Poradna

Je podle zákona slučitelný souběh funkcí zaměstnance obecního úřadu a zastupitele téže obce?

Jsem neuvolněný zastupitel obce. Hlásím se na pozici zaměstnance obecního úřadu. Je souběh těchto dvou funkcí možný?

Tento dotaz byl vyřešen dne 6. 9. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Ano, pokud se jedná o pracovní pozici, která není jmenovaná starostou obce a není její pracovní náplní výkon státní správy vztahující se k územní působnosti příslušné obce.

Podmínky neslučitelnosti

Funkce člena zastupitelstva obce je neslučitelná s funkcí vykonávanou zaměstnancem zařazeným do úřadu této obce, pokud zaměstnanec vykonává přímo státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce nebo pokud jde o zaměstnance jmenovaného starostou této obce.[1]

Výkon přímé státní správy vztahující se k územní působnosti příslušné obce

Obecně platí, že všechny obce vykonávají jak samostatnou, tak přenesenou působnost.

  • Do samostatné působnosti obce patří všechny záležitosti, které jsou v zájmu obce a občanů obce. Tyto záležitosti vykonává obec jako veřejnoprávní korporace sama a na svůj účet (může sem spadat například realizace investic k rozvoji obce).
  • Naopak v přenesené působnosti obce vykonávají státní správu, která byla jejich orgánům svěřena státem. Znamená to, že obce vykonávají tuto činnost jménem státu a plní jeho úkoly (sem spadá například vedení územního a stavebního řízení).

Výkonem státní správy je tedy pouze činnost vykonávaná v přenesené působnosti obce. Činnost vztahující se k územní působnosti obce je pak taková činnost, která rozhoduje o předmětu řízení, jenž má bezprostřední vztah k území působnosti rozhodující obce, typicky se na něm nachází (nemovitost na pozemcích v katastrálním území obce).

Praktické příklady

Prakticky řečeno, přímou státní správu vztahující se k územní působnosti příslušné obce vykonává například referent odboru stavebního úřadu (výkon přenesené působnosti), pokud rozhoduje o umístnění či povolení stavby, která se nachází na území dané obce. Stejně tak by se mohlo jednat o referenta úřadu odboru územního plánování či životního prostředí, který posuzuje určitý aspekt nacházející se na území působnosti daného úřadu. Naopak například referent investic by měla být pozice vykonávající samostatnou působnost obce (zadání zakázky, dohled nad realizací a stavební dozor, zajištění financování apod.). Pakliže by tedy náplní činnost referenta investic nebylo například současné vedení územního či stavebního řízení v souvislosti s danou investicí, je tato kumulace funkcí ze zákona možná.

Je nutné posoudit každý případ

Nelze bez hlubší úvahy obecně konstatovat, zdali je pozice zastupitele obce slučitelná s určitou pozicí zaměstnance obecního úřadu, neboť v každém jednotlivém případě záleží na pracovní náplni daného zaměstnance, tedy na tom, zdali bude vykonávat přenesenou působnost obce.

Poznámka:

[1] § 5 odst. 2 a 3 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev

Pomohl Vám manuál?

Podpořte nás

Nenašli jste?

Položit nový dotaz

Do pěti pracovních dnů se vám ozveme.

Položit dotaz

Občan 2.0?

Zajímáte se o problémy kolem vás? Možná jste Občan 2.0.

Chcete se zapojovat efektivněji?
Buďte Občan 2.0!

Přečtěte si více

Jde do tuhého?

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář
Frank Bold Advokáti.

Pomoc advokáta