Chvaletice: spor o neustálé výjimky pro starou uhelnou elektrárnu

Modernizace, která znamená ještě více škodlivin?

V letech 2015 a 2016 zažádala elektrárna Chvaletice Ministerstvo průmyslu a obchodu o stavební povolení pro modernizaci dvou bloků, která by měla prodloužit jejich životnost o 10 let. Ministerstvo vydalo toto povolení, aniž by vyžadovalo provedení posouzení vlivů na životní prostředí, tzv. EIA. Dokonce aniž by bylo zahájeno zjišťovací řízení, v rámci kterého se má rozhodovat, zda se EIA vůbec musí provádět.

Po prodloužení životnosti má podle podkladů ke stavebnímu povolení elektrárna Chvaletice nově (v důsledku modernizace) vypouštět 57 tun zapáchajícího amoniaku ročně a také navýší emise jedovatého oxidu uhelnatého o 50 %. Protože takové množství znečištění může mít významný vliv na životní prostředí, nelze jen tak od stolu stavbu povolit. Vydáním stavebního povolení bez posouzení vlivů na životní prostředí byla z celé události současně také vyšachována odborná i laická veřejnost a dotčené obce.

Frank Bold proto v roce 2016 zažaloval Ministerstvo průmyslu a obchodu a domáhal se zrušení stavebního povolení pro nezákonnost z důvodu chybějícího posouzení vlivů na životní prostředí (EIA). U první instance jsme v roce 2018 napoprvé neuspěli. Soud žalobu zamítl s tím, že pokud modernizace elektrárny vede ke snížení emisí některých polutantů (v tomto případě oxidů dusíku), není třeba posuzovat vedlejší negativní účinky instalovaných technologií (zde emise amoniaku a oxidu uhelnatého). Následně jsme však uspěli u Nejvyššího správního soudu s kasační stížností a celý spor se tak vrátil k soudu první instance. Nejvyšší správní soud konstatoval, že nelze předem vyloučit, že i technologie na snížení emisí může mít negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví. Městský soud v Praze musel rozhodovat znovu, zejména se měl zabývat našimi výhradami k rozptylové studii předložené provozovatelem elektrárny. Avšak ani tentokrát se nám nepodařilo uspět. Na písemné odůvodnění v tuto chvíli čekáme.

Plnit emisní limity? Příliš drahé. Chvaletice žádají další výjimku

Modernizace bloků B3 a B4 elektrárny mezitím proběhla a Chvaletice se nyní chystají na modernizaci zbývajících bloků B1 a B2. Už dopředu však elektrárna žádá o výjimky z emisních limitů pro všechny čtyři bloky, a to na nejdelší možnou dobu, 8 let. To jednoduše řečeno znamená, že provozovatel modernizaci bloků B3 a B4 neprovedl dostatečně a ani u zbývajících bloků nemá vůbec v plánu ji provést takovým způsobem, aby elektrárna splňovala zákonné limity, které mají dle nařízení evropské legislativy vstoupit v platnost v srpnu 2021.

Během doby trvání výjimky by měla elektrárna Chvaletice vypustit o skoro 2,5 tuny rtuti a 2 600 tun oxidů dusíku více, než kdyby evropské limity dodržela. Oxidy dusíku jsou významným prekurzorem sekundárních prachových částic, které jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví. Rtuť je rovněž velmi nebezpečná, zejména proto, že je v životním prostředí persistentní a putuje potravním řetězcem až do lidského těla, kde škodí zejména vyvíjejícímu se lidskému plodu. Ke snížení emisí rtuti se Česká republika přitom zavázala v tzv. Minamatské úmluvě, jejímž signatářem se stala v roce 2017.

Zastupitelé Pardubic k žádosti o emisní výjimky pod tlakem dotčené veřejnosti přijali nesouhlasné stanovisko. Proti udělení výjimky v řízení protestují i další obce a spolky. O jejím udělení nyní bude rozhodovat krajský úřad.

Mediální ohlas

Granty, projekty

O případu ve zpravodaji

Z médií Kristýna Vojtíšková

Nedej se o případu Elektrárna Chvaletice

Elektrárna Chvaletice by mohla plnit zákonné emisní limity, ale nechce, raději ušetří. S tímto přístupem elektrárna dlouhodobě funguje v režimu permanentních výjimek a vypouští do vzduchu mnohem více škodlivin (zejména jedovaté rtuti), než je s dněšními technologiemi nezbytné.

Z médií Laura Haiselová

Vláda zarazila malou domů pro Pavla Tykače

Vláda na včerejším zasedání vyškrtla z novely zákona o hospodaření energií změnu, která by umožnila uhelným elektrárnám obcházet při modernizaci povinnost zvyšovat účinnost výroby energie. Návrh Ministerstva průmyslu by býval tímto způsobem umožnil prodloužit provozování zastaralých, špinavých a plýtvavých uhelných elektráren, které se podle platné Státní energetické koncepce mají odstavovat.

Všechny články k případu Zpravodaj Frank Bold