Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

ZpravodajZpět na hlavní stránku zpravodaje

Jak ovlivnit jednání Zastupitelstva

Občan 2.0

O čem zastupitelstvo rozhoduje?

Zastupitelstvo má pravomoc rozhodovat o zásadních otázkách při řízení života v obci. Například:

  • Schvaluje rozpočet obce
  • Zřizuje příspěvkové organizace obce (např. školy) nebo obecní firmy (např. dopravní podnik)
  • Vydává obecně závazné vyhlášky, kterými reguluje povinnosti občanů v obci
  • Nakupuje a prodává nemovitostí
  • Přiděluje dotace a dary nad určitou hodnotu z rozpočtu obce apod.

Jak často se zastupitelstvo schází?

Zasedání zastupitelstva se koná dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu alespoň 7 dní před zasedáním.

Kdo se může zúčastnit jednání zastupitelstva?

Zasedání zastupitelstva je veřejné. Jeho jednání se může zúčastnit každý. Občané obce se mohou na zasedání vyjadřovat v souladu s jednacím řádem k projednávaným věcem.

Jak ovlivnit program zastupitelstva obce?

Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání zastupitelstva obce mají jeho členové, rada obce a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání zastupitelstva obce na program jeho jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

Občané mají také možnost prosadit, aby zastupitelstvo jednalo o určité věci. Je-li žádost podepsána nejméně 0,5 % občanů obce, musí být projednána na zasedání nejpozději do 90 dnů.

Druhou možností, jak prosadit projednání určité věci na schůzi zastupitelstva (resp. vznesení návrhu na usnesení), je kontaktovat „spřáteleného“ či „spřízněného“ zastupitele, který Váš požadavek na schůzi zastupitelstva vznese sám.

Mohu nahlédnout do zápisu za zasedání?

Pokud se zasedání nemůžete zúčastnit osobně, jste-li občanem obce (občan ČR s trvalým pobytem v dané obci), máte právo nahlížet do zápisu ze zasedání zastupitelstva. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů od zasedání zastupitelstva. Je k nahlédnutí na obecním úřadě.

Mohu si průběh zasedání zastupitelstva nahrát?

Z čl. 2 odst. 4 Ústavy ČR plyne právo činit cokoli, co zákon nezakazuje – a pořídit nahrávku žádný zákon nezakazuje. Takový zákaz nemůže stanovit ani jednací řád. Zakázat lze jen nahrávání, které ruší průběh zasedání. Omezení mohou plynout jednak z ustanovení o ochraně osobnosti podle ustanovení §11 a § 12 Občanského zákoníku, jednak ze zákona o ochraně osobních údajů. Přečtěte si více o nahrávání zasedání.

Kdo dohlíží na dodržování zákona zastupitelstvem?

Zasedání zastupitelstva, jakož i další úkony zastupitelů (resp. obecně obce v samostatné působnosti) smí kontrolovat Ministerstvo vnitra. To nad samostatnou působností obce vykonává dozor a může obec vyzvat ke zjednání nápravy, požadovat vysvětlení, provést kontrolu apod.