Tisková zpráva

Studie potvrzuje: za stav ovzduší v Ostravě může ArcelorMittal

Studie Vysoké školy báňské v Ostravě potvrzuje, že extrémní znečištění ovzduší způsobuje ArcelorMittal. Padla další žaloba.

Právníci programu GARDE, občanského sdružení Ekologický právní servis (GARDE-EPS) zastupující občany ostravského městského obvodu Radvanice a Bartovice dnes podali k okresnímu soudu v Ostravě další žalobu na ocelářskou společnost ArcelorMittal Ostrava [1].

Nově zpracované odborné studie potvrzují existenci závažných zdravotních rizik pro obyvatele Radvanic a Bartovic a jako jejich jednoznačného původce označují znečištění ovzduší způsobené především hutním komplexem ArcelorMittal Ostrava. Žalobou se tak občané domáhají, aby společnost ArcelorMittal Ostrava přijala taková opatření, která zajistí snížení znečištění ovzduší v Radvanicích a Bartovicích na zákonné limity. Ty jsou v současné době překračovány u některých látek až o stovky procent.

Rozptylová studie zpracovaná Vysokou školou báňskou v Ostravě ukázala, že ArcelorMittal Ostrava přispívá v nejpostiženějších částech Radvanic a Bartovic ke znečištění prachem z cca 65% a u karcinogenního arsenu a benzo(a)pyrenu dokonce z více jak 85% [2].

Zdravotní rizika, která ze znečištění ovzduší těmito látkami vyplývají přitom rozhodně nejsou zanedbatelná. Dle studie zdravotních rizik zpracované Zdravotním ústavem v Kolíně je populace Radvanic a Bartovic v důsledku znečištění arsenem a benzo(a)pyrenem vystavena téměř desetinásobně vyššímu riziku nádorového onemocnění než obyvatelé jiných částí Ostravy a jen prašnost pocházející z provozů ArcelorMittal Ostrava pravděpodobně zapříčiňuje cca 8 úmrtí na kardiovaskulární a nádorová onemocnění ročně [3]. 

Přestože na problém překračování imisních limitů prachu, arsenu a benzo(a)pyrenu v ovzduší městského obvodu Radvanice a Bartovice je dlouhodobě upozorňováno, a to nejen ze strany místních občanů, ale i např. úředníky České inspekce životního prostředí, nebyla společností ArcelorMittal Ostrava ani Krajským úřadem v Ostravě v posledních 4 letech přijata žádná opatření, která by situaci zásadním způsobem zlepšila. ArcelorMittal Ostrava přitom plánuje dále zatěžovat ovzduší v regionu zvyšováním kapacit svých starých zařízení a budováním nových provozů. Příkladem může být nedávné navýšení kapacity ocelárny o téměř půl milionu tun oceli ročně a plánované vybudování nové zinkovny a koksovny. [4]

Právník GARDE-EPS Jan Šrytr k tomu uvádí: „Výsledky odborných analýz jasně ukazují, že společnost ArcelorMittal Ostrava je dlouhodobě odpovědná za zásadní ohrožení zdraví občanů žijících v jejím sousedství. Po občanech není možné požadovat, aby nadále trpěli takto závažný zásah do svých práv. Je tedy logické, že se dovolávají odpovědnosti společnosti ArcelorMittal Ostrava a ochrany svých práv soudní cestou.“

Poznámky

[1] Viz. „Na společnost ArcelorMittal Ostrava byla podána žaloba“

http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=205&tx_ttnews[backPid]=399&cHash=e8c022bb32

[2] Rozptylová studie byla zpracována pro účely posouzení zdravotních rizik na území městského obvodu Radvanice a Bartovice vzniklých provozováním zdrojů znečišťování ovzduší společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.. Studie byla zpracována Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou Ostrava v prosinci 2007 (řešitelem byl Doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.). Při zpracování studie VŠB byly kromě zdrojů znečištění ovzduší provozovaných společností ArcelorMittal Ostrava a.s. zahrnuty všechny další relevantní průmyslové zdroje znečišťování ozduší, jakož i lokální topeniště a silniční doprava. Studie tak poskytuje ucelený obraz o původu vysoké míry znečištění ovzduší v lokalitě Radvanice a Bartovice.

[3] Na podkladě výsledků rozptylové studie VŠB bylo zpracováno hodnocení zdravotního rizika znečištění ovzduší částicemi PM10, PM2,5, benzo(a)pyrenem a arsenem v městské části města Ostravy Radvanice a Bartovice. Hodnocení zdravotních rizik bylo provedeno v březnu 2008 Zdravotním ústavem se sídlem v Kolíně a je autorizované ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (dále jen „analýza rizik ZÚK“). Hodnocení zdravotního rizika pro částice prachu (PM10, PM 2,5) v ovzduší bylo provedeno na základě postupů používaných ve veřejném zdraví, které je založeno na důkazu, který vychází z epidemiologických studií, publikovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Pro hodnocení rizika karcinogenity arsenu a benzo(a)pyrenu bylo také využito publikací WHO a adentury EPA (USA).

[4] Viz. „Investice do životního prostředí podle ArcelorMittal – nové zvyšování emisí v rozporu se zákonem.“  
http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=231&tx_ttnews[backPid]=40&cHash=3f97297630

[5] Viz. „Chceme dýchat vzduch bez jedů“
http://www.responsibility.cz/index.php?id=210&tx_ttnews[tt_news]=199&tx_ttnews[backPid]=12&cHash=2e2c29a59e 

Autor

Jan Šrytr

Garant rozvojových projektů organizace, ředitel Frank Bold Energy