Chvaletice: spor o neustálé výjimky pro starou uhelnou elektrárnu

Modernizace, která znamená ještě více škodlivin?

V letech 2015 a 2016 zažádala elektrárna Chvaletice Ministerstvo průmyslu a obchodu o stavební povolení pro modernizaci dvou bloků, která by měla prodloužit jejich životnost o 10 let. Ministerstvo vydalo toto povolení, aniž by vyžadovalo provedení posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Dokonce aniž by bylo zahájeno zjišťovací řízení, v rámci kterého se má rozhodovat, zda se EIA vůbec musí provádět.

Po prodloužení životnosti má podle podkladů ke stavebnímu povolení elektrárna Chvaletice nově (v důsledku modernizace) vypouštět 57 tun zapáchajícího amoniaku ročně a také navýší emise jedovatého oxidu uhelnatého o 50 %. Protože takové množství znečištění může mít významný vliv na životní prostředí, nelze jen tak od stolu stavbu povolit. Vydáním stavebního povolení bez posouzení vlivů na životní prostředí byla z celé události současně také vyšachována odborná i laická veřejnost a dotčené obce.

Frank Bold proto v roce 2016 zažaloval Ministerstvo průmyslu a obchodu a domáhal se zrušení stavebního povolení pro nezákonnost z důvodu chybějícího posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). U první instance jsme v roce 2018 napoprvé neuspěli. Soud žalobu zamítl s tím, že pokud modernizace elektrárny vede ke snížení emisí některých polutantů (v tomto případě oxidů dusíku), není třeba posuzovat vedlejší negativní účinky instalovaných technologií (zde emise amoniaku a oxidu uhelnatého). Následně jsme však uspěli u Nejvyššího správního soudu s kasační stížností a celý spor se tak vrátil k soudu první instance. Nejvyšší správní soud konstatoval, že nelze předem vyloučit, že i technologie na snížení emisí může mít negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Městský soud v Praze musel rozhodovat znovu, zejména se měl zabývat našimi výhradami k rozptylové studii předložené provozovatelem elektrárny. Avšak ani tentokrát se nám nepodařilo uspět. Na písemné odůvodnění v tuto chvíli čekáme.

Plnit emisní limity? Příliš drahé. Chvaletice žádají další výjimku

Modernizace bloků B3 a B4 elektrárny mezitím proběhla a Chvaletice se nyní chystají na modernizaci zbývajících bloků B1 a B2. Už dopředu však elektrárna žádá o výjimky z emisních limitů pro všechny čtyři bloky, a to na nejdelší možnou dobu, 8 let. To jednoduše řečeno znamená, že provozovatel modernizaci bloků B3 a B4 neprovedl dostatečně a ani u zbývajících bloků nemá vůbec v plánu ji provést takovým způsobem, aby elektrárna splňovala zákonné limity, které mají dle nařízení evropské legislativy vstoupit v platnost v srpnu 2021.

Během doby trvání výjimky by měla elektrárna Chvaletice vypustit o skoro 2,5 tuny rtuti a 2 600 tun oxidů dusíku více, než kdyby evropské limity dodržela. Oxidy dusíku jsou významným prekurzorem sekundárních prachových částic, které jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Rtuť je rovněž velmi nebezpečná, zejména proto, že je v životním prostředí persistentní a putuje potravním řetězcem až do lidského těla, kde škodí zejména vyvíjejícímu se lidskému plodu. Ke snížení emisí rtuti se Česká republika přitom zavázala v tzv. Minamatské úmluvě, jejímž signatářem se stala v roce 2017.

Zastupitelé Pardubic k žádosti o emisní výjimky pod tlakem dotčené veřejnosti přijali nesouhlasné stanovisko. Proti udělení výjimky v řízení protestují i další obce a spolky. O jejím udělení nyní bude rozhodovat krajský úřad.

Mediální ohlas

Granty, projekty

O případu ve zpravodaji

Aktuálně Kristýna Špačková

Ministr Brabec přenechává ochranu životního prostředí na MPO

Minulý týden informovaly organizace Greenpeace, Hnutí DUHA a Frank Bold o tom, že Ministerstvo životního prostředí (MŽP) rozeslalo do připomínkového řízení návrh změny vyhlášky, který by velkým znečišťovatelům umožnil vypouštět do ovzduší o 40 % více rtuti.

Aktuálně Kristýna Špačková

MŽP navrhuje, aby uhelné elektrárny mohly vypouštět o 40 % více rtuti

Dne 16. dubna 2019 zveřejnilo Ministerstvo životního prostředí návrh změny vyhlášky, která by uhelným elektrárnám umožnil odečíst si 40 % z naměřených hodnot toxické rtuti jako „nejistotu měření", a snáze tak „splnit” limity na ochranu zdraví lidí. MŽP s návrhem přišlo bez konzultace se svou pracovní skupinou k velkým spalovacím zdrojům (v níž jsou kromě odborníků a zástupců elektráren také poslanci).

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold