Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Tisková zpráva

Občané Brna žalují MŽP za plán, který nepomůže čistšímu ovzduší

Brno, 12. září 2016 – Občané Brna dnes prostřednictvím svých advokátů podali žalobu proti ministerstvu životního prostředí, které připravilo neefektivní plán, jenž  by měl hypoteticky vést ke zlepšování kvality ovzduší ve městě a jeho okolí (1). Znečištění  ovzduší v Brně dlouhodobě překračuje zákonem i evropskou směrnicí stanovené limity pro prach  a oxidy dusíku. Tato situace vede k vážným onemocněním srdce a cév, včetně předčasných úmrtí obyvatel Brna na srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice.
 
"Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO) pro Brno je velmi obecný dokument, který nestanovuje plán, jak dosáhnout potřebného zlepšení ovzduší. Za posledních 10 let nedošlo v Brně v oblasti znečištění ovzduší škodlivými látkami z dopravy k podstatnému zlepšení a předchozí strategie neměly pro tuto oblast pozitivní dopad. Obáváme se, že ani v tomto případě tomu nebude jinak. Potřebujeme takový plán, který ochrání naše zdraví a nebude jen soupisem toho, co by se případně mohlo udělat pro čistější ovzduší," vysvětluje Hana Suchánková, jedna z žalujících občanek Brna a členka iniciativy Dejchej Brno.(2) „Věříme, že pokud soud tento program zruší, bude ministerstvo nuceno přijmout nový, který konečně zajistí dosažení splnění limitů a který jasně definuje konkrétní opatření i jejich časový plán a přínos pro lidi žijící v zatížených oblastech."

"Hlavním zdrojem znečištění ovzduší je v Brně doprava a klíčovým opatřením tedy musí být její snížení v aglomeraci. To nepochybně vyžaduje především realizaci územně plánovacích opatření, která zajistí vyvedení alespoň části současného objemu tranzitní dopravy mimo území Brna a zároveň zaručí, aby do oblastí, kde již v současné době dochází k překračování imisních limitů, nebyly umisťovány nové dopravní stavby. Bez toho nebude možné dosáhnout zákonem stanoveného cíle programu," uvedla Kristína Šabová, právnička společnosti Frank Bold (3) a dodala: "Slibované splnění imisních limitů v roce 2020 hodnotíme jako nereálné a program jako celek podle našeho přesvědčení nesplňuje základní požadavky českých i evropských právních předpisů, aby na jeho základě bylo možné v co nejkratší možné době dosažení zákonem stanovených limitů znečištění. Proto žádáme soud, aby program zlepšování kvality ovzduší pro Brno zrušil."
 
"Znečištěné ovzduší představuje v současnosti ze všech faktorů životního prostředí největší ohrožení lidského zdraví. V posledních letech vedlo znečištěné ovzduší v České republice každoročně k předčasnému úmrtí asi 10 tisíc lidí a k několika tisícům vážných onemocnění dýchacího ústrojí nebo srdečně-cévního systému,“ uvedl Miroslav Šuta, expert pro hodnocení zdravotních rizik z  Centra pro životní prostředí a zdraví (4) a dodal: "Světová zdravotnická 
organizace (WHO) doporučuje zpřísnit politiku ochrany ovzduší, včetně zpřísnění limitů, ale Brno dlouhodobě neplní ani stávající limity, ani stávající hodnoty doporučované WHO pro ochranu lidského zdraví."
 
"Vlády napříč Evropskou unií reagují příliš pomalu na ohrožení veřejného zdraví, které je způsobeno znečištěným ovzduším. Zamořené ovzduší přispívá každý rok k předčasnému úmrtí více než 400 tisíců obyvatel Evropské unie. Nemá smysl mít zákony pro ochranu zdraví lidí, pokud není účinně vymáháno jejich dodržování. Vlády členských státu EU jsou ve věci znečištění ovzduší zodpovědné za přijetí takových rozhodných opatření, která zajistí občanům prosazení jejich práva dýchat čistý vzduch." uvedl Ugo Taddei, právník mezinárodní organizace ClientEarth.
Poznámky pro editory:
 
(2) Žaloby podala paní Hana Suchánková a spolek Brnění u Městského soudu v Praze. Brnění zastřešuje kampaň Dejchej Brno, lokální kampaň skupiny maminek, žijících v blízkosti II. městského okruhu v Brně. Prostřednictvím informování veřejnosti, veřejných akcí a jednání s radnicí usilují o prosazení konkrétních opatření pro ochranu ovzduší a tím i zdraví a životů obyvatel/ek Brna. Více na www.dejchejbrno.cz
(3) Frank Bold je mezinárodní tým právníků, který se zabývá aktuálními společenskými výzvami. Více na www.frankbold.org
(4) Centrum pro životní prostředí a zdraví (CpŽPZ) je nevládní nezisková organizace, jejíž aktivity se  zaměřují zejména na oblast nebezpečných chemických látek a znečištění ovzduší z hlediska jejich vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Více na www.cpzpz.cz
(5) ClientEarth je mezinárodní nevládní nezisková organizace. Více na www.clientearth.org
 

Další informace:

MUDr. Miroslav Šuta, odborný  konzultant pro ekologická a zdravotní rizika, Centrum pro životní prostředí a  zdraví, tel.: 608 775 754, e-mail: miroslav.suta@centrum.cz 
Mgr. et Mgr. Hana Chalupská, Dejchej Brno, tel. 731 181 990, e-mail: dejchejbrno@gmail.com 
Mgr. Kristína Šabová, právnička, Frank Bold, tel: 720 565 672, e-mail: kristina.sabova@frankbold.org
Jon Bennett, MSc., Communications Manager, ClientEarth, tel. +44 (0)303 050 5935, e-mail: jbennett@clientearth.org (anglicky, francouzsky) 
 
Projekt Právo na čistý vzduch je financován programem Life.

Autor

Kristína Šabová

Právnička, aktuálně na rodičovské dovolené