Poradna

Stavba na základě veřejnoprávní smlouvy

Jsme občanské sdružení, které má podanou na stavebním úřadu žádost o informování o zásazích, při kterých mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody. V městském parku na plochách zeleně byla během prázdnin postavena stavba, aniž bychom o tom byli jakkoli informováni. Zjistili jsme, že stavba byla "povolena" veřejnoprávní smlouvou mezi stavebním úřadem a městem a že návrh na uzavření smlouvy byl datován až po té, co jsme podali svoji žádost o informování o zásazích do městské zeleně. Podle našeho názoru nás stavební úřad neinformováním nezákonně zkrátil na právech, když jsme nemohli uplatnit své připomínky a ovlivnit rozhodovací proces ohledně stavby. Můžeme stavbu ještě nějak napadnout?

Tento dotaz byl vyřešen dne 2. 11. 2018. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, upravuje možnost umístit stavbu formou (další formy jsou) veřejnoprávní smlouvy v § 78 odst. 3 až 5:

„(3) Se souhlasem dotčeného orgánu může stavební úřad uzavřít se žadatelem veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu stavby na využití území, která nahradí územní rozhodnutí, a to za podmínek podle § 161 až 168 správního řádu; ustanovení § 167 odst. 3 správního řádu se nepoužije.“

Souhlas dotčeného orgánu by měl vyplývat z jeho závazného stanoviska, v němž dotčený orgán posoudí veřejnoprávní smlouvu a její obsah z hlediska souladu s právními předpisy a veřejným zájmem v oblasti, jejíž ochranou se zabývá.

„(4) Náležitosti obsahu veřejnoprávní smlouvy, která nahradí územní rozhodnutí, stanoví prováděcí právní předpis.“

Tímto prováděcím předpisem je vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.

„(5) Stavební úřad do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámí postup podle odstavce 3 osobám, které by byly účastníky územního řízení podle zvláštního zákona.“

Tímto je myšlen zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, konkrétně občanská sdružení dle § 70 tohoto zákona.  K tomuto se vyjádříme níže.

Institut veřejnoprávních smluv je upraven zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád. Veřejnoprávní smlouva se považuje za dvoustranný nebo vícestranný právní úkon, který zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti v oblasti veřejného práva (§ 159 odst. 1 správního řádu). Obecně pro veřejnoprávní smlouvy platí zásada, že tyto smlouvy nesmí být v rozporu s právními předpisy, nesmí je obcházet a musí být v souladu s veřejným zájmem (§ 159 odst. 2 správního řádu). Veřejnoprávní smlouva musí být uzavřena písemně (§ 164 správního řádu).

Ve Vašem případě se jedná o tzv. subordinační smlouvu dle § 161 správního řádu mezi správním orgánem a účastníkem, kdy (stanoví-li tak zvláštní zákon – v našem případě § 78 odst. 3 stavebního zákona) správní orgán může uzavřít veřejnoprávní smlouvu s osobou, která by byla účastníkem územního řízení, a to namísto vydání rozhodnutí v tomto řízení (v té stejné věci).

Klíčovým pro tento případ je fakt, že podmínkou účinnosti veřejnoprávní smlouvy je písemný souhlas ostatních osob (§ 168 správního řádu), které by byly účastníky územního řízení podle § 27 odst. 2 nebo 3 správního řádu. Správní orgán a žadatel o územní rozhodnutí tak nemohou obejít zákon tím, že by místo územního řízení uzavřely veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby, a to bez informování a souhlasu osob, které by jinak byly účastníky tohoto územního řízení.

Osobou dávající souhlas s veřejnoprávní smlouvou je i Vaše občanské sdružení, neboť jste dle § 70 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny podali u stavebního úřadu žádost o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízení z pohledu ochrany zájmu přírody a krajiny. § 70 odst. 3 Vám potom přiznává právo účastnit se těchto řízení, pokud svou písemnou účast oznámíte do 8 dnů od oznámení zahájení řízení stavebním úřadem.

Jak již bylo zmíněno výše, stavební úřad má tuto oznamovací povinnost také u umístění stavby formou veřejnoprávní smlouvy, tudíž musí občanskému sdružení do 7 dnů od předložení návrhu veřejnoprávní smlouvy oznámit, že bude s žadatelem uzavírat veřejnoprávní smlouvu o umístění stavby (viz § 78 odst. 5 stavebního zákona).

Jelikož by Vaše občanské sdružení mělo v územním řízení postavení účastníka řízení, při umístění stavby formou veřejnoprávní smlouvy jste osobou dávající souhlas, který je pak podmínkou účinnosti této smlouvy.

Celkově můžeme říci, že říci, že stavební úřad postupoval v rozporu s právními předpisy, neboť nedodržel stanovený postup pro uzavírání veřejnoprávní smlouvy. Opomenul Vás informovat o předloženém návrhu veřejnoprávní smlouvy do 7 dnů od jeho předložení. Proto jste se vy nemohli přihlásit jako účastníci územního řízení. Tímto postupem Vás bezesporu zkrátil na Vašich právech.

Vy jste postupovali správně ve chvíli, kdy jste zaslali stavebnímu úřadu stížnost s obsahem, že žádáte o přiznání postavení účastníka řízení. Dovozujeme, že jste tak učinili včas (8 dnů), neboť Vám lhůta plynula od chvíle, kdy jste se dozvěděli o zmíněném postupu stavebního úřadu.

Z předchozích odstavců vyplývá následující pro Vás výhodný fakt, že veřejnoprávní smlouva je z právního pohledu zatím neúčinná, neboť jste s ní nevyslovili písemný souhlas. Otázkou je, zda tuto argumentaci stavební úřad přijme.

Jaké se nabízí možnosti řešení?

Jelikož je veřejnoprávní smlouvy dosud neúčinná, stavba podle ní neměla být umístěna ani postavena. Navrhujeme výše uvedenou argumentaci předestřít stavebnímu úřadu a naznačit mu, že postupoval protiprávně. Je možné navrhnout stavebnímu úřadu, že požadujete pouze to, aby stavba byla dočasná a k takové veřejnoprávní smlouvě souhlas přípojíte a že zrušení veřejnoprávní smlouvy nebudete požadovat. Pokud není stavba ve veřejnoprávní smlouvě definována jako dočasná, jde toto zařídit formou změny veřejnoprávní smlouvy, na které se však musí dohodnout stavební úřad i stavebník (§ 166 správního řádu).

Druhou možností je podat nadřízenému správnímu orgánu do 30 dnů (§ 169 odst. 1 písm. d) správního řádu) podnět k přezkumu souladu veřejnoprávní smlouvy s právními předpisy s podobnou argumentací uvedenou v této odpovědi a navrhnout zrušení veřejnoprávní smlouvy, jelikož byla uzavřena v rozporu se zákonem. Tuto možnost doporučujeme využít souběžně s namítáním neúčinnosti stavebnímu úřadu (viz první odstavec).

Dalším krokem je možnost podat žalobu ve správním soudnictví ke krajskému soudu.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty