Poradna

Je možné se bránit proti nevýhodně sjednanému dodatku ke smlouvě mezi obcí a investorem?

Ke kupní smlouvě, jíž obec prodala investorovi obecní pozemky za účelem realizace dostavby souboru obytných domů, byl připojen závazek investora vybudovat veřejné parkoviště, který byl utvrzený smluvní pokutou ve výši 10 mil. Kč. Obec s investorem následně uzavřela dodatek kupní smlouvy, který tento závazek investora odstranil. Mohou se občané proti takto nevýhodnému počínání obce bránit?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 6. 2017. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano. Proti nevýhodným či nezákonným právním jednáním obce se občané mohou bránit několika, byť nepřímými, prostředky. Těmito prostředky jsou zejména žaloba obce na určení neplatnosti právního jednání, žaloba na zrušení dodatku z důvodu neúměrného zkrácení, žaloba na náhradu škody a v krajním případě i trestní oznámení.

Žaloby proti nevýhodnému či nezákonnému dodatku ke smlouvě

Obce jsou povinny se svým majetkem nakládat účelně a hospodárně a v souladu se zájmy občanů a úkoly, jež obcím vyplývají z jejich působnosti. Rovněž jsou povinny pečovat o zachování a rozvoj svého majetku. Žaloby napadající nevýhodný dodatek ke smlouvě, nebo žaloby požadující náhradu škody způsobené obci tímto dodatkem, může podat toliko samotná obec prostřednictvím svých orgánů. (1) V praxi lze přitom očekávat, že žaloby budou za obec ochotni podat až nově zvolení zastupitelé. Nechtějí-li občané vyčkávat na obměnu zastupitelstva a dalších orgánů obce do komunálních voleb, mohou s požadavkem na podání žalob apelovat na stávající orgány, a to prostřednictvím písemných návrhů, (2) ústně na zasedání zastupitelstva nebo prostřednictvím petic.

Žaloby na určení neplatnosti právního jednání mohou obce uplatňovat zejména tehdy, bude-li se dodatek příčit dobrým mravům, odporovat zákonu, byl-li uzavřen v důsledku omylu či z důvodu podvodného jednání investora, případně nebyl schválen příslušným orgánem obce. (3)

Žaloba na zrušení dodatku ke smlouvě z důvodu neúměrného zkrácení obce bude přípustná tehdy, bude-li vzájemné plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana. (4)

Žaloba na náhradu škody bude uplatnitelná proti osobám, jež nevýhodný dodatek ke smlouvě schválily, pokud z tohoto důvodu obci vznikla škoda a dané osoby nejednaly při rozhodování s nezbytnou loajalitou, s potřebnými znalostmi nebo pečlivostí. (5)

Trestní oznámení

Schválením nevýhodného dodatku ke smlouvě se mohli zastupitelé, popř. radní, dopustit trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku z nedbalosti, způsobili-li z hrubé nedbalosti svým jednáním obci škodu nejméně 500 000 Kč, případně i trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby. (6) Oznámit spáchání trestného činu může policejnímu orgánu či státnímu zástupci kdokoliv.

Poznámky: 

(1) V závislosti na tom, zda je či není v obci volena rada obce a jak jsou v obci v souladu se zákonem rozděleny pravomoci, může o podání žaloby rozhodovat zastupitelstvo, rada obce, anebo starosta.
(2) Dle § 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích mají občané obce právo podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty; orgány obce je vyřizují bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva, do 90 dnů.
(3) § 580 a násl. občanského zákoníku, § 40 odst. 2 zákona o obcích.
(4) § 1793 a násl. občanského zákoníku.
(5) § 2910 ve spojení s § 159 občanského zákoníku.
(6) § 221 a § 329 trestního zákoníku.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty