Tisková zpráva

Od 1. listopadu se mění zákon o posuzování vlivů na životní prostředí. Komentář Frank Bold Advokátů

Dne 1. listopadu 2017 vstoupí v účinnost novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (tzv. EIA) (1). Cílem této novely je jednak transpozice příslušné evropské směrnice (2), jednak urychlení procesu EIA a tím i povolování stavebních záměrů. Jde o první ze dvou krátce po sobě jdoucích novelizací téhož zákona - tou druhou bude hojně diskutovaná novela stavebního zákona (3), která mění také zákon EIA (s účinností od 1. ledna 2018).

Výčet podstatných změn, které obě novely přinášejí, spolu s jejich vysvětlením a komentářem, jsme publikovali v článku Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí, který najdete zde. (4) Jeho spoluautorka, Alžbeta Rosinová z advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti, k tématu podotýká:

„Od obou novel se očekává zrychlení a zjednodušení procesu posuzování. Ke zrychlení by mělo dojít například díky tomu, že investor bude moci předložit místo oznámení přímo dokumentaci záměru. Opatření proti průtahům a zavedení nových lhůt by také měly pomoci. Zároveň je třeba uvést, že zrychlení posuzování se často bude dít za cenu zúžení okruhu záměrů, kterými se budou orgány EIA zabývat, a za cenu omezení účasti veřejnosti. Podle našeho názoru by výraznější urychlení přineslo zrychlení dalších fází, především územního a stavebního řízení a zejména povinné sloučení procesu EIA, územního a stavebního řízení, nikoliv pouze jeho současná dobrovolná možnost.“

EIA představuje významnou součást povolovacích procesů u záměrů, u kterých je předpoklad, že budou mít negativní vlivy na životní prostředí. Typicky se jedná například o silnice, průmyslové závody, elektrárny, ale i o některá vodní díla nebo zařízení k chovu hospodářských zvířat. Závazné stanovisko EIA má pro investora klíčový význam, neboť pokud by bylo záporné, se jedná se o překážku, která brání následnému umístění či povolení záměru. V případě, že investor získá kladné závazné stanovisko EIA, je toto stanovisko závazným podkladem pro navazující řízení, jimiž jsou například územní čí stavební řízení. V rámci stanoviska EIA je typicky stanovena řada závazných podmínek, které musí být v dalších fázích povolování zohledněny.

Poznámky:

(1) zákon. č. 326/2017 Sb.
(2) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. 4. 2014
(3) zákon č. 225/2017 Sb.
(4) http://www.fbadvokati.cz/novinky/verejne-pravo/nejvyznamnejsi-zmeny-v-posuzovani-vlivu-na-zivotni-prostredi-eia. Článek vyjde také na serveru TZB-info.

O nás

Frank Bold Advokáti je advokátní kancelář působící v rámci konsorcia Frank Bold, mezinárodní právnické organizace zabývají se aktuálními společenskými výzvami

Kontakt:

Bára Buchtová, barbora.buchtova@frankbold.org, +420 604 834 922