Tisková zpráva

Frank Bold nabízí MZe právní asistenci s řešením nesrovnalostí v hospodaření LČR

V roce 2014 byla dokončena Národní inventarizace lesů, která odhalila zásadní nesrovnalosti mezi tím, kolik dřeva je evidováno a kolik se ve skutečnosti nachází v lesích. Vykazovaná zásoba dřeva je až o třetinu podhodnocena, roční objem těžby je naopak ve skutečnosti přibližně o 20-35 % vyšší, než kolik je vykazováno. Na možnou nelegální těžbu dřeva a ztráty na majetku státu už upozornila média. Pavel Franc, CEO Frank Bold vyzývá Ministerstvo zemědělství  (MZe) k řešení situace a nabízí právní asistenci.

Ústav pro hospodářskou úpravu lesa (ÚHÚL) v roce 2014 dokončil Národní inventarizaci lesů, která zjistila, že zásoba dříví ve státních lesích spravovaných podnikem Lesy české republiky (LČR) je až o třetinu vyšší, než je uvedeno v lesních hospodářských plánech LČR. Zároveň podle inventarizace LČR vykazovaly v letech 2005-2014 přibližně o pětinu nižší objem těžby, než kolik se skutečně těžilo. Nesoulad mezi skutečnými a vykazovanými hodnotami poskytuje příležitost k nelegální těžbě dřeva a tedy na ztrátám na majetku státu. Rozdíl mezi vykazovaným a skutečným ročním objemem těžby může činit odhadem 2 mil. m3 dřeva, v takovém případě by šlo o ztrátu v hodnotě 3 miliard korun ročně.

Reportéři z České televize v pořadu Nedej se (vysílaném 5. února 2017) nedávno upozornili na skutečnost, že dozorčí rada LČR se uvedenými zjištěními inventarizace vůbec nezabývala, a to přesto, že její předseda Jaroslav Vašíček je znal, neboť je ředitelem ÚHÚL.

„Pokud člen dozorčí rady měl tak závažná data k dispozici, což zjevně měl, protože je dokonce pod inkriminovaným dokumentem podepsaný, tak z mého pohledu měl na nejbližší dozorčí radě tuto věc nadnést a měla ji dozorčí rada jako kolektivní orgán projednat a uložit generálnímu řediteli LČR, aby prověřil, zda data z inventarizace poukazují na nesprávné hospodaření. Pokud tak neučinil, došlo z mého pohledu k závažnému porušení péče řádného hospodáře,“ komentuje situaci Pavel Franc, CEO Frank Bold a dodává: „Pokud Ministerstvo zemědělství nechce vzbuzovat pochybnost, zda nekryje nějakou kriminální činnost, mělo by dát podnět orgánům činným v trestním řízení.“

Pavel Franc nabízí ministerstvu spolupráci s advokátní kanceláří Frank Bold advokáti s. r. o. Kopie dopisu ministerstvu je přílohou této tiskové zprávy.

Doplňující informace

O Frank Bold: Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zapojuje do řešení aktuálních společenských výzev v oblastech jako odpovědnost firem, systémová korupce nebo degradace životního prostředí.

Kontakt: Barbora Buchtová, PR, barbora.buchtova@frankbold.org, +420 604 834 922

Ke stažení

PDF Dopis MZe (76.36 KB)