Poradna

Jak zasáhnout do aktualizace ZUR?

Nedávno se ke mně dostal návrh zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje. Tento návrh obsahuje "požadavky a podmínky pro zpracování aktualizace ZUR“. V požadavcích není uvedena změna týkající se vedení vysokého napětí, kterou bych do aktualizace ráda prosadila. Mohu v této fázi ještě jako veřejnost nějak zasáhnout? Napsala jsem tuto připomínku hned, jak se mi materiál dostal do rukou, obci a kraji, obec však nijak nereagovala a kraj uvedl, že v této fázi se veřejnost nevyjadřuje. Dá se něco dělat? 

Tento dotaz byl vyřešen dne 25. 11. 2010. Pozor, závěry a legislativa odpovídají tehdejší právní praxi a nemusí být aktuální.

Odpověď poradny

Váš dotaz však bohužel přišel velmi pozdě, v době kdy je řízení již ve značně pokročilé fázi.

Vaše možnosti, jak do řízení zasáhnout jsou v tomto okamžiku velmi omezené.

Nejprve bych Vám rád vysvětlil celý postup schvalování aktualizace ZUR. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále „stavební zákon“) ukládá ve svém § 42 krajskému úřadu povinnost předložit zastupitelstvu kraje zprávu o uplatňování ZUR, nejpozději do dvou let po vydání ZUR (popř. po jejich poslední aktualizaci). Návrh zprávy musí být před předložením zastupitelstvu kraje schválen a konzultován s obcemi.

Zastupitelstvo kraje následně podle schválené zprávy (ve Vašem případě se jedná o Vámi uvedenou zprávu ze dne 15.9. 2010, proti které jste brojila u zastupitelstva obce a kraje) aktualizuje (změní) ZUR. Postupuje zde podle ustanovení §36 až 41, stavebního zákona (zastupitelstvu kraje to ukládá §42 odst. 2), řízení ale probíhá pouze v měněných částech ZUR (tedy pouze v těch částech ZUR, které schválená zpráva vysloveně mění).

Pokud je Vaším požadavkem aktualizace vedení VN, která však není součástí zprávy o uplatňování ZUR, nemáte v této fázi řízení již žádné prostředky, jak uplatnit své požadavky.

Váš postup, kdy jste zaslala připomínky zastupitelstvu obce byl správný, ale bohužel měl přijít dříve. Stavební zákon při aktualizaci ZUR důsledně dodržuje pravidlo, že měnit se mohou pouze ty části ZUR, které určí zpráva o uplatňování ZUR. A právě při schvalování připomínek k této zprávě je pro Vás příležitost, jak se vyjádřit na zastupitelstvu obce a ovlivnit, že Váš problém bude součástí navržených změn ZUR a že se o něm povede řízení podle §36 až 41, stavebního zákona, a tedy že vám bude dána možnost uplatnit své námitky (jako zástupce veřejnosti), či připomínky (jako občan obce) – rozdíl bude vysvětlen níže.

Pokud víte, že Váš problém bude v blízké době předmětem připomínkového řízení v rámci obce (ve Vašem případě za dva roky), doporučujeme podniknout potřebné kroky – iniciace místního referenda (velmi nejistá možnost – zaváže pouze obec, ale ne kraj, který může námitku obce neuplatnit), rozhovor se zastupitely obce a kraje (apelace na jejich politickou odpovědnost), mediální rozruch kolem problému (např. regionální tisk). Občan se přijímání zprávy o uplatňování ZUR nemůže přímo účastnit ani na obecní, ani na krajské úrovni.

Pokud je koridor VN součástí ZUR (a zůstane i po aktualizaci) obec ho podle zákona musí převzít i do svého UP, takže zde není žádná možnost, jak jej z UP vyjmout. Pokud však máte podezření, že při schvalování ZUR (v roce 2008) byl porušen zákon, je možnost se domáhat jeho zrušení u soudu. O tomto postupu se více dozvíte v publikaci Od územního plánování po stavební povolení.

Pokud zmocníte zástupce veřejnosti podle § 23 zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, můžete podat v řízení o měněných částech Zásad územního rozvoje, nejpozději při veřejném pojednávání, námitky s jejich odůvodněním a současně s vymezením území dotčeného námitkou.
Jestliže nestihnete sehnat dostatek podpisů a nezmocníte zástupce veřejnosti, což je jediný způsob, jakým můžete podat námitky, pak se stejně můžete vyjádřit formou připomínky. Podle § 39 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., má tohle právo každý.

Připomínáme, že námitky i připomínky se musí týkat jenom měněné části Zásad územního rozvoje.

Rozdíl mezi námitkou a připomínkou je zásadní. Pořizovatel s určeným zastupitelem pouze vyhodnotí výsledky projednání (připomínky), námitky mají výrazně lepší procesní postavení. Musí o nich být rozhodnuto a toto rozhodnutí je nutné odůvodnit. Proti rozhodnutí o námitce se není možné odvolat, lze ovšem podat podnět k zahájení přezkumného řízení (§ 94 a násl. správního řádu) nebo správní žalobu podle § 65 odst. 1 nebo 2 soudního řádu správního. V případě zrušení nebo změny rozhodnutí o námitce je potom část územně plánovací dokumentace postižená zrušenou námitkou neplatná a nelze podle ní postupovat.

Zásady územního rozvoje se vydávají formou opatření obecné povahy, tudíž podle § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, musí být oznámeny veřejnou vyhláškou. Opatření obecné povahy, tedy zásady územního rozvoje, se též zveřejní na úředních deskách obecních úřadů v obcích, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká.

Newsletter

Chcete mít přehled o Vašich právech? Zajímájí Vás změny v zákonech?

Odebírejte naše novinky a získejte přehledné právní informace.

Přihlásit k newsletteru

Nenašli jste?

Můžete se na nás obrátit s Vaším dotazem přímo a my se vám do pěti pracovních dnů ozveme.

Položit dotaz

Advokáti

Potřebujete pomoc advokáta?

Součástí konsorcia je i advokátní kancelář Frank Bold Advokáti.

Přejít na advokáty