Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Tržní nástroj podpory OZE, který funguje: PPA smlouvy

Aktuálně

Revidovaná směrnice o obnovitelných zdrojích energie (dále RED II) pobízí členské státy, aby pro podporu nových instalací i stávajících elektráren více využívaly smlouvy o prodeji elektřiny - tzv. PPA (power purchase agreements). Jedná se o  hojně využívaný nástroj v USA, Skandinávii nebo Španělsku, kde výrazně přispívá k naplňování cílů obnovitelných zdrojů energie (OZE) . Obliba PPA ve světě i v Evropě stoupá kvůli růstu cen energie a snižování investičních nákladů na OZE.

Co je to PPA?

Ve stručnosti jsou  PPA dlouhodobé smlouvy o přímém prodeji elektřiny spotřebiteli za předem sjednanou cenu. Ta nemusí být nutně stanovena fixně, ale může se odvíjet od situace na trhu. Jejich součástí musí být cenové podmínky, doba trvání kontraktu a množství odebrané elektřiny.

V současnosti představují dominantní formu korporátní PPA, kdy si typicky velké společnosti (např. automobilky) objednávají obnovitelnou energii z větrných a solárních farem o velkém výkonu, aby veškerou svou spotřebu nebo její část. Motivace korporací je jednoduchá: nejsou tak závislé na dotacích od státu a ozeleňují tím svůj provoz, což je pro ně důležité z marketingového i legislativního hlediska.

Typy PPA

Smlouvy PPA se dělí na fyzické a virtuální. Pro fyzické nebo také lokální (on-site) platí, že OZE elektrárna se nachází v blízkosti místa spotřeby. 

Virtuální PPA (off-site) je naopak založena na tom, že spotřebitel odebírá čistou energii z veřejné sítě za spotovou (tržní) cenu. Součástí tohoto typu PPA je často rozdílová smlouva (Contract for Difference, CfD), která se stará o obousměrnou kompenzaci ceny. Pokud je spotová cena od výrobce vyšší než cena sjednaná v PPA, zaplatí výrobce odběrateli tento rozdíl. Pokud je spotová cena nižší, odběratel doplácí rozdíl výrobci.

Smlouvy PPA představují obecně velmi flexibilní smluvní model, specifické podmínky pro jejich uzavírání u mnoha států zatím nenajdeme. Zpravidla se řídí obecnými předpisy o uzavírání smluv a energetickým právem. I z toho důvodu v aktualizované RED II klade EU důraz na zpřístupnění tohoto typu smluv širšímu okruhu uživatelů, aby do obnovitelných zdrojů proudilo více soukromého kapitálu.

Výhody a rizika PPA

Vzhledem k rozmachu PPA v posledních letech se mohou zdát jako dokonalý model, jak zajistit tržní fungování OZE mimo dotační schémata. Stejně jako jiné nástroje však přináší výhody i rizika.

Výhody a rizika pro odběratele

V případě přímého odběru od výrobce elektřiny cena neobsahuje marži a u lokálních PPA jsou ceny energií bez poplatků za použití veřejné distribuční sítě. Jelikož jsou tyto smlouvy nejčastěji uzavírány na dobu 10 až 30 let, poskytují odběratelům díky předem smluvené ceně  jistotu dodávek a předvídatelnost nákladů na energii. Proto je tento nástroj vhodný  pro OZE projekty, které jsou stále do velké míry závislé na regulační a dotační aktivitě jednotlivých států. Nezanedbatelnou výhodou pro korporace je zisk OZE certifikátů a tedy „ekologický brandbuilding“.

Na stranu druhou se odběratel i výrobce energie(i výrobce) musí orientovat v tržním vývoji cen elektřiny, aby nedocházelo k tomu, že zasmluvněná cena se bude od tržních cen a tudíž nevýhodná pro jednu ze stran. Dosavadní praxe totiž ukazuje, že po uzavření PPA se ceny již neupravují.

Výhody a rizika pro výrobce

Z hlediska výrobce či investora, který chce s OZE podnikat, jsou smlouvy PPA atraktivní v několika ohledech. Výhodou je opět dlouhodobé zajištění odběru za předem dohodnutou cenu, díky níž má výrobce jistý příjem a návratnost investice.

Investor není závislý na dotacích, i když je pro nové projekty využít může. Bonita velkých korporací v roli spotřebitelů zároveň usnadňuje financování nových OZE – investor snáze získá pro svůj projekt financování, pokud má předem uzavřenou PPA s garantovaným odběrem elektřiny. U virtuálních PPA s rozdílovou smlouvou investor profituje z příznivého vývoje na trhu s elektřinou.¨