Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Obtěžování hlukem z hudebního klubu zkolaudovaného jako restaurace

V přízemí domu, ve kterém bydlíme, byla dříve restaurace (prostory byly zkolaudovány jako pizzerie s max. obsazením dvaceti hosty, bez hudební produkce). Nový nájemce zde však začal provozovat hudební klub. Počet hostů je výrazně překračován a hlasitá hudba nás obtěžuje. Co se s tím dá dělat?

Tento dotaz byl vyřešen dne 22. 1. 2015. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Stavbu je možné užívat jen k účelu vymezenému zejména v kolaudačním rozhodnutí (souhlasu) a ve stavebním povolení. V případě, že chtějí provozovatelé užívat tyto prostory nad rámec platného kolaudačního rozhodnutí (souhlasu) (např. provozovat hudební produkci), musí dojít k „právní změně“ v účelu užívání stavby.

Povolení změny užívání stavby

Změnu užívání musí povolit stavební úřad v řízení dle § 126 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (pokud se změna netýká práv třetích osob, mohl by stavební úřad jen vydat souhlas se změnou stavby jinak se změna užívání povoluje ve správním řízení).

Podle § 178 i) a § 180 písm. i) stavebního zákona se fyzická osoba dopustí přestupku a právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání správního deliktu, tím, že užívá změnu stavby v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.

Za výše uvedené jednání může příslušný stavební úřad uložit právnické osobě nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání pokutu do výše 500 000 Kč, pokutu fyzické osobě může do stejné výše uložit obecní úřad.Přestupky a správní delikty se projednávají zásadně z úřední povinnosti. Pokud se tedy domníváte, že jsou prostory restaurace užívány v rozporu s kolaudačním rozhodnutím (souhlasem), můžete dát místně příslušnému stavebnímu úřadu nebo obecnímu úřadu podnět k jejich projednání, resp. sankcionování.

V souladu s § 42 správního řádu, pokud ten, kdo podal podnět k zahájení řízení z moci úřední, chce, aby jej správní orgán informoval ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět obdržel, že řízení zahájil, nebo že neshledal důvody k zahájení řízení z moci úřední, popřípadě že podnět postoupil příslušnému správnímu orgánu, musí o to v podnětu požádat.

Pokud příslušný správní orgán přezkumné řízení nezahájí, je možné podat podnět na přijetí opatření proti nečinnosti podle § 80 správního řádu správnímu orgánu nadřízenému. Podle § 80 učiní nadřízený správní orgán opatření proti nečinnosti i tehdy, nezahájí-li příslušný správní orgán řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední.

Ochrana před hlukem

Ochrana obyvatel před hlukem je upravena zejména v zákoně č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, limity pro hluk jsou pak podrobně stanoveny v nařízení vlády č. 272/2011Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Na základě těchto předpisů je úkolem krajských hygienických stanic, aby dohlížely na dodržování hlukových limitů a řešily případy, kdy dojde k jejich překročení.

V rámci nápravných opatření mohou krajské hygienické stanice uložit původci nadlimitního hluku sankci (pokutu) nebo pozastavit provoz zdroje hluku do doby odstranění závad, tj. provedení potřebných protihlukových opatření.

Jestliže se tedy domníváte, že je v místě Vašeho bydliště nadměrný hluk, můžete se zkusit obrátit na místně příslušnou krajskou hygienickou stanici se stížností a žádostí o změření hluku. Pokud Vám však krajská hygienická stanice nevyhoví, budete se zřejmě muset obrátit na některou z akreditovaných laboratoří, které provádějí měření hluku odborně a výsledný protokol o měření hluku je pak možné použít jako relevantní podklad při kontaktu s úřady nebo soudy.

Pokud bude krajská hygienická stanice nečinná, můžete dát nadřízenému správnímu orgánu, tj. Ministerstvu zdravotnictví, podnět k postupu podle § 80 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu. Na jeho základě učiní v případě, že příslušný správní orgán sám nezahájí řízení ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skutečnostech odůvodňujících zahájení řízení z moci úřední, opatření proti nečinnosti nadřízený správní orgán.

Dosažení přijatelné úrovně hluku je možné se domáhat také soukromoprávní cestou, tj. podáním civilní, „sousedské” žaloby proti původci zdroje hluku. Podle § 1013 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se musí vlastník zdržet všeho, čím by v míře nepřiměřené místním poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. „Sousedskou“ žalobou je proto možné domáhat se, aby soud uložil původci hluku povinnost zdržet se obtěžování hlukem nad určitou míru.

Pokud soud uzná, že původce hluku obtěžuje žalobce nad míru místním poměrům (což by mělo být vždy, jestliže je překročen hygienický limit), nařídí mu, aby se zdržel nadměrného hluku a je na něm jako původci hluku, jakým způsobem soudní rozhodnutí v praxi provede.

Možnost postihnout původce obtěžujícího hluku za přestupek a správní delikt

Fyzické osobě (návštěvníkům klubu) je možné uložit pokutu za přestupek rušení nočního klidu (§ 47 odst. 1 písm. b) zákona o přestupcích).
Obce také mohou stanovit nad rámec zákona stanovit další podmínky konání hudebních akcí obecně závaznou vyhláškou (například e jsou zakázány v určitých lokalitách nebo časech).  

Podle § 46 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, je přestupkem proti pořádku ve věcech územní samosprávy porušení povinností stanovených v obecně závazných vyhláškách obcí vydaných na úseku jejich samostatné působnosti. Za takový přestupek lze uložit pokutu do 30 000 Kč.
Podnikateli nebo právnické osobě lze uložit za porušení obecně závazné vyhlášky obce pokutu až 200 000 Kč – v tomto případě dle § 58 odst. 4 zákona o obcích.

U podnikatele nebo právnické osoby nejde o přestupek, ale o správní delikt. Řízení o uložení pokuty lze zahájit do 1 roku ode dne, kdy se orgán obce o porušení povinnosti dozvěděl, nejpozději však do 2 let ode dne, kdy k porušení povinnosti došlo. Do běhu této lhůty se nezapočítává doba, po kterou se pro tentýž skutek vedlo trestní nebo přestupkové řízení.

Více se dozvíte v našem podrobném hlukovém právním rádci.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty