Do you speak English? Switch to english version Ponechat českou verzi

Poradna

Nadřazené kategorie: Spolky a zapojení veřejnosti,

Shromáždění: jak zajistit řádný průběh a kdy může být rozpuštěno?

Vytvořeno dne 2. 11. 2018 — Aktualizováno dne 15. 7. 2022.

Obsah

V tomto manuálu se dočtete, jak postupovat, aby vaše shromáždění proběhlo bezproblémově. Zjistíte, jaká máte jako svolavatel shromáždění práva a povinnosti. Dozvíte se, jak a za jakých podmínek může úřad shromáždění rozpustit. Zjistíte také, jak postupovat, pokud po vás budou úřady nebo policie požadovat za konání poplatek shromáždění.

Pokud jste teprve na začátku a shromáždění plánujete, doporučujeme k prostudování manuál Jak uspořádat shromáždění?

Jaká máte jako svolavatel shromáždění práva?

Pokud jste shromáždění platně oznámili a úřad jej nezakázal, máte jako svolavatel následující práva: [1]

 • Můžete osobně, písemně nebo jinak zvát k účasti na shromáždění. Důležité je, aby účel shromáždění, ke kterému zvete, odpovídal účelu, který jste oznámili úřadu.
 • Můžete požádat úřad nebo policii, aby shromáždění poskytli ochranu, pokud se důvodně obáváte, že shromáždění bude rušeno. 
 • Můžete vydávat přímo nebo s pomocí pořadatelů účastníkům pokyny, aby se zajistil řádný průběh shromáždění.

Co musíte jako svolavatel shromáždění zajistit?

Jako svolavatel musíte:

 • Na žádost úřadu s úřadem spolupracovat, aby shromáždění proběhlo řádně. To znamená, že musíte s úřadem komunikovat například ohledně změny trasy průvodu či konkrétních opatření k zajištění bezpečnosti shromáždění.
 • Splnit povinnosti stanovené zvláštními právními předpisy. Pokud se na shromáždění například vyskytuje otevřený oheň, musíte dodržet podmínky stanovené zákonem o požární ochraně.[2]
 • Plnit pokyny úřadu a Policie České republiky.
 • Zajistit potřebný počet pořadatelů starších 18 let. Pořadatel je osoba, která společně se svolavatelem shromáždění řídí a zajišťuje jeho řádný průběh. Pořadatelé musí být označení tak, aby je úřad i účastníci shromáždění snadno identifikovali (např. reflexní vestou nebo páskou).
 • Být přítomen na shromáždění, které jste oznámili a řídit jeho průběh tak, aby se podstatně neodchylovalo od účelu, který jste uvedli v oznámení. Dávat závazné pokyny pořadatelům.
 • Dohlížet na pokojný průběh shromáždění, dávat pokyny účastníkům a činit opatření, aby nebyl pokojný průběh shromáždění narušován. Jako pořadatel byste měli účastníky před shromážděním i v jeho průběhu upozornit, aby pokojný průběh nenarušovali. Také byste měli mírnit případné konflikty, které při shromáždění vzniknou. Pokud tuto povinnost bez řádného důvodu nesplníte, dopustíte se přestupku a hrozí vám pokuta. [3]
 • Shromáždění ukončit.

Co dělat, když shromáždění někdo ruší?

Může se stát, že se během vašeho shromáždění někteří účastníci začnou chovat nevhodně, násilně nebo budou působit škody na majetku. V takovém případě je ohrožen pokojný průběh shromáždění.

Pokojný průběh shromáždění naopak nenarušují běžné projevy, které vyjadřují jiné názory. Nesouhlasné transparenty nebo pokojné diskuse mezi shromážděnými a jejich odpůrci jsou prospěšné. Ústavní normy je proto také chrání.

Pokud bude narušen pokojný průběh shromáždění, musíte nejprve vlastními prostředky účastníky vyzvat, aby ho obnovili. Pokud si například všimnete, že se někteří účastníci poškozují veřejné prostranství, měli byste je například z podia nebo megafonem vyzvat, aby přestali. Pokud se vám pokojný průběh shromáždění nepodaří obnovit, musíte co nejdříve požádat úřad nebo polici o potřebnou pomoc. Na to, aby vám úřad a policie pomoc poskytly, máte ze zákona právo. Stejně postupujte, pokud se účastníci shromáždění po jeho ukončení pokojně nerozejdou.[4]

Pokud tuto povinnost bez řádného důvodu nesplníte, dopustíte se přestupku. Za jeho spáchání vám hrozí pokuta.[5]

Kdy může být shromáždění rozpuštěno?

Pokud se vám shromáždění vymkne z rukou, požádejte o pomoc úřad nebo policii. Ti vám musejí vyhovět, pokud je to v jejich možnostech. V krajních případech mohou shromáždění rozpustit. Tyto důvody vyjmenovává zákon:[6]

 • Shromáždění bylo zakázáno, např. proto, že vyzývá k násilí. Bližší informace o tom, za jakých podmínek může být shromáždění zakázáno, najdete v našem manuálu Jak uspořádat shromáždění?
 • Shromáždění nebylo oznámeno a existuje důvod, proč by mohlo být zakázáno.
 • Shromáždění se od oznámeného účelu odchýlilo tak podstatným způsobem, že v průběhu shromáždění nastaly okolnosti, které by odůvodnily jeho zákaz.

Shromáždění může úředník nebo policista rozpustit také, pokud se účastníci shromáždění nechovají v souladu se zákonem. Jedná se o následující situace:

 • Lze se důvodně domnívat, že účastníci během shromáždění páchají trestné činy. Taková situace nastane například, když se několik účastníků chová násilně, ale policii se kvůli velikosti shromáždění nebo zmatku nedaří proti těmto účastníkům zasáhnout jednotlivě.
 • Účastníci se neřídí rozhodnutím úřadu, kterým úřad stanovil omezující podmínky pro konání shromáždění. Jde například o situaci, kdy se průvod vydá trasou, kterou úřad rozhodnutím zakázal, nebo se shromáždění koná v dobu, kterou úřad zakázal.
 • Účastníci porušují shromažďovací či jiný zákon. Jedná se například o situaci, kdy se účastníci po skončení shromáždění pokojně nerozejdou, dopouštění se násilí, mají u sebe nebezpečné předměty nebo pyrotechniku.

Pokud se účastníci shromáždění nechovají v souladu se zákonem, může úřad či policie shromáždění rozpustit pouze v případě, že mírnější postupy nebudou účinné. Mírnějším postupem je zejména zákrok proti jednotlivým účastníkům shromáždění, kteří se nechovají v souladu se zákonem nebo nedodržují pokyny pořadatele.

Úřad nebo policie nemohou shromáždění rozpustit pouze proto, že jste jej neoznámili úřadu.[7] Pokud konáte shromáždění, které jste neoznámili, dopustíte se ale přestupku a hrozí vám ale pokuta.[8]  Důvodem k rozpuštění shromáždění nemůže být například ani živelná diskuse nebo vyvěšení transparentů.

Jak rozpuštění probíhá a jak se mu bránit?

Pokud je potřeba shromáždění rozpustit, vyzve zástupce úřadu svolavatele, aby shromáždění ukončil. Pokud svolavatel nevyzve účastníky shromáždění, aby se rozešli, nebo se shromáždění nerozejde i přes jeho výzvy, zakročí zástupce úřadu. Ten účastníkům sdělí, že shromáždění je rozpuštěno a z jakých důvodů. Účastníky pak vyzve, aby se pokojně rozešli a upozorní je, že neuposlechnutím této výzvy se dopustí přestupku.[9]  Pokud se účastníci nerozejdou ani přes výzvu úředníka, zasáhne policie. 

Pokud bylo vaše shromáždění rozpuštěno, přestože k tomu nebyl důvod, můžete proti rozpuštění shromáždění do 15 dnů podat žalobu k soudu. Žalobu můžete podat, pokud jste shromáždění svolávali nebo pokud jste se ho účastnili jako účastník.[10] Soud pak může konstatovat, že k rozpuštění došlo neoprávněně.

Jsou s pořádáním shromáždění spojené nějaké poplatky?

Může se stát, že po vás budou úřady nebo policie požadovat poplatek za zábor veřejného prostranství nebo pokutu za zvláštní užívání pozemní komunikace bez povolení. Na to však nemají právo.

Pro přípravu a uskutečnění shromáždění, včetně postavení ozvučovací aparatury nebo stánku s peticí, nepotřebujete zvláštní povolení. Zvláštní povolení také nepotřebujete pro přítomnost účastníků na shromáždění. Jedná se totiž o součást shromažďovacího práva.[11] Veřejné shromáždění také není zařazeno mezi zvláštní druhy užívání veřejných prostranství.[12] Při pořádání shromáždění po vás proto nikdo nemůže požadovat poplatek za zábor veřejného prostranství.

Pokud po vás budou úřad či Policie České republiky požadovat poplatek, neplaťte jej na místě.  Zaplacený poplatek je totiž těžké získat zpět. Pokud nezaplatíte na místě, povede s vámi úřad řízení, v němž můžete namítat nezákonnost poplatku.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty