ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Nejvyšší správní soud nám dal za pravdu v otázce modernizace Elektrárny Chvaletice

Aktuálně

Tento týden Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti Frank Bold v otázce modernizace chvaletické elektrárny a vrátil věc k projednání zpět Městskému soudu v Praze. Ten dne 6. února 2018 rozhodl, že dvě stavební povolení pro modernizaci Elektrárny Chvaletice byla vydána v souladu se zákonem. Toto rozhodnutí je nyní zrušeno a bude revidováno.

Soud se věcí zabýval na základě žaloby podané spolkem Frank Bold Society v červenci 2016. Důvodem žaloby bylo chybějící posouzení vlivů modernizace, a tedy i prodloužení životnosti bloků B3 a B4 elektrárny, na životní prostředí.

„Protože proces EIA nebyl v daném případě proveden, rozhodli jsme se coby dotčená veřejnost celou věc předložit nezávislému soudu k prověření, zda byla stavební povolení pro modernizaci Elektrárny Chvaletice skutečně udělena v souladu se zákonem. Proti rozsudku Městského soudu v Praze jsme podali kasační stížnost,“ říká naše právnička Laura Haiselová.

Posouzení vlivů na životní prostředí je povinné pro každou technologicky složitější stavbu, a zejména v případě, kdy se jedná o významný zdroj znečištění, dává smysl ho provést. Bez něj vydává stavební úřad povolení „naslepo“, bez možnosti posoudit dopady záměru na životní prostředí a lidské zdraví. V Chvaleticích překvapivě EIA provedena nebyla, a to přesto, že elektrárna je jedním z největších emitentů NOx a TZL, SO2 a rtuti v České republice a největším emitentem arsenu, niklu, olova, CO2, NOx, polétavého prachu a rtuti v Pardubickém kraji.[1]

Hlavním výsledkem modernizace má být prodloužení životnosti dvou bloků o zhruba 10 let.[2] Není sporu o tom, že modernizace sníží emise NOx a prachu, na druhou stranu ale v důsledku tohoto záměru dojde také ke zvýšení emisí CO o 117 tun za rok (tedy nárůst o 49 %) a zařízení bude nově vypouštět 57 tun zdraví škodlivého amoniaku ročně.

„V části týkající se toho, zda mělo proběhnout k danému závěru zjišťovací řízení, není z odůvodnění napadeného rozsudku městského soudu vůbec patrné, proč soud nepovažoval za důvodnou žalobní argumentaci a proč žalobní námitky považuje za liché, mylné nebo vyvrácené,“ uvedl soudce zpravodaj Tomáš Langášek na dotaz ČTK.

Nejvyšší správní soud se ztotožnil s naším názorem, že i technologie, která primárně slouží ke snížení emisí, může mít negativní dopady na životní prostředí. Městský soud v Praze bude muset tyto dopady, zejména nárůst emisí oxidu uhelnatého a amoniaku, znovu posoudit. Pokud dojde k závěru, že modernizace skutečně mohla mít negativní vliv na životní prostředí, bude muset stavební povolení pro modernizaci Elektrárny Chvaletice zrušit.“ říká Laura Haiselová.

 

[1] https://portal.cenia.cz/irz/

[2] http://www.7.cz/cz/promedia/aktuality/novinky/2015/20150312.html