Poradna

Může být les oplocen?

Může být zabráněno veřejnosti v přístupu do lesa (například pro nebezpečí padajících větví apod.)? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 24. 5. 2009. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Českou právní úpravou je tradičně deklarováno právo každého na volný přístup do lesů spojené s právem sbírat v lese pro vlastní potřebu lesní plody a suchou na zemi ležící klest, a to ať už jde o lesy ve vlastnictví veřejném nebo soukromém.

Právo na volné užívání lesa v současnosti vyplývá hlavně z § 19 zákona č. 289/1995 Sb., lesního zákona. Jde v podstatě o omezení vlastnického práva povahy věcného břemene ze zákona, které musí vlastník lesa strpět, aniž by měl nárok na náhradu. Jeho účelem je umožnění plnění rekreačních a ozdravných funkcí lesa vůči obyvatelstvu.

K zabezpečení práva na volný vstup do lesů směřuje také povinnost vlastníků lesa zdržet se jeho oplocování. Podle § 32 odst. 7 lesního zákona je zakázáno oplocovat les z důvodů vlastnických nebo za účelem omezení obecného užívání lesa (§ 19 odst. 1). Zákaz se netýká lesních školek, oplocení zřízeného k ochraně lesních porostů před zvěří a oplocení obor nebo farmových chovů zvěře.

Volný vstup do lesů může být naopak omezen nebo vyloučen z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnutím orgánu státní správy lesů (z vlastního podnětu nebo na návrh vlastníka lesa) nebo nařízením obce s rozšířenou působností. Toto omezení nebo vyloučení je však vždy dočasné a krátkodobé povahy, může k němu dojít nejvýše na dobu tří měsíců, kterou lze stejným postupem, znovu nejvýše o tři měsíce, prodloužit (§ 19 odst. 3 lesního zákona).

Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa mohou být stanoveny také dalšími právními předpisy. Vstup do lesa nebo jeho části může být omezen z důvodu ochrany přírody na základě § 64 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, z rozhodnutí orgánu ochrany přírody, pokud se les nachází na území národního parku, národní přírodní rezervace, národní  přírodní památky nebo v první zóně chráněné krajinné oblasti a hrozí jeho poškozování, zejména nadměrnou návštěvností.

Zákaz nebo omezení vstupu musí orgán ochrany přírody projednat s dotčenými obcemi a následně musí zabezpečit jejich řádné vyznačení na všech přístupových cestách a vhodným způsobem také na jiných místech v terénu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty