Poradna

Vstup o.s. do správního řízení, kopie ze spisu

Jakým způsobem může nově vzniklé občanské sdružení, jehož hlavním cílem je ochrana přírody a krajiny, vstoupit do již probíhajícího územního řízení? V územním řízení rozhodl krajský úřad začátkem roku 2009 o zrušení územního rozhodnutí a vrátil věc k novému projednání prvoinstančnímu orgánu. Já jsem účastníkem řízení, ale potřebujeme se zapojit do řízení  jako občanské sdružení (mimo jiné proto, že stavební úřad chce 15,- Kč za kopii jedné stránky ze spisu).

Tento dotaz byl vyřešen dne 17. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

1. Podle § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny, může občanské sdružení, jehož hlavním posláním podle stanov je ochrana přírody a krajiny, požadovat u příslušných orgánů státní správy, aby bylo předem informováno o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle tohoto zákona. Tato žádost je platná jeden rok ode dne jejího podání, lze ji podávat opakovaně a musí být věcně a místně specifikována. 

Podání této žádosti je pro občanské sdružení důležité proto, že se na základě oznámení o zahájení řízení ze strany správního orgánu může do takového správního řízení přihlásit (tj. pokud oznámí svou účast písemně do osmi dnů ode dne, kdy mu bylo příslušným správním orgánem zahájení řízení oznámeno) a má pak postavení účastníka řízení (tj. může se řízení plnoprávně účastnit, podávat námitky, nahlížet do spisu, navrhovat důkazy, podat opravné prostředky proti rozhodnutí aj.).

Je tedy důležité, aby občanské sdružení podalo na správní úřady žádost o informování o zahajovaných řízeních včas – tedy zásadně před zahájením takového řízení (tj. předtím, než je na správní úřad doručena žádost o zahájení řízení – např. žádost o vydání územního rozhodnutí – dnem doručení takové žádosti je podle zákona správní řízení zahájeno.

Pokud by občanské sdružení vůbec žádost o informování o zahajovaných řízeních nepodalo, podle komentáře k zákonu o ochraně přírody a krajiny (Miko, Borovičková; C.H.BECK, 2005) by se mohlo do řízení přihlásit do 8 dnů od jeho zahájení (nikoliv oznámení). To je ale obtížně splnitelné, protože řízení je zahajováno – jak je výše uvedeno – dnem doručení žádosti správnímu úřadu, o čemž se občanské sdružení nemusí do 8 dnů vůbec dozvědět.

Teoreticky by byl možný i výklad, že by se občanské sdružení mohlo do řízení přihlásit do 8 dnů od jeho oznámení na úřední desce, aniž by předem muselo podávat žádost o informace. Takový výklad je ovšem velmi neformální a obávám se, že i značně problematický, v praxi bych se na něj nedoporučovala spoléhat.

Po uplynutí 8 dnů od oznámení zahájeného řízení (resp. 8 dnů od jeho zahájení) se tak již občanské sdružení do probíhajícího správního řízení přihlásit nemůže. Ve Vašem případě (případ již dokonce jednou prošel odvolacím řízení) již bohužel není možné do řízení vstoupit.

2. Pokud jde o náklady na pořízení kopie ze správního spisu, doporučuji Vám pořídit si kopie např. vlastním (vypůjčeným) digitálním fotoaparátem, jako účastník správního řízení na to máte právo.

V praxi je tento způsob účastníky řízení jako velmi levná alternativa pořizování kopií velmi často používán.

K používání vlastního digitálního fotoaparátu k pořizování kopií ze správního spisu se výslovně vyjadřoval i Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 26.3.2008, č.j. 7 Azs 3/2008 – 64. Konstatuje tu, že ze znění § 38 správního řádu vyplývá právo účastníků řízení na pořízení kopie spisu digitálním fotoaparátem: „Správní řád stanoví v § 38 odst. 1, že účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, a to i v případě, že je rozhodnutí ve věci již v právní moci. Podle odstavce 4 téhož ustanovení s právem nahlížet do spisu je spojeno právo činit si výpisy a právo na to, aby správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části. [...] I když provedeme jednoduchý jazykový výklad, z výše uvedeného nijak nevyplývá, že by účastník řízení, kterého se toto řízení týká, neměl právo učinit si kopii ze spisu sám vlastními prostředky na své náklady (např. vlastním fotoaparátem). Toto jeho právo není odepřeno žádným ustanovením správního řádu [...] Technické prostředky v dnešní době umožňují tento postup bez toho, aby vznikly správnímu orgánu nějaké náklady, či správní orgán nějak výrazněji obtěžovaly. Ospravedlnitelné není ani to, aby byl účastníku řízení zamezen přístup k podkladům rozhodnutí takovým způsobem, že mu je umožněno do nich nahlížet a činit si výpisky nebo si z nich opisovat, avšak mnohem (pro obě strany) rychlejší technický postup, např. ofocení podkladů, není správním orgánem účastníkovi řízení umožněn.“

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty