Poradna

Má spolek povinnost dokládat každoročně výroční zprávu do spolkového rejstříku?


V našem spolku byla provedena kontrola Nejvyšším kontrolním úřadem. Jednou z výtek, kterou NKÚ měl, bylo, že náš spolek nemá ve spolkovém rejstříku uloženy výroční zprávy. Do spolkového rejstříku přitom každoročně zasíláme kompletní účetní závěrku. Má NKÚ pravdu, že musíme každoročně zasílat i výroční zprávy?

Tento dotaz byl vyřešen dne 26. 6. 2019. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Využijte on-line Zakladač spolků 2.0, který vám dokumenty potřebné k založení spolku vygeneruje na míru! — zdarma

Otevřít průvodce

Odpověď poradny

Právnické osoby se sídlem na území České republiky jsou povinny účetní závěrku nebo přehled o majetku a závazcích a výroční zprávu zveřejnit tehdy, pokud vyžaduje jejich vyhotovení zákon o účetnictví nebo jiný právní předpis. [1] Občanský zákoník, tj. základní právní předpis upravující fungování spolků, nicméně spolkům neukládá povinnost výroční zprávu vyhotovit. Tato povinnost však pro některé spolky vyplývá ze zákona o účetnictví.

Výroční zprávu musí vyhotovit a zveřejňovat jen některé spolky

Výroční zprávu musí povinně vyhotovit ty spolky, kterým zákon o účetnictví ukládá povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. [2] Tato povinnost se vztahuje na následující subjekty: [3]

  • velké účetní jednotky
  • střední účetní jednotky
  • malé účetní jednotky, pokud jsou akciovými společnostmi nebo svěřenskými fondy (a splňují další zákonné podmínky)
  • malé účetní jednotky, které za poslední dvě účetní období dosáhli alespoň dvou z následujících hodnot:
    • aktiva celkem 40 000 000 Kč
    • roční úhrn čistého obratu 80 000 000 Kč
    • průměrný počet zaměstnanců v průběhu účetního období 50

Zjednodušeně můžeme tedy říci, že menší spolky, které nemají obraty v řádech milionů, tuto povinnost zpravidla mít nebudou. Spolky, které nenaplňují výše uvedené, nemají povinnost výroční zprávu ze zákona ani vyhotovit, tedy ani zveřejnit.

Jinak je to s účetní závěrkou

Účetní závěrku podle zákona o účetnictví jsou povinny sestavit všechny subjekty (účetní jednotky) s výjimkou těch, které byly od této povinnosti výslovně osvobozeny. Spolky a pobočné spolky mají možnost vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. To znamená, že se na ně povinnost sestavit sestavit i zveřejnit účetní závěrku vztahuje. Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů ode dne jejího schválení příslušným orgánem, kterým je ve spolku typicky nejvyšší orgán spolku, tj. členská schůze.

Některé spolky sice nemají povinnost vyhotovit účetní závěrku, ale mají povinnost vyhotovit přehled o majetku a závazcích. I na tento dokument se vztahuje povinnost jeho každoročního zveřejnění ve spolkovém rejstříku stejně jako v případě účetní závěrky.

Co dělat, když vás vyzvou výroční zprávu doplnit

Pokud při kontrole ze strany Nejvyššího kontrolního úřadu jste vyzváni, abyste doplnili zveřejnění výročních zpráv, pak se nejprve dle výše uvedených informací ujistěte, jestli tuto povinnost opravdu ze zákona máte. Pokud nikoliv, můžete se kontrolním zjištěním bránit.

NKÚ při provádění kontroly postupuje podle kontrolního řádu. [4] O takové kontrole musí být vyhotoven protokol o kontrole, který obsahuje mj. i kontrolní zjištění obsahující stav věci s uvedením nedostatků a označení právních předpisů, které byly porušeny, včetně uvedení podkladů, z kterých tato kontrolní zjištění vycházejí. Proti kontrolním zjištěním uvedených v protokolu o kontrole může kontrolovaná osoba (tj. zde spolek) podat námitky.

Námitky je možné kontrolnímu orgánu podat do 15 dnů ode dne doručení protokolu o kontrole, a to písemně, a musí být odůvodněny. V odůvodnění využijte argumentaci, kterou uvádíme výše. Námitky pak kontrolní orgán vyřídí ve lhůtě nejpozději 30 dnů ode dne jejich doručení (pokud si kontrolující orgán sám tuto lhůtu neprodlouží o dalších 30 dnů). Námitkám je možné vyhovět, částečně vyhovět nebo je zamítnout.

[1] § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

[2] § 21 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

[3] § 1b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

[4] Zákon čl 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty