Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Navrhujeme zrušení neefektivního Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Ostravská organizace Čisté nebe ve spolupráci s právními experty z Frank Bold podává návrh na zrušení Programu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek, přijatého letos v dubnu. Program neplní svůj účel: neurčuje, jakými kroky má dojít ke snížení znečištění ovzduší na zákonnou úroveň v co nejkratší době.

V ostravské aglomeraci jsou dlouhodobě překračovány zákonné imisní limity škodlivých látek v ovzduší, konkrétně částic polétavého prachu PM10 a PM2,5 a benzo(a)pyrenu. Za této situace je povinností Ministerstva životního prostředí (MŽP) vydat Program zlepšování kvality ovzduší obsahující taková opatření, která povedou ke snížení imisí na zákonem předepsaný limit znečištění. Tuto povinnost ukládá MŽP zákon* a dlouhodobě na její neplnění upozorňuje i Evropská komise**. Zástupci organizace Čisté nebe společně s právníky z Frank Bold jsou přesvědčeni, že nový Program vzhledem ke své neurčitosti nepovede ke snížení znečištění ovzduší na zákonný limit, a proto podávají návrh na jeho zrušení.

“Program zlepšování kvality ovzduší je v mnoha ohledech vágním dokumentem a myslíme si, že nezaručí potřebné zlepšení situace ve stavu ovzduší. Lidé z Ostravska tak budou nadále vystaveni nadlimitním koncentracím polétavého prachu a rakovinotvorného benzo(a)pyrenu, které v České republice a potažmo i Evropě nemají obdoby. Potřebujeme, aby byl vydán takový program, který zajistí, že i my jednou budeme moci dýchat čistý vzduch,” komentuje za Čisté nebe Anna Plošková.

Občané Ostravska projevili o problematiku mimořádný zájem a již v dřívějších fázích procesu přijímání Programu zaslali MŽP v rámci kampaně Vypakujsmog velké množství připomínek.

Naše výtky k Programu

Ministerstvo životního prostředí si jako cílový stanovilo rok 2020, na jehož konci by měly být plněny všechny imisní limity. Program nicméně neobsahuje dostatečně určitá opatření, jejich časový plán ani srozumitelné a podložené hodnocení jejich účinnosti. Jinými slovy neříká, jak má být cíle dosaženo. Z Programu rovněž není  zřejmé, na jakém základě  MŽP předpokládá, že imisních limitů bude k 31. prosinci 2020 dosaženo, stejně jako není jasné, zda k tomuto datu může ke splnění imisních limitů skutečně dojít. Z některých částí odůvodnění Programu a vyhodnocení jeho vlivů na životní prostředí naopak vyplývá, že stanovený termín je nereálný.

Co navrhujeme

Program jako celek dle našeho přesvědčení nevyhovuje základnímu požadavku příslušných právních předpisů ČR i EU, aby na základě v něm obsažených opatření bylo v nejkratší možné době dosaženo imisních limitů znečišťujících látek. Navrhujeme proto soudu zrušení programu jako celku.

Jsme přesvědčeni, že případné zrušení Programu nebude mít žádné závažné negativní následky, protože opatření v něm obsažená jsou natolik neurčitá, že je lze realizovat i bez Programu. Řada z nich se již dokonce realizuje nebo plánuje, bez ohledu na existenci Programu (například výměny domácích kotlů nebo výstavba obchvatů).

Naopak pokud bude plán soudem zrušen, bude muset MŽP přijmout nový plán, který jasně vymezí kroky a opatření, která je třeba podniknout, aby se znečištění snížilo na zákonnou úroveň, stanoví pro jejich realizaci časový plán a priority.

Poznámky:

* §9 ods 2, 201/2012 Sb., „Při zpracování programu zlepšování kvality ovzduší ministerstvo přijme taková opatření, aby imisního limitu bylo dosaženo co nejdříve.“

**http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4666_cs.htm, Komise se domnívá, že Česká republika nepřijala opatření na ochranu zdraví občanů, která měla být zavedena již od roku 2005, a vyzývá k přijetí progresivních, urychlených a účinných opatření, aby doba nedodržování předpisů zůstala co nejkratší.

 

Kontakty pro novináře:

... tady žiji, miluji i dýchám!!!

Anna Plošková (Čisté nebe o.p.s.): anna.ploskova@cistenebe.cz, 739 490 579. Čisté nebe o.p.s. je nevládní nezisková organizace, jejímž posláním je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.

 

Petra Hodysová (Frank Bold): petra.hodysova@frankbold.org, 739 966 828. Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami.