ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Stanovisko Frank Bold k ochraně rozpočtu Unie před porušováním principů právního státu v Maďarsku

Aktuálně

Ve Frank Bold nám záleží na právním státu, vládnutí bez korupce a efektivním nakládání s veřejnými prostředky. Proto považujeme za zásadní, aby Česká republika přijala principiální postoj, že netoleruje porušování principů právního státu Maďarskem, které tím ohrožuje hospodárné využití evropských financí v rámci politiky soudržnosti a v rámci nástroje na oživení a odolnost.

Maďarsko dlouhodobě čelí absenci protikorupčních opatření, politickému ovlivňování justice, nebo například systematickým nesrovnalostem v zadávání veřejných zakázek. Intenzivní snaha vést s Maďarskem dialog na evropské úrovni nevedla k naplnění nutných milníků ve vztahu k právnímu státu. Pro tyto případy evropské právo obsahuje mechanismus podmíněnosti finanční podpory členským státům. Cílem tohoto nástroje je chránit finanční zájmy Unie v případech, kdy hrozí vysoké riziko porušování práva při čerpání evropských peněz. 

Považujeme za velmi závažný fakt, že záruky právního státu a transparentního uplatnění financí EU nejsou v Maďarsku navzdory proběhlému postupu Evropské komise naplněny. Riziko, že budou prostředky EU využity v rozporu s jejich účelem, je s ohledem na to vysoké. Návrh komise proto považujeme za nezbytný krok k zajištění transparentního nakládání s prostředky EU v souladu s právními požadavky, které musí respektovat všechny členské země EU. 

Česká republika jako země předsedající Radě hraje mimořádně důležitou roli při schvalování využití mechanismu podmíněnosti. Jde o bezprecedentní situaci, kdy je potřeba stát za vládou práva.

Proto vyzýváme českou vládu a zejména ministra financí Zbyňka Stanjuru, aby jako zástupce českého předsednictví zařadil na program Rady 12. prosince hlasování k tomuto bodu, postavil se za využití mechanismu podmíněnosti finanční podpory, vyjednal opatření v souladu s pozicí Evropské komise a tím vším se postavil za ochranu právního státu i evropského rozpočtu.