ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Ukradené uhlí. Stát přišel o 42 miliard

Aktuálně

V dolech Nástup Tušimice u Chomutova se od roku 1998 nelegálně těží. Státu vznikla škoda 42 miliard. Podali jsme trestní oznámení na manažery Severočeských dolů a pracovníky báňských úřadů.

Doly Nástup Tušimice (DNT) jsou hnědouhelné doly vlastněné společností Severočeské doly a.s., jejímž jediným vlastníkem je polostátní energetický gigant ČEZ a.s. DNT se nachází mezi městy Kadaň a Chomutov. V DNT je každoročně vytěženo okolo 13,5 milionu tun uhlí. Hlavním odběratelem uhlí jsou elektrárny společnosti ČEZ - Tušimice, Prunéřov, Chvaletice, Mělník.

katastrální území DNT s vyznačenou povolenou a nepovolenou těžbou v roce 2012

Činnost Severočeských dolů v souvislosti s dlouholetou nelegální těžbou v katastrálních územích Ahníkov, Kralupy, Černovice a Krbice naplňuje znaky hned několika trestných činů.

Jednání Severočeských dolů spjaté s nepovolenou těžbou může být kvalifikováno zejména jako

trestný čin poškození a ohrožení životního prostředí

 • Těžba uhlí je zásadním zásahem do půdy s významnými dopady i na vodní poměry, ovzduší a další složky životního prostředí.
 • Nezákonná těžba v lomu Libouš-západ a Libouš-východ byla prováděná ve značném rozsahu, na rozsáhlém území a po velmi dlouhou dobu (14 let).
 • Vzhledem k tomu, že tato těžba probíhala bez posouzení vlivů na životní prostředí, nebyly stanoveny žádné podmínky pro provozování těžby a těžba probíhala naprosto bez ohledu na ochranu zdraví obyvatel regionu a životní prostředí.
 • Je nepochybné, že takový stav je minimálně ohrožující prostředí.
 • Možný trest: odnětí svobody na 2-8 let.

zvláště závažný zločin krádeže

 • Jsou dány pádné důvody pro podezření, že se určití představitelé SD podíleli na přisvojení si cizí věci (hnědého uhlí nezákonně vydobytého z lomu Libouš-) tím, že se ho zmocnili.
 • Jelikož množství nezákonně vydobytého uhlí je vypočteno na cca 110 milionů tun uhlí, což z hlediska peněžního vyjádření představuje cca 42 miliard Kč, lze konstatovat, že škodu je nutno kvalifikovat jako škodu velkého rozsahu.
 • Možný trest: odnětí svobody na 5-10 let.

zvlášť závažný zločin zkrácení daně, poplatku a podobné platby

Vzhledem ke skutečnosti, že část z vytěženého uhlí v období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 2002 nebylo vůbec vykázáno, existuje důvodné podezření, že SD z příjmů z takto vydobytého uhlí neodvedly řádně daň z příjmu a nezaplatily ani úhradu z vydobytých nerostů.

Škodu způsobenou státu lze odhadovat na desítky milionů Kč.

Možný trest: odnětí svobody na 5-10 let.

Zaměstnanci Českého báňského úřadu a Obvodního báňského úřadu v Mostě byli prokazatelně seznámeni s faktem, že v katastrálních územích Ahníkov, Kralupy, Černovice a Krbice provádí Severočeské doly nelegální těžbu uhlí. Tato skutečnost vyplývá mj. z řady prohlídek provedených báňskými úřady v DNT  i z dopisu MŽP, ve kterém jsou báňské úřady vyzvány k sjednání nápravy – viz balíček příloha č. 4. 

Skutečnost, že úředníci, jejichž úkolem je dohlížet na řádný výkon hornické činnosti, zůstali po řadu let nečinní, nasvědčuje, že by jejich jednání mohlo být kvalifikováno jako

trestný čin zneužívání pravomoci veřejného činitele spáchaný v jednočinném souběhu s trestným činem nepřekažení trestného činu

 • Odpovědní pracovníci Obvodního báňského úřadu v Mostě museli na základě vlastní kontrolní činnosti jednoznačně nabýt vědomost o existenci těžby hnědého uhlí v lomu Libouš-západ a Libouš-východ, jakož i o její nezákonnosti.
 • V takovém případě tudíž byli povinni přijmout příslušná opatření k nápravě, což však neučinili.
 • Škoda způsobená státu – hodnota nelegálně vytěženého uhlí, tedy min. 42 miliard Kč.
 • Možný trest: odnětí svobody na 3-10 let.

Podle zákona č. 418/2011 Sb. mohou být některé trestné činy nově spáchány také právnickými osobami, přičemž zákon vymezuje, o jaké trestné činy se jedná. Platí, že trestní odpovědnosti právnické osoby nebrání ani případná situace, kdy se nepodaří zjistit, která konkrétní fyzická osoba jednala za Severočeské doly při spáchání trestného činu. Za výše popsané jednání může být tedy postižena i přímo akciová společnost Severočeské doly. V případě, že by byla postižena za výše uvedené trestné činy, hrozil by jí zejména trest propadnutí majetku, peněžitý trest či zákaz činnosti.

Přímo odpovědnými osobami jsou také představitelé Severočeských dolů, a to především ti, kteří pracovali v dotčených letech ve funkcích, u nichž je vzhledem k jejich zaměření prakticky nemožné, že by s trestněprávně relevantním jednáním Severočeských dolů nebyli alespoň srozuměni.

Takovými funkcemi jsou zejména vrcholné manažerské funkce, tedy generální ředitel Severočeských dolů, technický ředitel, finanční ředitel a ředitel Dolů Nástup Tušimice.

Odpovědnými pak jsou také ti funkcionáři a zaměstnanci Severočeských dolů, kteří měli zajištění povolení k těžbě, vykazování zásob uhlí a další trestněprávně relevantní jednání přímo ve své kompetenci.

Představitelé Severočeských dolů, u kterých je vzhledem k okolnostem velmi nepravděpodobné, že by s trestněprávně relevantním jednáním SD nebyli alespoň srozuměni

 • Ing. Vratislav Vajnar
  bývalý předseda představenstva SD a generální ředitel SD od roku (1994 - 2006)
 • Ing. Jan Demjanovič
  bývalý předseda představenstva SD a generální ředitel SD (30. 6 2006 do 10. 2. 2012)
 • Ing. Miroslav Eis
  technický ředitel SD od 1. 1. 2003 až dodnes
  člen představenstva SD od 14. 3. 2006 až dodnes
  bývalý ředitel DNT
 • Ing. Vladimír Budinský
  člen představenstva SD od března 2012  
  ředitel SD pro strategii a komunikaci od roku 2006
 • Ing. Jiří Neruda
  člen představenstva SD
  bývalý ředitel DNT (2003-2006)
 • Ing. Erich Grünbaum
  Bývalý dlouholetý finanční ředitel a člen představenstva SD (do roku 2006)
 • Ing. Jiří Zahradník
  finanční ředitel (od roku 2006)
  člen představenstva
  bývalý člen dozorčí rady (2003-2006)
 • Ing. Daniel Beneš
  předseda představenstva společnosti ČEZ
  místopředseda dozorčí rady Severočeských dolů
  bývalý člen představenstva

Odpovědnými představiteli báňských úřadů jsou rovněž ti funkcionáři, kteří se skutečností nelegální těžby v DNT museli být minimálně seznámeni. Podle písemných dokumentů se jedná zejména o tyto představitele

 • Ing. Dušan Havel
  současný předseda OBÚ v Mostě, bývalý náměstek předsedy ČBÚ a ředitel sekce báňsko-technické (2008-2010)
 • Ing. Pavel Musil
  bývalý předseda OBÚ v Mostě (2002-2010)
 • Ing. Andrej Blažko
  bývalý náměstek předsedy ČBÚ
 • Doc. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc.
  bývalý předseda ČBÚ (1997-2008)

Dne 24. 6. 2012 jsme podali trestní oznámení na manažery Severočeských dolů a pracovníky báňských úřadů z důvodu nepovolené a nevykázané těžby v Dolech Nástup Tušimice u Chomutova.

Čtěte více v balíčku podrobných informací.