kterým se Česká republika dobrovolně přihlásila ve svém Akčním plánu OGP: přijetí zákona o úřednících veřejné správy, novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím a dosažení standardů otevřených dat ve veřejné správě. Ani jeden z těchto závazků se prozatím nedočkal své plné realizace.

  1. Předmětem závazku přijetí zákona o úřednících veřejné správy (služebního zákona) je řešení nedostatečné úpravy postavení úředníků veřejné správy, což je nezbytným předpokladem pro oddělení úřednických a politických funkcí a posílení profesionality a nezávislostí úředníků. Jedná se také o jeden z cílů iniciativy Rekonstrukce státu.
  2. Novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím by měla přinést posílení práva občanů na svobodný přístup k informacím a zajistit, aby některé ze změn nevedly k omezení současného rozsahu přístupu k informacím.
  3. Závazek dosažení standardů otevřených dat směřuje k vymezení právního a technického rámce pro zveřejňování dat úřadů v otevřeném formátu, umožňujícím jejich další zpracování a komerční i nekomerční využití. Konkrétně by standardu otevřených dat měly vyhovět rejstříky v oblastech insolvenčních řízení, veřejných zakázek, výsledků voleb, přípravných legislativních prací, finančních statistik, centrálních účetních záznamů, majetku politických stran a veřejných dotací. Důležitým úkolem v rámci závazku otevřených dat je rovněž vytvoření katalogu dat veřejné správy.

„Přestože mezi zájmovými skupinami panuje shoda na významu závazků OGP, žádný z nich zatím nebyl zcela naplněn. Pro většinu zúčastněných stran je nejdůležitějším požadavkem přijetí zákona o úřednících veřejné správy. Úspěšné provedení Akčního plánu OGP bude vyžadovat zlepšení komunikace mezi úřady navzájem a také vytvoření většího prostoru pro diskusi mezi vládou, občanskou společností a soukromým sektorem,“ řekl Pavel Černý z Advokátní kanceláře Šikola & Partneři, člena konsorcia Frank Bold, který byl nezávislým hodnotitelem plnění programu OGP v České Republice.

Zpráva, v níž byla využita také vyjádření úředníků státní správy, zástupců občanské společnosti i byznysu, je ke stažení na webových stránkách iniciativy OGP, kde je také možnost ji dále komentovat.

Partnerství pro otevřené vládnutí (OGP), je dobrovolnou mezinárodní iniciativou, která usiluje o podporu transparentnosti, posílení práv občanů, protikorupční opatření a využití nových technologií k rozvoji veřejné správy.

Do iniciativy OGP se již zapojilo více než 60 zemí z celého světa. Česká republika se oficiálně připojila v září 2011. Celkovou odpovědnost za zapojení České republiky do iniciativy OGP má Odbor pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR. Nezávislý hodnotící mechanismus (IRM), jehož výstupem je Zpráva, jednou za 2 roky hodnotí činnosti zemí, které se iniciativy OGP zúčastnily.

Kontaktní osoba
Mgr. Pavel Černý
pavel.cerny@frankbold.org
tel. +420 776 119 903

Autor

Pavel Černý

Partner a advokát ve Frank Bold Advokáti