Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Itálie prohrála soudní spor s Evropskou komisí kvůli znečištění ovzduší. Hrozí to i Česku

Aktuálně

Evropský soudní dvůr rozhodl ve sporu mezi Evropskou komisí a Itálií ohledně znečištěného ovzduší. Itálie podle soudu porušila směrnici o vnější kvalitě ovzduší tím, že od roku 2005 nepřijala dostatečná opatření proti nadlimitnímu znečištění toxickým polétavým prachem frakce PM2.5.

Tento rozsudek je obzvláště důležitý, protože pochází od rozšířeného senátu Evropského soudního dvoru, a poskytuje konečný výklad povinností vlád podle právních předpisů EU o kvalitě ovzduší. Pokud Itálie urychleně nepřikročí k přijetí účinných opatření, která zajistí zlepšení kvality ovzduší na úroveň vyžadovanou evropským právem, může jí Evropský soudní dvůr uložit penále a denní pokuty do doby, než svou povinnost splní.

Takové sankce  pravděpodobně také brzy postihnou Bulharsko, které bylo za nedodržování imisních limitů pro polétavý prach PM10 odsouzeno v roce 2017. Svou povinnost však ani přesto nesplnilo a proto nyní podala Evropská komise k Evropskému soudnímu dvoru návrh na uložení penále a denních pokut. Nově podala Evropská komise žalobu proti neplnění imisních limitů pro polutant PM10 také proti Řecku. 

Soud hrozí i České republice

Česká republika může být jedním z dalších států, které se kvůli dlouhodobému neplnění téže směrnice dostanou před soud. Evropská komise totiž proti ní vede od roku 2010 řízení o porušení povinnosti ohledně překračování imisních limitů PM10 a od roku 2016 řízení o porušení povinnosti ohledně překračování imisních limitů NOx, stanovených směrnicí o kvalitě vnějšího ovzduší. Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) o kvalitě vnějšího ovzduší z roku 2020 se přitom kvalita vnějšího ovzduší v České republice výrazně nezlepšuje. Například co se týče poklesu PM10 a NOx, lze podle EEA v České republice v roce 2020 očekávat nejnižší míru zlepšení ovzduší ve srovnání s ostatními členskými státy EU.