Tisková zpráva

Trestní oznámení na Správu NP Šumava

Na vedení Národního parku Šumava padlo trestní oznámení. Podle žalobců - Ekologického právního servisu - se členové vedení Správy národního parku Šumava dopustili trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele.

Členové vedení parku podle právníků úmyslně postupovali v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny v úmyslu opatřit neoprávněný prospěch dřevařům - konkrétně subjektu, který byl výběrovým řízením vybrán na provedení zásahu proti škůdcům. Zodpovědnost konkrétních osob by měly posoudit orgány činné v trestním řízení.

Právnička EPS Markéta Cooiman říká: “K zastavení nelegálního kácení a neadekvátního postupu Policie využíváme veškeré právní prostředky, které legislativa v těchto případech občanům poskytuje. Bylo podáno dostatek právních podání a shromážděn dostatek důkazů na to, aby bylo nelegální kácení okamžitě zastaveno. Nyní je na příslušných institucích, aby rozhodly a ukázaly občanům, že je možné se i v České republice domoci právní cestou spravedlnosti.”

Přehled dosud uskutečněných právních kroků

Vůči postupu NP

 • Podnět veřejnému ochránci práv
 • Trestní oznámení na vedení Správy národního parku Šumava (neoprávněné kácení)
 • Žaloba na jiný zásah orgánu veřejné moci ke správnímu soudu (neoprávněné kácení)
 • Podnět k České inspekci životního prostředí k zastavení nelegálního kácení
 • Podnět k Ministerstvu životního prostředí k přijetí opatření proti nelegálnímu postupu Správa NPŠ
 • Odvolání proti předběžnému opatření soudu zakazujícímu Hnutí Duha organizovat blokádu
 • Žádost o informace o spolupráci Správy národního parku Šumava s PR agenturou

Vůči postupu Policie

 • Návrh na vydání předběžného opatření proti vedení zásahů policie
 • Trestní oznámení na Policii ČR v rámci ochrany osobnosti
 • Trestní oznámení na neplnění povinností Policie ČR
 • Výzva policejnímu prezidentovi

V čem podle právníků správa parku pochybila?

 • Vedení parku dalo pokyn ke kácení přesto, že mělo před započetím kácení vést minimálně dvě správní řízení o výjimkách ze zákona o ochraně přírody a krajiny.
 • SNPŠ požádala 22. března 2011 Ministerstvo životního prostředí o povolení výjimky ze základních ochranných podmínek Národního parku.
 • Ministerstvo životního prostředí o žádosti rozhodlo 13. dubna 2011 tak, že MŽP není příslušným orgánem pro vydání povolení a v odůvodnění uvedlo, že k požadovanému záměru SNPŠ je zapotřebí:
  vést řízení o výjimce dle ust. § 43 ve spojení s ust. § 16 odst. 1 písm. a) ZOPK 
  vést řízení o výjimce dle ust. § 56 ve spojení s ust. §§ 49 a 50 ZOPK
  získat stanovisko dle ust. § 45i odst. 1 ve spojení s ust. § 45g ZOPK
 • SNPŠ od vydání usnesení MŽP žádné řízení o vydání výjimky nevedla, a ani se o to nepokoušela. Nezískala a ani se nepokoušela získat stanovisko k zásahu do lokality soustavy Natura 2000.
 • Vedení SNPŠ od počátku vědělo, že k zamýšleným zásahům proti škůdcům potřebuje jistá povolení, bez nichž by kácení lesních porostů v NPŠ bylo protiprávní. Do dnešního dne příslušnými povoleními nedisponuje.